Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 12 април 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка относно действия на НСЗП, БДЗБР и БДДР във връзка с хижа Мусала - нова


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад относно дейности на цитираните в заглавието компетентни органи на МОСВ, които предизвикват тревога.


Става дума за прикачените становища за допустимост на БДЗБР и БДДР, и за преценката на НСЗП относно необходимостта от ОВОС/ОС за ИП:
Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води BIOROCK - за 120 е.ж.и довеждаща канализация за хижа Мусала-нова и хижа Мусала-стара
и ИП:
Възстановяване и ремонт на съществуващ водопровод до хижа Мусала-стара, с отклонение до хижа Мусала-нова.

За горецитираните ИП ни сигнализираха разтревожени местни хора от района на Самоковската община. След подробно запознаване със случая установихме следното:

1. По отношение на становището на НСЗП:
Преценката на НСЗП е оспорима, дори ако становищата за допустимост на споменатите БД биха били правилни. Срокът за обжалване на документа на НСЗП обаче е изтекъл отдавна, за съжаление.
Все пак, на първо място по тази точка отбелязваме, че за нас е необяснимо изявлението от стр.3 на становището на НСЗП, че за оценяваните ИП нямало основание да се считат за изменение или разширение на дейност.

Има основание и още как - старата хижа е 88 квадратни метра РЗП, а новата /1680 квадратни метра РЗП/ е за много повече хора, които ще разширят дейностите по ползване на питейни води и формирането на отпадни води многократно. А на практика новото въобще не е хижа, а е хотел.
Нещо повече - съгласно т.7 от Режими за зона сгради и съоръжения в ПУ на НП Рила, единствената нефункционираща хижа, която може да бъде възстановена, ремонтирана и поддържана, е хижа Белмекен. Новата хижа Мусала никога не е функционирала, тя не е и довършена въобще. Ето защо ние намираме за много по-правилно действието по т.19 от споменатите Режими, а именно - Премахване на нефункциониращи сгради и съоръжения.

Според нас също така е неприложима хипотезата на т.5 от Режимите -
Реконструкция, ремонт и поддържане на съществуващите хижи и почивни бази, без смяна на предназначението им и увеличаване на застроената и разгърнатата застроена площ;
Причината се крие във факта, че строежът, гордо наричан от собственика Хижа Мусала - нова, никога не е бил хижа и все още не е. Напротив - една хижа е хижа, ако е преспал поне един турист в нея, или поне има право на ползване като хижа, издадено от съответния компетентен орган. Една купчина бетон и тухли могат да се приемат само като нефункционираща недовършена сграда.
Нещо повече - довършване на незавършен от години строеж също представлява строеж по смисъла на чл.137 от ЗУТ. А ако съществуващата купчина бетон и тухли няма съответното разрешение за строеж на изпълнените дотук СМР /има такива публикации в медиите/, тя просто е незаконно строителство и подлежи само на премахване, а не на узаконяване и още по-малко на съгласуване на проекти за водоснабдяване и канализация с пречиствателни съоръжения. Ето защо напомняме на НСЗП § 1., т.20 от ДР на ЗООС:
20. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.
            Тук под има права, освен да е законен строежът, следва да се разбира и че са налице вещни права за изграждане на нови съоръжения за външните връзки. Така например, доколкото в момента не съществува никаква изгребна яма /ще го докажем в следващия раздел/, за нея важи това правило. Ако не съществуват и другите съоръжения /например водопровод до новата хижа/ - правилото важи и за тях. И следва да се има предвид, че новите строежи попадат на територия, която е изключителна държавна собственост.

На второ място по тази точка обръщаме внимание на всички заинтересовани лица, че самото довършване на даден незавършен от години строеж, който няма съответните строителни книжа, следва да преминава през няколко фази по ЗУТ, само при условие че самият строеж е законен, разбира се. Само един пример - задължително изискване е за недовършения строеж /новата хижа-хотел/ да има изготвен паспорт.

На трето място по тази точка, само за пълнота обръщаме внимание на т. 4. от споменатите по-горе режими:
4. Строителство на водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации по утвърден устройствен проект;

            Надяваме се НСЗП да прояви разбиране, че при така описаната правна рамка, решението на службата за въпросното ИП много лесно щеше да падне в съда, а фактът че сме изтървали срока за обжалване по никакъв начин не го прави законно.

Що се отнася до становищата на двете БД, по принцип становища за допустимост на компетентните БД не могат да се обжалват, както всички вече сме се убедили, но тук целта ни така или иначе е само да уведомим двете БД относно някои проблеми в техните становища, надявайки се да вземат необходимите мерки в изпълнение на ПУРБ 2016-2021 на ДР и ЗБР.

2. По отношение на становището на БДДР:
На първо място по тази точка отбелязваме едно много странно явление - според данните за ИП ще се прави пречиствателно съоръжение, а след него ще се прави изгребна яма. Утайките щели да се транспортират до ПСОВ Самоков. Предполагаме, че става дума за утайките в пречиствателното съоръжение и от изгребната яма заедно. Но това упражнение е напълно безсмислено - няма нужда да правиш пречиствателно съоръжение преди изгребна яма, след като така или иначе ще изгребваш и транспортираш нещата до ПСОВ. И не се транспортират само утайките, а се изгребва и транспортира всичко, иначе изгребната яма ще прелее.

На второ място по тази точка отбелязваме, че транспортирането на съдържимото за изгребване ще е възможно само около три-четири месеца в годината - тоест когато няма сняг, при това само с високопроходима техника. Цената на услугата по транспортирането ще е чудовищна, при положение че става дума за 120 е.ж. според описанието на ИП.

На трето място по тази точка отбелязваме, че всяко пречиствателно съоръжение изисква поддръжка - например подмяна на бубите, почистване и изнасянe на утайките и пр. Иначе водата от него си изтича непречистена. Забранено е също така заустване в подземни води съгласно чл.118а от ЗВ, а по отношение на повърхностните води следва да се отчете, че надолу по Мусаленска Бистрица се намират питейни водохващания за курорта Боровец.

На четвърто място по тази точка отбелязваме, че в становището на БДДР правилно е отбелязано, че водното тяло Мусаленска Бистрица попада в зона за защита на питейните води, а така също и в защитена територия Централен Рилски резерват, който е в границите на НП Рила. Намираме обаче, че в становището си, като е описала мерките, които се прилагат съгласно ПУРБ 2016-2021, БДДР е пропуснала една много важна мярка за повърхностните води, а именно Мярка с код DW_6 и код на действие DW_6_1, което гласи:
1.Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно- битово водоснабдяване

Подобно действие със същия код е предвидено и за зоните за защита на подземните води в района. Ето защо молим БДДР да допълни становището си с тази мярка, а и впоследствие да я изпълнява!
Обаче в спецификацията на самите съоръжения BIOROCK е записано следното:
Използването на пречистената вода за поливане на растения, предназначени за пряка човешка консумация е забранено.
Очевидно тогава тази вода не може да бъде изхвърляна в зона за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване по никакъв начин.

На пето място по тази точка отбелязваме, че според сведения от местните хора, в района няма никаква съществуваща изгребна яма. Още по-странното е, че координатите на "съществуващата" изгребна яма от становището на БДДР сякаш случайно попадат точно в коритото на Мусаленска Бистрица на около 120 метра от старата хижа. За този факт можете да се убедите от прикачения KML файл, като просто го пуснете, и Ви трябва да имате инсталиран Google Earth, разбира се. Настройте координатите на градуси-минути-секунди и ще видите, че съвпадат, и там няма никаква яма.

3. По отношение на становището на БДЗБР:
Сдружение Балканка има удоволствието да поздрави БДЗБР за тяхното много силно становище, към което нямаме никакви забележки.
От тяхното становище обръщаме внимание само на най-важния проблем - около източника на питейни води /извор със съществуваща каптажна шахта - както е описано/, трябва да се проектира и изгради СОЗ.
Става ясно също така, че ще бъде пресечена Мусаленска Бистрица от водопровод с нов бетонов кожух, което пак е нов строеж

По отношение на проектирането и изграждането на СОЗ отбелязваме само, че съгласно чл.8 от ЗЗТ тази СОЗ ще се изгражда в изключителна държавна собственост така, както и водопроводът от нея към хижата с бетоновия кожух през реката, и тогава би следвало да се спазят и предписанията на ЗДС от дружеството, което ще инвестира в строежа.

ОБОБЩЕНИЕ:
На първо място ние намираме неуверено, че по принцип в реките у нас не биха могли да бъдат строени изгребни ями, дори и да имат щастието да попадат на територията на БДДР, в зони за защита на питейните води.
Също така считаме, че за да бъде изгребвана една изгребна яма по-лесно, е най-добре тя да е близо до път и/или поне до източника на отпадни води, а не да е завряна тя в коритото на реката, до която може едва да се стигне само пеша, а самата яма ще трябва да бъде изгребвана с кофи и съдържимото да се изнася на ръка по баира. Да не говорим, че ако изгребната яма наистина щеше се изгребва, а няма да се излива директно в реката, тогава тя щеше да е близо до старата хижа, а не в реката, защото е напълно безсмислено да се прави довеждаща до нея канализация чак до реката, която струва пари.


По отношение на водовземането от подземни води изразяваме съмнение, че ако започне водовземане от подземни води в района с цел водоснабдяване на 120 е.ж., има известен риск някое от езерата да пресъхне.
Що се отнася до съществуващата двукамерна септична яма, под старата хижа има едно бетоново съоръжение, което прилича на такава яма. Обаче ако наистина нещо щеше да се изгребва, то тогава изгребната яма щеше да бъде непосредствено под септичната яма, а не чак до реката.

На основата на гореизложеното се надяваме компетентните органи на първо място да преосмислят становищата си, докато не е започнал строежът. За целта предлагаме да се извърши съвместна проверка на място, след като снегът се стопи. И инвеститорът да покаже на място всичките съществуващи и несъществуващи съоръжения и да представи много по-подробен план откъде точно ще водовзема и къде ще отиват отпадните води, иначе има риск да пресушите някое езеро или да изтровите туристите в Боровец. Защото очевидната идея е полупречистените отпадни води да се заустват директно в реката и ако ще има изгребна яма изобщо - тя ще е бутафорна. Дори да я има, изгребване ще е възможно само три-четири месеца годишно и ще струва безумни пари. Да не говорим, че тия пречиствателни станции изискват непрекъсната професионална поддръжка, иначе не работят и не пречистват нищо, а ако не се изгребват "изгребните" им ями - преливат. А през зимата, ако не и самото пречиствателно съоръжение, то поне изгребната яма при реката ще замръзва най-спокойно, ако нещото в нея е полупречистено наистина.

Във връзка с мярка с код DW_6 и код на действие DW_6_1 от ПУРБ 2016-2021, в изпълнение на принципа на Предпазливостта, се надяваме съответните БД да не издават разрешителни за водовземане или за ползване на повърхностен воден обект, докато не се убедят, че описаните от нас проблеми няма да се случат на практика. А ако се стигне до издаване на разрешителни, то тогава да бъдат спазени условията на чл.60, ал.3, т.4 от ЗВ, във връзка с чл.32, ал.3 от Наредбата за ползване на повърхностните води.
И поне сложете "изгребната" яма на малко по-достоверно място, а не в реката. Иначе когато започнат да се изливат отпадни води от 120 е.ж. в Мусаленска Бистрица, ще получавате най-редовни доклади от нас, заедно с някои европейски институции, както много добре знаете.

И понеже е доста вероятно в крайна сметка от изгребната яма да се изхвърлят непречистени или полупречистени отпадни води в Мусаленска Бистрица, а самата яма да продължи да се води като изгребна, съществува риск дори да не се издава разрешително за ползване на повърхностен воден обект и инвеститорът да не плаща такса за заустването на отпадните води. Тогава този случай ще се превърне в крайъгълен камък на нашата почти готова жалба до ГД Околна среда на ЕС за нарушения на:
-    Директива 2000/60/EО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите
-        ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1787 от 6 октомври 2015 година
-          Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека
-          Директива 2006/8118/ЕС за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им
-          Договора за функционирането на ЕС и залегналите в него основни принципи - на Предпазливостта и Замърсителят Плаща.

Това писмо е изпратено и до община Самоков, с надеждата те да не издават разрешение за строеж за въпросните ИП, докато не се постигне пълна яснота по описаните проблеми. Изпратено е и до Бороспорт, като заинтересована страна по случая.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието..
Христос Воскресе
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ