Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 10 август 2017 г.

Сдружение Балканка - Доклад ВЕЦ Неси

Сдружение Балканка - гр.София Ви информирам за следното: В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВИБР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там където изобщо е останал).
>
Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВИБР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.
>
>
> ВЕЦ Неси
>
>
> Това е първото ни посещение на това водохващане, попадащо изцяло на територията на Национален парк Централен Балкан по ЗЗТ и припокриваща се територия със ЗЗ Централен Балкан BG0000494 по директивата за хабитатите. Ето защо препращаме доклада и до Дирекция НП Централен Балкан, за да виждат какво се случва на тяхна територия.
>
>
> Координатите на водохващането са:
>
>
> N42.714361, E024.420499
>
>
> Посещението, както е видно и от снимките, е при маловодие, като в момента на посещението, в реката, по наша преценка, над водохващането течаха не повече от 60-70л/с, като съгласно ЗВ от една страна водохващането не трябва да работи в периоди на маловодие, от друга страна, то изобщо не би следвало да бъде изградено. Възниква въпроса и как е определено, че за поддържане живота в реката, водохващането трябва да изпуска цели 14л/с вода, което са по-малко от две кофи с вода и изобщо някой представя ли си, как две кофи в този камънак поддържат живота ?
>
>
> Друго интересно нещо, което установихме е, че това водохващане на практика е проектирано да отнема всичката вода от реката, особено в периодите на маловодие. При пристигането ни на водохващането установихме, че реката под водохващането е напълно суха, което е видно от редица снимки. На снимка DSCF6448.JPG (от линка по-долу) се вижда долната част на баража, като след преглед на всичките снимки се установява липсата и на какъвто и да било рибен проход. След като огледахме внимателно водохващането и от горната страна, отново заходихме от долна страна и този път установихме, как езерото явно започна да прелива DSCF6471.JPG (за сравнение снимка DSCF6448.JPG). Явно централата е работила и след което е спряла работа, езерото се е напълнило отново и е започнало да прелива през преливника. 
>
>
> Рибен проход изискван от ЗРА няма.
>
>
> Основният извод обаче е, че тази река тече в денонощен режим взависимост от работата на централата, което е пагубно за животинския свят в реката. На практика във водата не бяха установени по визуален метод нито риби, нито бентосни организими, камъните изглеждаха стерилни, нещо характерно за места, където има честа смяна на течаща вода и суша. А отчитайки факта, че това е южен и стръмен склон на Стара планина, където вода по това време на годината трудно се намира, всички съседни дерета бяха пресъхнали и считаме пресушаването на реката за пагубно за животинския свят и около нея.
>
>
> Третото нещо, но не на последно място, което установихме е, че в случая и дума не може да става за използването на старо водохващане от СОЦ-а. В това водохващане е вложено голямо количество нов бетон, извършена е пълна реконструкция на предполагаемото старо водохващане, като е интересно, че самото водохващане се състои от две водовземни съоръжения от алпийски тип, които пълнят разположен под тях басейн с преливник. На практика водохващането е изградено така, че да взема всички води на река Стряма. Още повече, голяма част от строителните дейностите са се случвали съвсем скоро и то очевидно с "голям замах", тъй като цялото корито на реката, в зоната на водохващането е тотално модифицирано. Впечатление правят и множеството кофражни дъски и укрепителни елементи, които са захвърлени на различни места в руслото на реката. 
>
> Напорния тръбопровод в зоната на водохващането е от закрит тип, като дейностите по заравяне на напорния тръбопровод са протекли в дните преди посещението, нещо ясно видимо от приложените снимки. насипът е съвсем пресен.
>
>
> Впечатление прави и къщичката, изградена в близост до водохващането, която е изградена в самото русло на реката, като част от строителните дейности са свързани с изграждането на подпорна защитна стена и разположени над нея диги срещу заливане на сградата с води и скална маса, носени от реката при пълноводие.
>
>
> Интересно дали всички строителни дейности са съгласувани с Дирекция НП Централен Балкан и плановете за управление ? 
>
>
> Дали изобщо има разрешително за тези дейности издадено по реда на ЗУТ и кой го е издал, при положение, че съоръжението е на територията на Национален парк ?
>
>
>      За всичко описано в настоящия доклад може да се убедите от снимките и видеоклиповете качени на нашия сайт: http://dams.reki.bg/0128-dam/2017-08-05
>
>
> Тъй като в случая става въпрос за водохващане разположено на територията на НП Централен Балкан, считам че е редно контролните органи да се отнесат изключително критично към въпросното съоръжения, за което бяха установени толкова много нарушения, а за други само подозираме, като се надяваме да бъдем опровергани от контролните органи, а ако не - това водохващане да бъде закрито.
>
>
> Молим да ни информирате за предприети действия.
>
>
> Предварително Ви благодаря!
>
>
>
> --
>
>
>
>
>
> --
>
>

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ