Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 август 2017 г.

Параходство БРП АД - Русе

Параходство БРП АД - Русе очаква почти цялостно запълване на открития си флот при превозите на руди и рудни концентрати след пускането на металургичния комбинат в Смедерево

31 Юли 2013 09:21:28


Параходство "Българско речно плаване" АД - Русе извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на:

 обективни, върху които емитента не може да влияе;
 субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.
Към обективните фактори спадат:

Природните – основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху натовареността на съдовете, така върху и скоростта на конвоите. И двете крайности- критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите намаляват.

Започващият нов тримесечен период юли – септември обхваща изцяло летния сезон и най-често се характеризира с ниско ниво на р. Дунав, понякога достигащо до критични минимуми. Като следствие от ниското ниво се ограничава газенето на съдовете, което рефлектира в намаление на количеството товар на борда на съдовете, както и в спад в скоростта на движение на конвоите. Твърде чести явления са и засядания на речните съдове по образувалите се прагове, както и цялостно спиране на корабоплаването в определени участъци поради критично ниско ниво на реката.
Тази година месец юли започва с ниво, близко да нормалното за периода и тенденция към снижение. Все още няма регистрирани прагове на критичните участъци, а само ограничения в периметъра на водния път. Липсата на валежи и очакваното горещото време през следващите седмици ще допринесат за ново снижението на водното ниво. Позитивното е, че Дружеството има подготовка за работа в такава ситуация, тъй като притежава 2 кораба за аварийно – спасителна дейност и плаващ кран за частично претоварване и облекчаване на съдовете и в това отношение по-конкурентно от другите превозвачи при ниски води

Финансови – Приходите на Дружеството се влияят от множество фактори, но през 2013 година основния фактор ще бъде рецесията в отделните държави -членки на ЕО както и нейно отражение в отделните браншове на икономиката и върху потреблението като цяло.

Валутен риск :

През последните месеци се постигна равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при най-масовия товаропоток за лятото – този на зърната- твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток – руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия, си остават в щатска валута.

Промени в навлата по дългосрочните договори за превози в рамките на ЕО също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.
Пред вид фиксирания курс на лева към еврото, валутен риск за дружеството от загуба на стойност не съществува

Инфлационен и пазарен риск :
Единствения елемент от разходите на дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на външите пазарни фактори е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, дружеството предприема мерки за съответни корекции в навлата най-вече в спот договорите или в тези с кратък срок на изпълнение.
При дългосрочните договори Дружеството използва системата за бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази система, навлата растат или намаляват и така се адаптират към разходите за транспорт в зависимост от това в каква посока е изменението в цената на горивото.
Очакванията на превозвачите за цената на лекото гориво ( LSMGO ) за периода юли – септември 2013 е за вариране между 950-1000 щ.д в зависимост от мястото на бункеровка, с възможен скок и над 1000 щ.д.

Търговски риск– Параходството обслужва наличните товаропотоци, появили се вследствие на дадено производство или потребление. Тенденциите, които могат да се развият при отделни групи най-масови товари по р. Дунав за следващия 3-месечен период са следните :

• Зърнени храни - От началото на м. юли започна масирания износ на жито от Сърбия, както и износа на по- умерени количества ечемик от Унгария и пшеница и рапица от България. Зърнения тонаж на всички превозвачи е запълнен за до края на летния период. Наблюдава се завишено търсене на свободен тонаж за превоз на зърна, което тласка спотовите навла към пазара към завишение.

• Руди, пелети и кокс – С пускането в експлоатация на металургичния комбинат в Смедерево се забелязва завишена заетост на флота при превозите на руди и рудни концентрати. Очакванията са за увеличаване на на предлаганите количествата суровини за превоз при стабилизиране на работата на комбината. В следствие на завишеното предлагане на тези суровини, може да се очаква почти цялостно запълване на открития флот на БРП.

• Въглища – С приключване на зимния сезон, потреблението на енергийни въглища и въглища за населението значително намалява. Първите количества въглища за населението от новите договори се очаква да се появят на пазара в началото на м.август.

• Торове - Наблюдава се засилено предлагане на малки и големи партиди торове за превоз, като основните количества вървят от Украйна към Сърбия. Очакванията са да се запазят тези темпове на предлагане до началото на зимата.

Източник: БФБ и RI

http://www.ruseinfo.net/news_116308.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ