Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 август 2017 г.

Собственици на шивашка фирма правят ВЕЦ в с. Стоб

DenNews.bg
03.07.2013
http://www.dennews.bg/news/2013/7/3/14062-sobstvenici-na-shivashka-firma-pravyat-vec-v-s-stob
Собствениците на шивашка фирма в кочериновското село Стоб ще разгърнат бизнеса си и към производството на ел. енергия, като плануват строеж на ВЕЦ на промишления водопровод за бившата мукавена фабрика в Бараково.
Инвестиционното предложение в община Кочериново е депозирано от Димитър Стойков, син на собственичката на фирма „Алекса Фешън Индъстри” и шивашката фабрика в Стоб.
Предвижда се централата да се захранва с вода, както от промишления водопровод, така и от ВЕЦ „Рила”.
Вецът ще бъде изграден на терен до река Рилска в Стоб, собственост на шивашката фирма.
ЕТо и самото инвестиционно намерениее, от сайта на общината
http://www.ob-kocherinovo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=355%3A-q-q-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1


Препис – Извлечение
от Протокол № 1
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 януари 2014 година
Относно: Даване на принципно съгласие за изграждане на отклонение от собствения на „ВЕЦ Стоби” ЕООД гр. Благоевград съществуващ водопровод.
Във връзка с постъпило Искане с Вх. № 349-В/26.11.2013 г. от „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД гр. Благоевград, представлявано от Управителя Димитър Сотиров Стойков за даване на принципно съгласие за изграждане на отклонение от собствения на „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД гр. Благоевград съществуващ водопровод и на основание чл. 193, ал.1, 4 и 5 от ЗУТ и чл. 21, ал.8 и 11 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното
РЕШЕНИЕ № 4
1.Община Кочериново дава принципно съгласие за изграждане на отклонение от собствения на  ВЕЦ СТОБИ” ЕООД гр. Благоевград съществуващ водопровод, с дължина около 35 линейни метри.
2.Част от трасето да преминава през общински имот (част от улица) публична общинска собственост.
3.Окончателно решение ОбС ще вземе след представяне на проект за одобрение във връзка с инвестиционното предложение на „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД и проведено обществено обсъждане на същия проект.
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Граховска                        Василка Вонидова
/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ