Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 август 2017 г.

брой: 80, от дата 19.10.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.55


ПП, ПУП - МВЕЦ „Надежда"155. – Община Мездра на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за: парцеларен план (ПП), подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), транспортно-комуникационна схема и ел. схема за МВЕЦ „Надежда" в обхват: 1. в землището на с. Зверино – ПИ № 010007, 037035 и 038063; 2. в землището на с. Оселна – ПИ № 000717, 000718, 000727, 000728, 000729, 000731, 000732, 001173, 001298; 3. в землището на с. Зли дол – ПИ № 000256, 000272. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация – гр. Мездра.
9345
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=69230

брой: 90, от дата 16.11.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.106


МВЕЦ „Ребърково"164. – Община гр. Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ обявява, че е изработен проект за допълнение към подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, парцеларен план и комуникационно-транспортна схема за осигуряване на постоянен транспортен достъп до предвидената площадка за МВЕЦ „Ребърково" по поречието на р. Искър в обхват ПИ № 000543 в землището на с. Ребърково. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, Мездра.
10380

dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=70303

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ