Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 август 2017 г.

Дело за ВЕЦ Тешово

Много интересно дело за ВЕЦ над с. Тешово

Решение № 1560

към дело: 20127030700567
Дата на заседание: 05/10/2012 г.
Съдия:Ваня Вълкадинова
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл.145 и сл. от АПК във връзка с чл.99, ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ по жалба на Кметския   наместник на с. Т. срещу Решение № БД-11-ПР/2012 г. на Д. на Р. – Б. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ с водохващане на река Мътница на кота 1095 м и сградоцентрала на кота 925 м, землище на с.Т., община Х., област Б.".


С жалбата оспорващият е поддържал становище за незаконосъобразност на решението поради противоречие с материалноправните разпоредби, развито като оплакване за очаквано значително въздействие върху околната среда при реализиране на инвестиционното предложение.


В първото по делото съдебно заседание жалбоподателят е пояснил изрично, че не оспорват оценката на риска за екосистемата в естествената околна среда. Ответникът, чрез процесуалния си представител, е оспорил жалбата по основанията за отмяна на решението. Поддържал е, че са спазени изискванията на специалния закон – чл.14, ал.2 от ЗООС, Глава шеста от ЗООС и чл.93, ал.4 от ЗООС.  Защитено е становището по решението за липсата на необходимост от извършване на ОВОС поради липсата на вероятност инвестиционното предложение да доведе до  значително въздействие върху компонентите на околната среда. Заинтересованата страна изразява становище за неоснователност на жалбата. От анализа и оценката на събраните писмени доказателства съдът прие следното за установено:

Производството пред административния орган е открито с уведомление вх. № 1812/09.06.2010 г., подадено от "А. Е. БВ" ООД /л.109/. С писмо изх. № 1812/09.06.2010 г. Директорът на Р. – Б. е поискал от инвеститора да представи становище от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район " – Б. /БДЗР/ становище относно допустимостта на намерението спрямо Плана за управление на речните басейни, както и информация относно одобрени/разрешени други намерения в близост до инвестиционното предложение /л.108/. В отговор е изразеното с писмо изх. № П-01-3/03.08.2010 г. становище на БДЗР – Б., че местоположението на инвестиционното предложение попада във воден обект Сухата река, която е част от водно тяло BG4ST200R076, за което в Плана за управление на речните басейни в ЗБР е записана забрана за изграждане на нови ВЕЦ /л.107/. В отговор на допълнително представена от дружеството информация БДЗР – Б. е изразила становище, че инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Мътница при посочените нови географски координати попада върху два леви притока на р.Мътница с код на водното тяло BG4ME400R112, като заявените за застрояване участъци от водното тяло попадат в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т. 5 от Закона за водите, посочена в Раздел VІІ-Програма от мерки /обща част/, Приложение VІІ.21 на ПУРБ на ЗБР, а именно защитена зона BG0001028 Среден Пирин – Алиботуш и съгласно приетия План за управление на речните басейни в ЗБР е записана забрана за изграждане на нови ВЕЦ – писмо изх. №ДОИ-01-3 /л.106/. С писмо изх.№ 24171/25.08.2010 г. от Р. – Б. са поискали допълнителна информация във връзка с искането да се извърши оценка за съвместимост на инвестиционното предложение по реда на глава трета от Наредбата за ОС /л. 103-104/. С вх. № 2808/28.09.2011 г. в Р. – Б. е постъпило искане от "А. Е. БВ" ООД – Б. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ с водохващане на река Мътница на кота 1095 м и сградоцентрала на кота 925 м, землище на с. Т., община Х., област Б." /л.72/. Към искането е приложена информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, становище от БДЗР – Б. /писмо изх.№ П-01-3/28.03.2011 г./,
писма от Кмета на община Х. и Кмета на с. Т., че уведомлението е разлепено на
информационните табла и към 19.08.2011 г. не са постъпили възражения от заинтересовани лица /л.88 и 89/, съгласие на ДГС – Гоце Делчев за реализиране
на инвестиционното намерение /л.90/.
Във връзка с искането за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС
Директорът на Р. – Б. е изпратил искане до Д. на БДЗР – Б. за становище на основание чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо утвърдения план за управление на речните басейни /писмо на л.70/.
В отговор е получено становище, че инвестиционното предложение е допустимо
спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район /2010 – 2015 г./ с мотиви, че по подадени параметри е идентично на разрешеното с Разрешително за водоползване № 1416/23.01.2003 г., издадено на "Роуд инженеринг" ЕООД – Б. преди утвърждаване на ПУРБ на Западнобеломорски район за басейново управление и уточнението, че за същото водно тяло река Мътница с място на водовземане кота - 780 м и място на водоползване – кота 667 м, е издадено разрешително за водовземане и ползване на воден обект №
41140100/03.06.2011 г. на "Мътница 09" ООД с цел производство на ел.енергия
/писмо на л. 69/.
С писмо изх.№ 2808/3/31.10.2011 г. от инвеститора е поискана допълнителна
информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС /л. 66-67/. С писмо вх.№ 2808/6/20.02.2012 г. дружеството е представило допълнителна информация – становище на "ЧЕЗ Разпределение България" /л.49/, ПУП – ПЗ за имот № 016078 /л. 50-52/, скици проект на засегнатите имоти със списък /л. 53-61/.
С писмо изх.№ 2808/7/24.02.2012 г. е поискано становище от Регионална здравна
инспекция – Кюстендил по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве на инвестиционното предложение /л. 46/. В отговор е получено писмено становище по писмо изх. №1017/13.03.2012 г. /л. 43/, че не може да се определени необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение поради липсата на информация за водоснабдяването на обекта с вода на питейно – битови цели, съответстваща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели /л. 43-44/.
С оспореното Решение № БД – 11 – ПР/09.04.2012 г. Директорът на Р. – Б. се е произнесъл по уведомлението, като е приел да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение. Решението е поправено с Решение № БД-11-ПР-
1/21.05.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка относно координатите на водохващането и сградата.
Решението е обявено на дружеството с писмо изх. № 2808/10/10.04.2012 г. /л.42 и
обратна разписка на л.43/, на Кмета на Община Х. и Кметския наместник на с. Т. с писмо изх. № 2808/11/10.04.2012 г. /л.40/, връчено на последния на 17.04.2012
г. /обратни разписки на л.41/ и е обявено публично на уеб страницата на Р. – Б.
на 11.04.2012 г. /Приложение №1 на л.38/ и със съобщение на информационното
табло на Р. – Б., поставено на 10.04.2012 г. /л.36/.
На 02.05.2012 г. в Р. – Б. е постъпило писмено възражение от жители на селата
Т., П., Л. и Г. /л.30-33/. Възражението е постъпило и от Кмета на община Х. вх. № 2808/13/07.05.2012 г. /л.34/. Решението е обжалвано от Кметския наместник на с. Т. пред Министъра на околната среда и водите и потвърдено с Решение № 198/16.07.2012 г./ л.27/, съобщено на 28.07.2012 г. /обратна разписка на л.26/.
При тези факти от правно значение за преценката по чл.159 и чл.168, ал.1 вр. чл. 146 от АПК съдът прие следното:
Жалбата е подадена по пощата на 10.08.2012 г. /плик на л.24/ - в срока по чл.
149, ал.1 вр. ал.3 от АПК, считан от датата на обявяване на решението на
Министъра на околната среда и водите на 28.07.2012 г. Жалбата изхожда от кметски наместник - орган по смисъла на чл.46а, ал.3 от ЗМСМА и представител на "засегната общественост" по смисъла на чл.2, § 5 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, каквито са жителите на с.Т., и в този смисъл от субект с право на оспорване. С оглед горните съображения и отсъствието на други от пречките по чл.159 от АПК, жалбата е допустима за разглеждане.
Разгледана по същество, същата е и основателна.
Оспореното решение е издадено от Д. на Р. – Б. – компетентен орган по смисъла
на чл.93, ал.3 вр. ал.1, т.1 от ЗООС. Инвестиционното предложение попада в приложение № 2 от ЗООС и подлежи на преценка за необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС. Доколкото част от елементите е предвидено да бъдат реализирани в границите на защитена зона BG0001028 "Среден Пирин – Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG0002078 «Славянка» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на Министъра на околната
среда и водите, инвестиционното предложение подлежи на преценка за вероятна степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони по чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, както и на преценка за допустимост съгласно чл.12, ал.2 от Наредбата. В тази връзка следва да бъдат разглеждани и възраженията в жалбата за съответствието на дейността с изискванията за опазване на околната среда и въздействието й върху водния обект, макар и да са относими към производството по издаване на разрешително за водовземане.
В случая не е спорно, че инвестиционното предложение попада върху водно тяло BO4ME400P112 – р. Мътница – от изворите й до вливане в р.Места, и защитена зона с уникален код BG0001028 "Среден Пирин – Алиботуш" и подлежи задължително на проверка за допустимост съгласно чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС. Според регламентирания режим в Раздел VІІ "Програма от мерки", Приложение VІІ.21 от ПУРБ Западнобеломорски район 2010-2015 г., в зоната е въведена забрана за изграждане на ВЕЦ с оглед значителния кумулативен негативен ефект на съществуващите въздействия в зоната по водни тела. В този смисъл инвестиционното предложение е недопустимо за реализиране спрямо ПУРБ в Западнобеломорски район 2010-2015 г., като тази преценка е независимо от изложените от органа съображения, че като параметри на застрояването инвестиционното предложение е идентично на прекратеното разрешително за водоползване на "Р. и." ЕООД – Б.. Забраната по ПУРБ 2010-2015 г. за зоната е абсолютна и не допуска изключения, поради което и е недопустимо разширително тълкуване в изложения от органа смисъл. Дори и прекратеното разрешително за водоползване да е взето в предвид при оценката на натиска върху водните тела при разработване на ПУРБ 2010-2015 на Западнобеломорски район за басейново управление, органът не е отчел издаденото разрешително за водовземане и ползване за същото водно тяло – река Мътница с титуляр "Мътница – 09" ООД с цел производство на ел.енергия /вж. писмо на БДЗР – Б. на л.69/, с оглед обсъждането на кумулативния ефект. Становището е в противоречие и с предвидените за зоната мерки за намаляване на негативното въздействие върху местообитанията – включително премахване на част от съществуващите натоварвания - ВЕЦ, и недопускане на нови негативни хидрологични промени – ВЕЦ, баластриери, водохващания и др. Наличието на изрична забрана за реализиране на инвестиционното предложение спрямо режима на защитената зона, в която се предвижда неговото реализиране, налага извод за незаконосъобразност на приетото от административния орган с оглед разпоредбата на чл.13 от Наредбата за ОС. Тази недопустимост го обвързва да се произнесе, като прекрати процедурата по оценката за съвместимост. Извън изложеното следва да се посочи, че при преценката да не се извършва ОВОС
Директорът на Р. – Б. е игнорирал напълно факта, че за река Мътница е издадено разрешително за водовземане с цел производство на ел.енергия №41140100/03. 06.2011 г., с което са нарушени изискванията на чл.7, ал.1, т.2 от Наредбата за ОВОС, както и нормата на чл.16, т.1 вр. чл.40, ал.4 вр. ал.3 от Наредбата за ОС, съгласно които вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение се извършва въз основа на кумулативното въздействие с други планове, програми и проекти. Пренебрегването на посочения критерий опорочава заключението на Д. на Р. - Б., че оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение не следва да се извършва, както и извода, че инвестиционното намерение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на защитените зони.
По изложените съображения за незаконосъобразност на решението, жалбата за
неговата отмяна е основателна, но искането за разноски по чл.143, ал.1 от АПК
не може да бъде уважено с оглед, че осъществената адвокатска защита по делото е безплатна според представения договор за правна защита и съдействие /л.122/. Водим от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.2 от АПК съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № БД-11-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка за въздействието върху околната среда на Д. на Р. – Б.,
поправено с Решение № БД-11-ПР-1/21.05.2012 г. на Д. на Р. - Б..
Решението може да се обжалва и протестира пред Върховен административен съд на РБългария в 14-дневен срок от уведомяване на страните за неговото изготвяне с връчване на преписи.


Административен съдия: /п/ Ваня Вълкадинова
Вярно с оригинала!
ИГ


File Attachment Icon
7936E081F18FB9B5C2257AAA0031CA81.rtf

1 коментар:

  1. решение № 1560 от 01.11.2012 г. по адм. дело № 567/2012 г. на Административен съд - Благоевград

    Решение № 15216 от 19.11.2013 г. на ВАС по адм. д. № 156/2013 г., V о., докладчик съдията Мариета Милева

    http://www.riosvbl.org/images/stories/PR_OVOS2009/PR_OVOS2012/BD-11-PR_2012.pdf
    41°30'28.85"N 23°40'54.04"E 41°30'12.0"N 23°42'15.2"E

    ОтговорИзтриване

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ