Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 28 август 2017 г.

Удълбаване Дунав

Проект „Подобряване на корабоплаването в българо- румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене" остава за нов програмен период

11 Октомври 2012 16:38:22
http://www.ruseinfo.net/news_105463.html


/на снимката - определените като критични участъци по Дунава/ За напредъка по проект „Подобряване на корабоплаването в българо- румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене" говори днес представител на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе.
Цел на проекта е елиминиране на тесните места и плитчини в два от най-критичните участъци „Батин" и „Белене" в общия българо-румънски участък на река Дунав, като част от глобален проект за подобряване на навигацията в Долен Дунав. Съоръженията за регулиране на корабоплаването ще бъдат разположени по брега и във водите на териториите на Р. България и Румъния. Двата критични участъка попадат в обхвата на река Дунав от Сомовит (км 610) до Силистра (км 375), за който сектор отговорност по поддържането на корабоплавателния път носи българската страна.
Предвижданите работи включват: укрепителни мероприятия на брегове и острови, включващи защитни и направляващи строителни съоръжения; работи по оформяне и стабилизиране на речното дъно, включително чрез дънни прагове; преодоляване на плитчини и дънни наноси чрез драгиране. Комбинацията от строителни мерки на места за недопускане разширяване на коритото на реката с минимално количество поддържащ драгаж е предпочитаната стратегия за подобряване на корабоплавателните условия.
Проектът е във фаза „Предварителни проучвания" и доклад за ОВОС. Те се осъществяват в рамките на румънски проект по ИСПА с наименование „Техническа помощ за подобряване условията за корабоплаване в общия румъно-български участък на р. Дунав и съпътстващите проучвания" (проект ИСПА 2005 RO 16 P PA 002). В проучването са потвърдени критичните участъци в общия българо-румънски участък (38 броя от устието на р. Тимок (rkm 845) до гр. Силистра (rkm 375)
Актуално състояние на изпълнението на предварителните проучвания:

Проектни решения за всеки критичен участък в три варианта (ЕЕА1, ЕЕА2, ЕЕА3)
Мултикритериен анализ
Оптимизирана алтернатива
- да се намали стойността на най-надеждната до този момент - ЕЕА1
- да бъде намалено въздействието върху околната среда.
Основната стратегия за подобряване на условията за корабоплаване предвижда изпълнение на следните мерки:
Ограничаване и контролиране речния поток чрез изграждане на определени места на буни, дънни прагове и шеврони, както и частично затваряне на някои второстепенни ръкави (между бряг и остров) до ниво средни води, като по този начин се подпомагат естествените процеси на удълбочаване на реката, включително увеличаване на нейната самопромивна способност.
Осъществяване на поддържащ драгаж в плавателната част на реката на определени места, като тази мярка има непостоянен характер и зависи от очакваните наноси най-вече след период на високи води. След приключването на проекта ще бъде необходимо извършването на поддържащо драгиране в периода на неговата жизнеспособност.
В резултат на проекта ще се постигне повишена безопасност за корабоплаването и по-добри навигационни условия, намаляване до минимум на престоя на плавателните съдове по време на ниски водни нива, намаляване на разходите на корабособствениците, поради съкратеното време за транспорт, увеличаване на възможностите за използване на комбиниран транспорт и капацитета на транспортен коридор VII.
Към момента в рамките на румънския проект по ИСПА се извършва процедура по ОВОС. Предстои да се проведат обществени обсъждания на ДОВОС – вероятно в началото на следващата година. Между румънската и българската страни е подписана декларация, че проектът не може да бъде изпълнен в настоящия програмен период, но страните поемат твърд ангажимент за изпълнението му през следващия. В резултат от това, е предложена промяна в оперативната програма и средства в размер на 110 млн.евро се прехвърлят от приоритетна ос 4 към приоритетна ос 3. В процеса на подготовка за следващия програмен период (2014-2020) проектът е предложен за включване в приоритет 3 –"Подобряване на условията за корабоплаване по вътрешните водни пътища-река Дунав "основна мрежа", стана ясно днес по време на заседание на Областна комисия "Инфраструктура, околна среда и транспорт" с председател зам. - областния управител д-р Андриан Райков. В резултат ще бъде извършено модернизиране на системите за навигация и достигане нивото на оборудване на румънската страна, с което ще се унифицира качеството в обозначаването на навигационната пътева обстановка в общия българо- румънски участък на р. Дунав.


Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ