Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 26 септември 2016 г.

Актуални проблеми по устойчивото и природосъобразно управление на водите

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми, Ви информирам за следното:

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме допълнително предложение относно ПУРБ 2016-2021, които все още са в процес на обществено обсъждане.

 

Преди предложението, молим, да обърнете внимание на следните два важни проблема:

1. Случаят с ВЕЦ Илийна.

С писмо изх.№ Ж-98/13.09.2016г. на МОСВ сме любезно уведомени относно всички процедури по съгласуване, издаване на разрешителни, преценки, оценки и т.н., извършени за въпросното ИП, което ще се строи в Природен парк, въпреки изрична забрана за произовдствена дейност и въпреки всички останали нарушения на ЗВ, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ и т.н., описани подробно от нас във възражение от 04.05.2016г до МОСВ.

В същото Възражение ние сме описали и всички процедури, изброени писмо изх.№ Ж-98/13.09.2016г. на МОСВ, тоест писмото съдържа информация, която ние си знаем много добре. Във връзка с това, като благодарим за отговора, се надяваме, че той не отменя готовността на МОСВ да ни предостави исканата по ЗДОИ информация по случая, която е от съвсем различен характер.

 

Моля, да прочетете внимателно искането за информация във връзка с ВЕЦ Илийна - вх.№ЗДОИО-37 на МОСВ от 08.09.2016 г., за да не го повтаряме отново тук и защото полученото писмо изх.№ Ж-98/13.09.2016г. на МОСВ не съдържа исканата информация, а съвсем различна, която ние си я знаем и тя не ни трябва въобще.

 

2. Случаят с ВЕЦ Кимера 1.

С писмо изх.№ 48-00-634/07.09.2016г. на МОСВ сме любезно уведомени относно невъзможността министърът на ОСВ да се произнася със становища по случаи от компетентността на по-долустоящия орган - директора на БДИБР или да изземе за решаване самия въпрос. Отново благодарим за тази информация. Тя също ни е известна, но молим, да обърнете внимание, че във възражението ни по случая - вх № 48-00-634/ 26.07.2016 г. на МОСВ, ние съвсем не сме искали такова нещо от министъра, защото сме напълно наясно с принципа за самостоятелност на компетентните органи при взимане на решения от тяхната компетентност. Отправили сме молба и покана към министъра на ОСВ - г.жа Ивелина Василева, която гласеше следното:
            Приканваме министър Василева да изпълни мерките за водното тяло, предвидени в приложение №7-3 на ПУРБ 2010-2015 на ИБР за водното тяло -река Чепинска от извори до устие на река Абланица и Хремщица с код BG3MA900R198, и да разпореди премахването на недовършения строеж на ВЕЦ Кимера 1, защото няма кой друг да разпореди това нещо, а законите и ПУРБ трябва да бъдат спазвани, иначе защо са написани?

 

Напомняме, че за изпълнител на мерките в ПУРБ 2010-2015 на ИБР е определено и МОСВ. По тази покана се надяваме да получим положителен отговор, но ще приемем всеки друг отговор, включително и пълен отказ, за което предварително  отново благодарим.

 

Във връзка с описаните два случая, молим, предложенията по конкретни случаи и/или исканията ни по ЗДОИ да бъдат изследвани внимателно, защото, въпреки че много сме се старали докато сме ги писали, може би не съумяваме да сме напълно точни, ясни и коректни от гледна точка на МОСВ, за което молим за извинение и обещаваме да влагаме повече старания в бъдеще.

 

И сега - предложението към ПУРБ 2016-2021 към всички БД:

При пореден преглед на ПУРБ 2016-2021 на ИБР, установихме, че освен мярка

код на мярка 49 - Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

 

...са включили и раздел Основни изисквания към изграждането на рибни проходи, което е извадка от същото ръководство на ФАО. Проблемът тук е, че извадката е непълна - липсва ограничението за максимална разлика във водните нива 6-10 метра за приложимост на рибните проходи от типа близки до природата и технически тип. По тази причина - най-непроходимият рибен проход на планетата - този на ВЕЦ Сливка, всъщност отговаря на изискванията на предходния ПУРБ 2010-2015 на ИБР и не отговаря на ръководството на ФАО..

http://dams.reki.bg/0267-dam/2014-05-04

Ето линк към ръководството на ФАО - моля, да обърнете внимание на стр.100, най-горе - левия текст описва, че конвенционалните рибни проходи се използват за разлики от шест до десет метра..

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/y4454e/y4454e02.pdf

 

Ако всички останали БД са включили и подобно приложение както БДИБР, предлагаме във всички ПУРБ това приложение да отпадне и да си остане само мярката, като се надяваме ограничението за максимална разлика във водните нива от ръководството на ФАО да се следи дали се спазва в проектите, докато не стане готова Наребдата за рибните проходи, която изглежда няма да стане скоро.

 

Предлагаме също така за мярка 145 Оценка на ефективността на изградени рибни проходи - да се уточни как става това - тоест пак по несъществуващата наредба за РП или по ръководството на ФАО.

 

Ако има и мярка изграждане на рибни проходи към съществуващи съоръжения без РП - същото предложение се отнася и за нея. Надявяме се, че има такава мярка. Ако няма - предлагаме да се включи

 

            По този повод, отправяме  молба към БДЗБР - понеже те ни уведомиха, че наредбата за РП се прави заради техни настоявания, молим, да окажат натиск отново, за да продължи работата и да не спре окончателно.

 

Като цяло тук обръщаме внимание и на следното важно обстоятелство - в условията на всяко разрешително за водовземане има изискване за проектиране и изграждане на рибен проход съгласно ЗРА. Например, в разрешителното за ВЕЦ Илийна има такова изискване.

 

ЗРА казва, че рибните проходи се проектират по Наредба, а наредбата все още не съществува в правния мир.

 

В този смисъл, се страхуваме по отношение на порочност /в смисъла на нищожност или унищожаемост/ на тези административни актове, чрез които е издадено всяко разрешително за водовземане, съдържащо изискване за рибен проход съгласно ЗРА. Припомняме, че целта на ЗРА, а именно - осигуряване на миграцията на рибите и другите водни организми за съхранение на рибните популации в частност, и на речните екосистеми като цяло, не би могла да бъде постигната с волеизявлението на административния орган, обективирано във въпросните административни актове, поради несъответсвие с нито една правна норма в действащото законодателство, както и поради факта, че във волеизявлението на административния орган, издавал разрешителните, е посочена материалноправна норма /ЗРА/, която се  позовава на друга материалноправна норма /Наредбата за РП/, която на практика не съществува и поради това в правния мир липсва основание за същите административни актове.

 

Ето защо се надяваме работата по наредбата за рибните проходи в най-скоро време да продължи, още повече че тя тръгна в правилната посока.

 

Да не говорим за другото още по-важно изискване - определянето на минимален допустим отток - без методиката за определянето му, и особено за приоритетно осигуряване на минималните водни количества от условията на разрешителните, без да може водните количества да бъдат измервани - нито от собственика, нито от контролните органи. По този въпрос също изразяваме горните тревоги и се надяваме да се вземат мерки в най-скоро време.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ