Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 18 март 2013 г.

КОРЕКЦИЯТА НА Р. ГЛАЗНЕ

Текат строително – монтажните дейности по корекцията на р. Глазне, етап I.

„Корекция на р. Глазне I етап, община Банско" е проект, който се осъществява в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 «Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини» по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 1 017 647.22 лв.

Целта на проекта е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в гр. Банско чрез изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения.

Ресорният заместник кмет Стойчо Баненски съобщи, че над строителните дейности се осъществява ежедневен инвестиционен контрол и че до момента строителните дейности вървят качествено и по график. Ръководството на Община Банско изрази своето задоволство от свършената работа, като увери, че проектът ще бъде завършен в срокове. БАНСКО

IMG 8950

IMG 8966

IMG 8971

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ