Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 април 2022 г.

Допълнение на сигнал на сдружение Балканка относно загриженост за предстоящия Провал пред новите ПУРБ 2022-2027

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над реките,  кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води, реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери, включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра, строителството на супер безсмислени нови Язовири и Хидровъзли или на Водопроводи от Дунава, или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните...

 

...и прочее Ваши иначе благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни процедури от страна на ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и съдебни дела  срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е неизбежно:

 

Моля, всички получатели да приемат настоящото Допълнение към Становище на Сдружението досежно пълния провал при изготвянето на новите ПУРБ 2022-2027 и по-конкретно срещу Вашите хартии, наречени "Междинен преглед на ... това онова" или на каквото и да било, но не и на другото, тоест на по-маловажното.

 

1. В Становището ние бяхме посочили, че Вие трябва да отчетете бруталния натиск от минното дело, за който трябва да изготвите карти на площите, отдадени за търсене и проучване, и на площите, вече отдадени на концесия.

 

Оказа се, че такива карти има изготвени от Министерство на Енергетиката, както следва:

 

Карта концесии за добив

https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/NGS/CONCES.pdf

 

Карта търсене и проучване

https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/NGS/ERKR.pdf?fbclid=IwAR0jUZ7XyzviDQ2-3zE4q00Qmb5slI5CCfrcnxVACkbI2gvIS9ZS4jyScjs

 

Надяваме се всяка Басейнова да си извади от тези карти необходимите данни за нейния РБУ и да ги отчете като натиск, освен ако не се прецени, че искаме прекалено много и няма нужда, разбира се.

 

2. Сетихме се за още един маловажен проблем, именно "чистенето" на река Вит при Боаза и кражбата на кал и несортирана речна баластра за насипа на магистрала Хемус, за които иначе уважаваният от нас директор на БДДР, след като разбра уж на десетия ден след медийния скандал, разпореди на областния управител "възстановяване" на речното корито, каквото и да значи това според самия директор. В хартията на БДДР няма нито дума по този въпрос, а би трябвало да има, поне според нас.

Още повече че понастоящем противоерозионният праг под моста на Боаза отново е подкопан и Вита ще го отнесе при пролетното снеготопене и мостът ще отиде на кино. Този път подкопаването е на левия бряг на реката, което се вижда на следния клип:

https://www.youtube.com/watch?v=w7BfPaiIJCQ

 

Прочее, прагът преди кражбата на калта беше дънен, а сега е хидравличен, което значи, че трябва да бъде поправен. Предлагаме на БДДР да обмисли следната наша нелоша идея - след прага дъното на реката да се насипе с едър трошен камък с плавен наклон, не повече от 5%, и отгоре да се имитира естественият дънен субстрат. Това трябва да стане веднага, още повече че така ще се осигури и миграцията на рибите, пък после ще видим как реката ще се довъзстановява нататък... Надяваме се да не искаме прекалено много от БДДР, освен ако не искаме прекалено много, разбира се.

 

3. Преди два дена в Областна управа Пловдив се състоя среща между областните управители и ВиК операторите по поречието на Марица! Повече или по-малко случайно, на тази среща Не бяха поканени представители на БДИБР. Вероятно и от областните управи са се запознали с Междинния преглед на БДИБР и са установили, че няма смисъл да измъчват Басейновата с маловажни проблеми и дребнотемия.

ТЕМАТА на срещата беше състоянието на източниците на ПБВ от кладенците навсякъде в поречието на Марица, което, след като не е отразено в Междинния, значи е почти отлично, тоест, не е проблем. Основната идея, която се обсъди за преодоляване на иначе несъществуващите проблеми, беше водоснабдяването от каскадата Въча на населените места в поречието на Марица чаааак до Свиленгпрад. Представителите на Свиленград доста се зарадваха, между другото, защото сами не могат да го финансират, а два-три милиарда са нищо според съвременните разбирания.

 

Ние застъпихме Тезата, че една от причините за Замърсяването на подземните водни тела с нитрати, манган, уран и така нататък Няма Начин да се дължи на безумната сеч на крайбрежна растителност и кражбата на баластра от коритото на Марица и притоците!

Така например, крайбрежната растителност Не укрепва бреговете срещу ерозия, Не участва в самопречистващите функции на реките, като не улавя никакви замърсители, Не осигурява местообитания нито на воднозависими животни и птици, нито на никакви други водни организми и риби, Не спомага за баланса между повърхностните и подземни води и така нататък.

От друга страна, естественият дънен субстрат, който по Марица съвсем правилно беше откраднат напълно в последните десетина години, Не играе ролята на обратен филтър, препятстващ проникването на замърсители в подземните водни тела, Не осигурява обогатяването на водата с кислород чрез джуркането й между камъните, Не осигурява никакви местообитания и укрития на водните животни, кражбата му Не води до вкопаване на реката и понижаване на подпочвените води, изсъхване на растителността в големи райони около реката, а не само по бреговете,  и така нататък.

Още повече че през последните години Марица наистина беше Най-чистата река на света, така или иначе. Нямаше умрели крави, нямаше изтравяне на 30 километра от Пишманка, нямаше подобни неща.

Единствено изразихме колебание, че бясната кражба на баластра може да доведе до формиране на дълбоки до десетина метра участъци като при Чая, в които да се отлагат евентуалните замърсители, каквито много добре знаем от Междинния преглед, че няма и не биха могли да се появят,

НО

сме сигурни, че ако такова нещо все пак се случи, някои иначе уважавани "експерти" на БДИБР ще отхвърлят всяко становище на не повече от десетина професора от БАН и МГУ, ако такива индивиди случайно напишат злонамерено становище, че замърсяването се дължи на нещо друго, а не на "естествените" процеси. Опитът от ВЕЦ Кадиево и отравянето на питейните кладенци на Брестовица ни изпълва с непоколебима Вяра, че БДИБР разполага с достатъчно такива "експерти", пък и новият директор непоколебимо прегърна идеята още в първите си медийни изявления.

 

Сред участниците в срещата при областната управа, на която БДИР я нямаше, се наложи и изводът, че кражбата на баластра трябва да продължи максимално, докато дъното на реката се изравни като тепсия навсякъде, за да няма плитки участъци с дълбоко изкопани места, в които да не се отлагат никакви "естествени" замърсители, тъй като други замърсители няма откъде да дойдат и без това. Разбира се, всички участници в срещата се обединиха и изразиха съгласие и ентусиазъм делото за "допочистването" на Марица да бъде осъществено по-бързо, за да може проблемът, оценен като "маловажен", да Не натоварва излишно Междинния преглед на БДИБР...   

 

Не на последно място, ние считаме, че по отношение на Междинния преглед Вие не трябва да се тревожите досежно липсата на Наредба за рибните проходи, Методика за минималния допустим отток и прочее маловажни документи. Вие и без това не можете да измервате оттока така или иначе, и актовете Ви падат като зрели круши в съда, а проектът Ви на Наредбата за рибните проходи не става за нищичко. Прочее, и ръководството за рибните проходи на IFC също не става за Нищо, ако от СБ Ви го предложат за Нещо. Сто години назад сте по тази тема от съвременните изследвания и тенденции, още повече в светлината на климатичните промени, които налагат още по-нови изисквания и подходи.

 

Имаше и една христоматийна среща в МС по темата за доузаконяване на  и без това законните малки ВЕЦ-ове, на която особено интересно беше представянето на НЕК ЕАД, но за тази среща подробно ще Ви уведомим по-натам. Тук само ще заострим вниманието на БДЗБР по темата с обезводняването на НП Рила и НП Пирин, както от НЕК, така и от законните малки ВЕЦ-ове, за което от НЕК изразиха становище, че няма за какво да се включва в Междинния преглед на БДЗБР.

 

Накрая Моля от всички Басейнови, МОСВ и от КОСВ да ни изпратите входящ номер на това Допълнение!

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието!

 

С непресъхващо уважение,


Сдружение Балканка, гр.София

          

Nature has all the time in the world, we do not.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ