Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 26 март 2019 г.

Доклад за поредното нарушение на Закона за водите и на ПУРБ от страна на БДИБР


В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и за усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад, посветен на поредното тежко закононарушение на БДИБР.

 

При регулярната ни проверка на становищата за допустимост и обявленията за издаване на разрешителни на трите БД, с които работим заедно по изправяне на техни съществени пропуски при спазване на законодателството, установихме днес, 24.03.2019г., поредното тежко нарушение на законодателството от страна на БДИБР.

 

Става дума за обявление за издаване на разрешително за водовземане от река Манастирска за прословутия МВЕЦ Четрока, без който БДИБР явно не може да диша и изпада в безпаметен Мрак, поради липса на светлина, породена от прахосването на хидроенергиен потенциал за производство на електрическа енергия в ИБРБУ!

 

Обявлението е качено на сайта на БДИБР на 07.03.2019г. под № RR-03-31-2018 и можете да го откриете на предпоследния ред от Тук:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=304&elem_id=1638

За всеки случай сме го прикачили това обявление.

Сега, обръщаме внимание на БДИБР, че река Манастирска към точката на водовземане попада в ЗОНА ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ за опазване на стопански ценните видове риби, където в ПУРБ 2016-2021 на ИБР има Забрана за водовземане и изграждане на ВЕЦ, тоест за недопускане на нови негативни промени в състоянието на ПВТ, за което предупредихме преди около една година БДИБР, когато направиха неумел опит да издадат фалшиво становище за допустимост на същото ИП и впоследствие БДИБР си коригираха злощастното становище!

 

И как сега са я докарали дотам, че Пак да нарушат закона и собствения си ПУРБ, абсолютно не ни е ясно! За какво ги писахте тия ПУРБ-ове, бе, уважаеми, след като най-нахално не ги спазвате???

 

И Пак става дума за същата БДИБР, която дори не знае компетентен орган ли е за издаване на разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти в населените места или не е!

Всички други БД знаят, че са компетентни, което си личи от становищата им за допустимост и разрешителните им за водовземане/ползване, Само БДИБР Не Знае!

 

Във връзка с гореизложеното настояваме за:

1.       Незабавно уволнение на настоящия директор на БДИБР поради тежка некомпетентност и преследване на частни интереси в нарушение на закона и на собствения на БДИБР ПУРБ 2016-2021, в противоречие с обществения интерес от спазване на законодателството и на стратегическите планови документи! 

2.      Незабавно назначаване на нов директор, който или която да започне да спазва закона и първото нещо, което трябва да направи, е да НЕ издаде въпросното разрешително за водовземане на ВЕЦ Четрока в зона за защита на водите, с наложена забрана на подобно ИП в ПУРБ!

3.     Ако все пак въпросното разрешително бъде издадено или е издадено вече, незабавно да бъдем уведомени, за да го направим на прах, сезирайки висшестоящия на директора на БДИБР орган, а така също и прокуратурата.

4.      Инспекторатът на МОСВ да вземе да извърши проверка относно нарушението и също да сезира прокуратурата на РБългария за тежко нарушение на законодателството! Интересен въпрос е как след корекцията на становището за допустимост на БДИБР, компетентната РИОСВ е провела процедуата по ЗООС и са я докарали работата до издаване на разрешително за водовземане??? Иначе за какво точно ни е този инспекторат, след като на практика ние изпълняваме неговата роля и функции. Дайте ни да налагаме и административни наказания и тогава ще видите Вие какво се нарича Ред!

 

И понеже БДИБР непрекъснато са заети да нарушават закона, поради което изобщо не им остава време да следят какво става в техния РБУ, ето Ви още един сигнал за зловещо замърсяване на река Тунджа в района на гр.Ямбол под носа на БДИБР. Всеки си прави каквото си иска в района на тая БД и очевидно има защо. Приятно гледане:

https://www.facebook.com/nikolai.ivanov.58726/videos/pcb.2564659306896608/2564659150229957/?type=3&theater&hc_location=ufi

 

Сега, ако се върнем на процесното разрешително за ВЕЦ Четрока, имаме удоволствието да Ви предупредим също така, че това нарушение ще стане крайъгълен камък на следващата ни жалба до ЕК и воденичен камък за всички останали БД. В зона на защита на водите от ПУРБ, със забрана за ВЕЦ, да го разреши БДИБР, ще даде най-после повод на ГД Околна среда да се поразмърда - разправяхме се с тях по въпроса миналата седмица. Ясно доказателство за продължаващи в рецидив нарушения на РДВ, въпреки пилотната процедура и въпреки оправданията на всички БД и обещанията и т.н., непрекъснато унищожаване на още и още реки - просто Няма Начин да Ви се размине!

И нещо повече - няма да е никак зле някой разумен човек от БДИБР в приятелски разговор с гордия инвеститор да го предупреди да не си харчи парите напразно за това нещо, защото ще го събаряме някой ден и после да не реве, че бизнесът му бил легитимен! Легитимен е ама друг път.

 

Призоваваме останалите БД да ни подкрепят, защото БДИБР обезсмисля усилията на всички до момента да се отървем заедно от наказателна процедура за нарушенията на РДВ.

 

С дълбоко уважение към всички останали,

Сдружение Балканка, гр.София

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

   За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Предвижда  се водовземане от повърхностен воден обект за производство на електроенергия чрез съществуващи съоръжения както следва:

 

Техническите параметри на хидровъзела:

· Съществуващото водохващане се намира на р. Манастирска на кота 890,55 м с географски координати N41° 46'14.62"; Е24° 51'45.30". Изградено е от стоманобетон и представлява алпийски тип водовземане с дънна водовземна траншея с размери: дължина - 5,00 м , широчина - 1,00 м и дълбочина - 0,80 м . На водовземаната траншея е монтирана стоманена решетка за предпазване от навлизане в тръбопровода на клони храсти и листа, които плуват в реката. Котата на преливният ръб на водовземаната траншея позволява постоянно преминаване на водни количества през водовземната траншея. След яза водата се насочва в средната част на естественото речното корито и преминава през водопада. В лявата част на водовземаната траншея е монтиран стоманен затвор (савак) с ръчно задвижване с размери: широчина - 1,0 м и височина - 1,2 м. Той служи за затваряне на водовземната траншея и преустановяване на подаването на вода по тръбопровода с цел извършване на ремонтни работи по съоръженията след него. Със савака се извършва и регулиране на водното количество, което се подава по водопровода с цел гарантиране на минималното екологично водно количество, което е необходимо да се осигурява в реката след водовземното съоръжение. След савака започва тръбопровода, който се включва във утаечна камера, която служи за утаяване на наносите, които се транспортират от водата на р. Манастирска. Изградена е от стомана с размери: дължина - 5.0 м и средна широчина - 2,0 м. В края на утаечната камера е разположен спирателен кран за периодично промиване на натрупаните наносни отложения в камерата. След утаечната камера започва напорния тръбопровод.

 

· Тръбопровода за МВЕЦ „Четрока" започва от водохващането на р. Манастирска на кота 890,55 и завършва в сградата на централата на кота 770,00 м. Дължината на тръбопровода е 3124 м. Тръбопровода преминава през водна камера с размери 5,00/2,00м, която служи за утайник към водохващането. Водната камера има дънен отвор, който отвежда утаените неразтворени вещества обратно в р. Манастирска. Тръбопровода е изграден от стоманени тръби Dy 426 мм и Dy 530 мм и минава успоредно на пътя Лъки - с. Манастир вкопан в траншея или окачен по подпорните стени и мостове. При преминаването на тръбопровода под пътя Лъки - с. Манастир е защитен в стоманобетонов кожух.

 

· Сградата на МВЕЦ „Четрока" се намира в бивша сграда на ЦРП (Централен разпределителен пункт) на рудник „Четрока". Част от сградата е преустроена в машинна зала на МВЕЦ „Четрока". Общата площ на сградата е 122 кв.м. Намира се в имот №000159 в землището на с. Лъкавица, община Лъки. Имота е собственост на МЗХ, но сградата на МВЕЦ „Четрока" е собственост на „Четрока" ООД. Сградата на МВЕЦ се намира на десния бряг на реката на кота 770,00 м непосредствено до пътя гр. Лъки - с. Манастир. В сградата се разполага машинното и електротехническото оборудване на МВЕЦ. Преработената през МВЕЦ вода посредством долната вада постъпва обратно в р. Манастирска. Частта от сградата на ЦРП, в която е обособена машинната зала на МВЕЦ „Четрока е с размери 6,50 м на 6,00 м. Височината на сградата е 5,70 м. Конструкцията на сградата е масивна стоманобетонова с плосък покрив. Сградата ще бъде оборудвана с един хидроагрегат, комплектован с турбина и трифазен синхронен хидрогенератор. Параметрите на МВЕЦ „Четрока" са Qзастр. = 400л/сек и съответно застроена мощност Рзастр.=240кВт.

 

 

· Координати на мястото на водохващането :

N 41° 46'14.62"    Е24° 51'45.30"      H= 890,55 м

 

· Координати на мястото на водоползване  - МВЕЦ „Четрока" (имот №000159 в землището на с. Лъкавица, община Лъки) :

N 41° 47'39.36"    Е24° 51'42.41"      H= 770,00 м

 

· Координати на мястото на заустване – р.Манастирска:

N 41° 47'39.20"    Е24° 51'41.98"      H= 767,00м

 

 

·                Условия, при които ще бъде издаден административния акт:

 

1. В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящият административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за осигуряване и измерване на общия екологичен отток след водовземането при водохващане на р. Манастирска на кота 890,55 м и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното.

 

2. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в река Манастирска, по-малки или равни на определения минимално допустим отток в размер на 0.120м3.

 

3.  Да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70  от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:

-                        Да се предвидят 3 пункта за собствен мониторинг – на 100 м под изграденото водохващане, 100 м над мястото на водовземане и 100 метра след заустване на отработените  води  от МВЕЦ.

-                        В тези пунктове да се извършва мониторинг по биологичен елемент за качество  (БЕК) – риби (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) и макрофити  - един път на три години.

-                        Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.

-                        Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването

4. В срок от два месеца от влизане в сила на настоящият административен акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

  

„Производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Четрока"

·           Водно тяло с код BG3MA500R108 - "Река Манастирска и река Джурковска до Белишка".

Воден обект – река Манастирска

 

·           Землище с.Манастир   ЕКАТТЕ 46 989

община Лъки, област Пловдив

·           Землище с.Лъкавица   ЕКАТТЕ 44 447

община Лъки, област Пловдив

 

 

Гр. Пловдив

Ул. "Янко Сакъзов" № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ