Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 31 март 2019 г.

Специален доклад на сдружение Балканка относно съвместна проверка на нарушенията, извършвани по река Благоевградска Бистрица.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете, мините и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи с цел усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад относно проверката на Бл.Бистрица на 26.03.2019.

 

В самото начало изказваме благодарност на всички лица от компетентните органи, ВиК и инвеститора за оказаното съдействие при проверката.

 

 

Пак в самото начало обръщаме внимание, че докладът е изпратен и до ВиК Благоевград в изпълнение на поет ангажимент, а така също и до НЕК ЕАД, естествено, поради естеството на безкрайните нарушения на дружеството навсякъде.

 

И така, ще започнем с най-важното:
В хода на проверката на 26.03.2019г. се установи, че в случаите на маловодие водата в река Бл.Бистрица при водохващане Картала не е достатъчна за задоволяване на нуждите на града от питейна вода. Причината е, че водохващанията за питейния водопровод се намират на значително по-ниско ниво от деривационния канал Грънчар на НЕК ЕАД, който пресича всички притоци на реката и самата нея. В конкретния случай с Благоевградска Бистрица, в горното й течение се намира едно водохващане в района на хижа Македония за самия канал Грънчар. Ние все още не сме го снимали, но сме снимали поне 50 /петдесет/ други водохващания на НЕК за Белмекен и нито едно не изпуска ни капка вода при маловодие. В района сме снимали водохващаннето на Илийна, например, и то също не изпускаше капка вода през лятото. Следователно, ако екстраполираме наблюденията за добрата устойчива практика на НЕК ЕАД, може да се изкажат обосновани предположения, че и при хижа Македония не се изпуска капка вода и Благоевград страда заради печалбите на НЕК.

 

Ето защо настояваме, МОСВ да влезе в ролята си най-после и да накара НЕК ЕАД да спазва законите на страната, като се нареди последна на опашката на водоползвателите в съответствие с чл.50, ал.4 от ЗВ. С други думи, при маловодие НЕК ЕАД да не взима никаква вода чрез каналите си, а не да оставя безброй населени места без вода за пиене най-нахално! Например, не само Благоевград, ами Сестримо, Момина клисура, Бързия и пр.

 

ВАЖНО!!!

Във връзка с горното молим, ВиК Благоевград като останат без вода на Картала, мигновено да ни сигнализират и да ни изпратят снимки и кратки видео материали от водохващанията на НЕК ЕАД не само при хижа Македония, а и на всичките останали притоци на Бл. Бистрица, за да вземем реципрочни мерки и да заврем НЕК ЕАД там, където им е мястото!

Осигуряването на предимство на НЕК спрямо нуждите от питейна вода за населението е тежко нарушение не само на българското законодателство, но и на европейското! И без това отдавна сме приготвили материали за изпепеляваща жалба до ЕК във връзка с унищожаването на питейните водоизточници и и без това сме включили проблемите на Сестримо, Момина Клисура, Бързия и т.н. заради НЕК, и смятаме да решим проблема на Благоевград за нула време!

И въобще не можем да разберем как така всичките Вие им се навеждате на тия от НЕК! Взимайте пример от нас - решихме им проблемите с Яденица с лекота и как така ще оставят хората без вода за пиене, бе! Имат голям късмет, че ние не сме от Благоевград...

 

 

И сега - към резултатите от проверката, която беше при топене на снегове, но без да е прекалено голяма реката:

 

ВЕЦ Бистрица А не работеше, за което ги поздравяваме.

 

Под ВЕЦ 8 на Бл.Бистрица, който работеше, се изхвърляха големи количества отработена вода. Проверихме и някои от другите ВЕЦ-ове /но не всички/ и те също работеха.

На водохващането на ВиК за каскадата на Славова река се изпускаха някакви количества вода от порядък 15-18л/сек, но по никакъв начин не могат да бъдат измерени точно.

 

ВЕЦ Славова също работеше и връщаше вода в реката, а не във водопровода, каквато техническа въможност има. Всъщност се оказва, че ВЕЦ Славова си е на практика част от каскадата.

 

На водохващанията Картала и Кривия олук се изпускаха по около пет капки вода на час, но в протокола от проверката правилно е записано, че се изпускат води за оводяване на коритата на реките, понеже не можем да ги измерим, а и защото имаше доста сняг. И тогава всеки акт в съда ще падне, защото ВиК ще се защитят, че може и под снега да тече нещо, не че течеше, де. Самите ВиК Благоевград, засрамени от себе си, повдигнаха малко савака на Картала, за да протече нещо като полуотток за времето на проверката и после най-вероятно са пуснали савака до долу пак.

 

 

Установи се също така, че от ВЕЦ №8 отработените води наистина отиват в облекчителна шахта №9, а изхвърляната вода в реката идва от самата шахта, защото тя е отработвана от горните седем ВЕЦ-а.

С други думи, наистина се взима много повече вода за каскадата, отколкото са 

питейните нужди на града в момента на посещението. При маловодие е възможно цялата отработена вода от горните седем ВЕЦ-а на каскадата да отива за питейни нужди, но ние сме били и при маловодие и пак се изхвърляше вода под ВЕЦ №8.

ВиК Благоевград подкрепиха изводите ни с факта, че годишният лимит за водоснабдяване на града е 9 милиона м3, а за каскадата е 25 милиона м3. За да сме сигурни, за бъдещите ни действия по проблема сме поискали по ЗДОИ информацията от БДЗБР.

 

За всичко гореописано можете да се убедите от следния линк:

https://dams.reki.bg/0358-dam/2019-03-26

 

Вследствие на гореизложеното се установиха следните по-крупни нарушения на компетентните органи през годините:

1.       За всички ВЕЦ-ове на Каскадата Бл.Бистрица, заедно с ВЕЦ Славова, са проведени отделни процедури по глава шеста от ЗООС един по един и за всичките до един е преценено, че не са необходими ОВОС/ОСВ. По този начин не са оценени кумулативните ефекти и е нарушено законодателството. Оценка на съвместимостта също е била задължителна, доколкото за каскадата се отнема много повече вода от реката в ЗЗ Рила, отколкото е била отнемана преди каскадата за нуждите на града.

2.      Поне пет-шест други ВЕЦ-а на същата река са били оценявани пак поотделно, преди каскадата. Тоест, за каскадата с отделни преценки на компететните органи да не се провежда ОВОС не са били отчетени и кумулативните ефекти заедно с всички други вече разрешени подобни ИП, които са били известни с всички данни за тях.

3.      За самите други ВЕЦ също е преценено, че не е необходима ОВОС, тоест не са били оценявани каквито и да било кумулативни ефекти.

4.      Никъде в информацията за преценяване не става и дума, че за каскадата ще се отнемат почти три пъти по-големи водни количества от реката, отколкото са питейните нужди на града. Въздействието върху екосистемите не е оценено въобще. Участъкът за пресушаване на реката е многократно по-дълъг, отколкото би бил само за един ВЕЦ.

5.      Следователно, чрез прикриването на факта, че за каскадата ще се отнема много повече вода от реката и заинтересованата общественост е била заблудена да вярва, че по реката нищо няма да се промени и затова не е възразила срещу преценката да не се прави ОВОС/ОСВ мотивирано.

6.      Нарушени са правата на други водоползватели - например на ВЕЦ Бистрица А, който е тотално прецакан, защото е разчитал на водата, която остава в реката при черпене от ВиК само за питейни нужди, а впоследствие каскадата му взима почти всичката вода и той почти не работи. Същото важи и за останалите ВЕЦ, ако инвеститорите решат да ги построят сега.

7.      Разбира се, ВиК Благоевград непрекъснато не пуска никаква вода от Кривия Олук и почти никаква от Картала. Приканваме ги да спазват законите, защото тази година ще ги проверяваме безброй пъти.

8.     Водовземане за производство на електроенергия при каскадно изграждане е забранено от ЗВ, а каскадата не представлява обект, за който да се направи изключение по 156е на ЗВ, нито такова изключение е обосновано и отразено в ПУРБ 2016-2021 на ЗБР, нито в предишния ПУРБ. А това просто значи, че каскадата би могла да отработва САМО водите за питейните нужди на града и нито капка повече, при най-благоприятно тълкуване на законите за самата нея. При буквално тълкуване на закона, тя не трябва да съществува и работи въобще.

 

Както може би вече знаете, хората от Благоевград си искат реката обратно и неизбежно ще си я върнат. Предстои да ги запознаем тях и ГД Околна Среда на ЕК за нарушенията, на които дължат пресушената си река, за да знаят на кого да благодарят.

 

Разбира се, ние намираме, че при проверката собственикът на каскадата на практика не нарушава условията на разрешителните си. Виновни за цялата работа са БДЗБР и РИОСВ Благоевград, а ВиК Благоевград е съучастник, като никога не изпуска минималните водни количества в условията на рецидив. Самият собственик на каскадата обаче трябва да знае, че всичките му процедури и разрешителни са в нарушение на относимото законодателство.

Вината на БДЗБР е най-голяма естествено, защото не е трябвало да разрешават годишен лимит за каскадата, който не е оценен през процедурите по ЗООС и ЗБР. Приканваме ги да спазят закона веднага!

 

При така описаните нарушения на компетентните органи се надяваме също така Инспекторатът на МОСВ да вземе подходящите мерки за спазване на законноста и привеждане на компетентните органи, каскадата, реката и т.н. в ред.

 

На последно място Ви уведомяваме, че съставеният протокол от проверката коректно съдържа и констатацията, че на нито едно водохващане на ВиК от проверените не са създадени каквито и да било условия за измерване на водните количества, които се изпускат в реката. Измерване на практика е невъзможно, а това представлява още едно тежко нарушение на ЗВ и на куп директиви на ЕС.

 

Накрая отново изказваме благодарност на всички лица от компетентните органи, ВиК и инвеститора за оказаното съдействие при проверката.

 

С дълбоко уважение,

Сдружение Балканка, гр.София

 

P.S.

Моля, в следващия линк да се запознаете с един доста интересен документ, свързан с мини в района на Струмица, поречието на Струмешница, на територията на РСеверна Македония в южната нейна част.

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/SRUMESHNICA_SEA-report.pdf

 

Получихме документа непосредствено преди редакционното приключване на доклада и още не сме се запознали с него. Надяваме се, обаче, да не допуснете същите нарушения на Конвенцията от ЕСПОО, както при братята сърби, когато братята македонци тръгнат да тровят Струмешница, освен ако не сте ги допуснали вече...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ