Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 17 март 2019 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка относно продължаващите ни мъчителни съвместни действия с МОСВ, ИАОС и КОСВ по случая Босилеград - Кюстендил и малко за Пилотната процедура.

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи и за усъвършенстване на административния капацитет на МОСВ за справяне с проблемите на околната среда и водите, представям на Вашето внимание следващия доклад, посветен основно на новините от Босилеград и малко за Пилотната процедура.

 

На първо място Ви уведомяваме, че най-после открихме кратко видео от Кръглата маса, проведена в началото на януари в Босилеград. На тази маса бяхте поканени и Вие, но не дойдохте, което ни постави в много неудобно положение за пореден път.

Все пак, можете да се запознаете с част от изказването на отговорника по екосистемни проблеми в сдружението от следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=PZvw63Ddo84

 

Бихме искали да заострим вниманието Ви върху факта, че записът не е пълен. Частта, в която става дума за надвесената над Босилеград нова мина Злогош и за съдържанието на арсен и живак в района на проучването е изрязана неизвестно защо. Напомняме Ви, да се откажете навреме от тази мина, за да ни спестите малко усилия.

 

 

На второ място молим, да се запознаете с благодарствените публикации на местното население от Босилеград относно положените от Вас усилия в последните месеци, които съдържат и нова информация. Приятно четене:

https://www.liveleak.com/view?t=CA3Jj_1549463429&fbclid=IwAR0D8f5DyuMOz0-DhBtiKnmrvtaGCJwBMlCZQ7rAMbBW0EbIQ2BlEBAc6KY

 

И на трето място Ви уведомяваме, че Вашите действия стават все по-популярни в социалните мрежи. Можете да се запознаете с малко мнения например от Тук:

http://voinaimir.info/2019/03/bosilegrad-mine-pollution/?fbclid=IwAR3ViHHDY4--9jD_6Q2h5CAq4GQrgCEGYI0OqwTmlxFB5lfqP438VHpho9w

 

... и от първия пост и от коментарите Тук:

https://www.facebook.com/Microtribuna/

 

По повод коментарите в последния линк се сещаме да попитаме ИАОС: Какво направихте с токсичния отпадък в Едно Гише на МОСВ, уважаеми?

Вече поне двайсет дена изминаха, два пъти ни уверявахте, че работите нещо и т.н., но досега няма никакъв резултат. Отпадъкът е много силно токсичен и ще вземе да разтвори пластмасовото шише накрая и да залее Едно Гише...

 

И като стана дума за резултат, проверихме какви дейности сте извършили Вие в рамките на процедурата по ОВОС в трансграничен контекст в последните месеци от Тук:

https://www.moew.government.bg/bg/izgrajdane-na-pilotna-instalaciya-za-izpitvane-na-flotacionni-procesi-za-izvlichane-na-med-olovo-i-cink-ot-polimetalni-rudi-na-teritoriyata-na-karamanica-obstina-bosilegrad-r-surbiya/

 

За съжаление не успяваме да открием напомнителните писма на министър Димов, които той пое ангажимент пред КОСВ да изпрати? Моля, да ги качите там, където им е мястото, за да се запознаем заедно с КОСВ. Вероятно има дълбок смисъл от напомнителните писма, който на нас ще ни убягва, докато не се запознаем с тях.

 

На четвърто място, по повод Световния Ден на Реките и Световния Ден на Водата, Ви уведомявам, че ние планираме някои нови съвместни действия с Вас.

Някои от тях ще са изненада, но засега поне може да изслушате едно интервю по БНР, програма Христо Ботев, във вторник, някъде от около 7:20 часа сутринта. Ще бъде изключително интересно.

 

На пето място, напомняме на КОСВ, че сме планирали заедно представяне на случая Босилеград - Кюстендил пред Комисията, за да се запознаят  депутатите с пълната картина, доколкото министър Димов представя ситуацията едностранчиво и крайно непълно. Както сме се разбрали, ще ни трябва мултимедия и един час, за да опишем пълната картина. Моля, да бъде отчетено, че тази седмица няма да можем, но следващата сме напълно готови по всяко време.

 

И на последно място в този доклад Ви уведомяваме, че сме в процес на изготвяне на една уникална таблица в Рамките на кореспонденцията ни с ГД Околна среда в Рамките на Пилотната Процедура по Рамковата Директива за Водите. ГД Околна среда изиска от нас да опишем за всеки ВЕЦ следните данни:

1.       Воден обект на който е ВЕЦ-ът и поречие.

2.      Попада ли или не, и в кои защитени зони от мрежата Натура 2000 попада.

3.      В рамките на зоната, реката приютява ли видове и местообитания от приложения №1 и №2 на директивата за Хабитати.

4.      В рамките на зоната, реката приютява ли приоритетни видове и местообитания.

5.      За птиците - кои воднозависими видове, обект на защита от Директивата за птиците, приютява реката и зоната.

6.      Какво е било природозащитното състояние в рамките на съответната зона на местообитанията, видовете и птиците през 2007 при създаването на мрежата.

7.      Какво е било състоянието през 2013 година

8.     Дата на първото разрешително за водовземане/ползване и дата на първото изменение/удължаване.

9.      Проведена ли е първоначална процедура по ЗООС и ЗБР и какво е преценил компетентният орган - да се прави ОВОС/ОСВ или да не се прави.

10.  За случаите, за които не е проведена ОВОС/ОСВ първоначално, поискани ли са такива оценки при удължаването/изменението на разрешителното за водовземане/ползване, включително в защитените зони, след създаването на мрежата през 2007г.

11.   Какво ние сме установили при първата си проверка на съответния ВЕЦ.

12.  Каква е била реакцията Ви на сигнала, който сме пуснали, и какъв е резултатът в момента.

 

Имаше още неща, обаче те са подробности. Важното е, че бяхме безкрайно затруднени от регистрите Ви. Регистърът на МОСВ за процедурите по ОВОС е безкрайно непълен и ще искаме по ЗДОИ от всяка РИОСВ съответните данни.

С регистрите на БД за издадените разрешителни също много трудно се работи, като, както винаги, най-трагичен е регистърът на БДИБР.

Щяхме да похвалим БДЗБР за това, че с техния регистър се работи най-лесно, обаче те не са написали ясно за кои ВЕЦ-ове става дума, а само инвеститорите, които са се сменяли по десет пъти в някои случаи

 

 

Ето защо, моля, в прикачения файл да се запознаете с работния вариант на таблицата ни и Моля, всяка БД да провери данните за нейните ВЕЦ-ове - дата на първото разрешително за ВЕЦ-а и датата на първото изменение/удължаване.

Така ще ни помогнете много, за представим заедно пред ГД Околна среда една по-вярна картина на безобразията.

 

Обръщам внимание, че данните за ЗЗ липсват в изпратения Ви работен вариант, а така също и че окончателният вариант има още доста графи, но за момента ни интересуват само разрешителните на БД. Всички данни се разработват от съответни експерти и таблицата ще се сглоби накрая, след което ще я споделим с Вас и с ГД Околна среда.

 

Разбира се, след оценката на природозащитното състояние от тази година, ще допълним таблицата още веднъж.

Цялото усилие е по молба на ГД Околна среда, тъй като те отчитат, че пропуснали да поискат от Вас данните за ефектите върху природозащитното състояние в рамките на Пилотната процедура, пък и надали щяха да научат истината точно от Вас. Въпросът е също така относим към намеренията Ви да ликвидирате мрежата Натура 2000.

 

С други думи - целта е да се установи как неправилно проведените процедури по ЗООС, ЗБР и ЗВ и несъществените Ви реакции на сигналите за нарушения /с едно изключение/ са се отразили на биоразнообразието в реките ни. Тоест, настъпило ли е допълнително влошаване на елементите на околната среда, увреждане и/или унищожение на ЗЗ и негативно изменение на състоянието на повърхностните водни тела след 2015г и какви са шансовете да постигнем добро състояние/потенциал на ПВТ/СМВТ до 2027?

 

Между другото - регистърът на процедурите по ОСВ на сайта на Натура 2000 пък въобще не става за работа, защото нито го има името на ВЕЦ-а, нито името на инвеститора. А ние откъде да знаем дори годината, че да търсим по нея? Ако не вярвате - пробвайте да откриете който и да е ВЕЦ или инвеститор!

 

Надявайки се да си оправите регистрите и да ни помогнете малко с данните таблицата - за което напомняме, че обещахте през март 2015г. - предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ