Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 5 март 2019 г.

Възражение на сдружение Балканка до РИОСВ София, с копие до МОСВ, БДДР и община Етрополе относно ИП за четири нови ВЕЦ-а във водосбора на река Малък Искър.

Моля да се запознаете с възражение на сдружението относно споменатото в заглавието на писмото инвестиционно предложение.

 

До останалите получатели писмото е изпратено само информативно, с надеждата да не допускат в рамките на тяхната компетентност подобни ИП.

 

РИОСВ София, МОСВ, БДДР и община Етрополе.


ДО:

Директора на РИОСВ София

г-жа Ирена Петкова

 

Копие до:

Министъра на околната среда и водите

г-н Нено Димов

 

Директора на БДДР

г-н Петър Димитров

 

Кмета на община Етрополе

г-н Димитър Димитров

ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

Против:          Инвестиционно предложение МВЕЦ Етрополе - ПВ

                                        с инвеститор ВЕЦ-С ЕООД,

предвиждащо строителството на МВЕЦ с четири броя подобекти, свързани с проточни турбини към външен довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на гр.Етрополе.

 

Подател:             Сдружение „Балканка", гр. София,            
 

Уважаема госпожо Петкова,

Възразяваме в срок против реализацията на гореописаното инвестиционно предложение /ИП/.

 Реализацията на процесното ИП считаме за незаконосъобразна, свързана със съществени нарушения на административно-производствени правила и в противоречие с относимите материалноправни разпоредби. Нещо повече - реализацията на ИП е в противоречие с обществения интерес за задоволяване на нуждите на населението от чиста питейна вода, а така също и предпоставяща непостигането на целите за опазване на околната среда като цяло и в частност на речните и крайречни екосистеми на територията на община Етрополе, а оттам и на целите за повишаване на качеството на живот на хората, за сметка на печалбите на само един инвеститор.

 

Ето защо молим, да прекратите процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в рамките на която е обявено процесното ИП на сайта на община Етрополе, защото то е нецелесъобразно, немотивирано и заобикалящо закона по следните причини:

 

1. Налични данни за ИП.

1.1. Всички налични данни за процесното ИП се откриват на сайта на община Етрополе, като трябва да отбележим факта, че информацията за преценяваме беше качена на сайта на общината на 25 февруари, тоест с три дена по-късно от датата на качване на самото обявление и това стана само поради наше изрично настояване. Ето защо намираме, че срокът за възражения трябва да се счита от 25 февруари и РИОСВ София би следвало да приема възражения на други заинтересовани страни в рамките на определения след тази дата срок.

Информацията за преценяване можете да откриете на следния линк:

http://etropolebg.com/data/news/files/1551104012.pdf?%D0%B0=46

 

Самите данни няма да ги повтаряме, но ще обърнем внимание върху факта, че ИП предвижда четири ВЕЦ-а на питейния водопровод за гр.Етрополе. ВЕЦ-овете се намират в близост до облекчителни шахти и съгласно декларираните намерения на стр.8: "необходимата вода за работа на МВЕЦ-овете ще се доставя от изградения водопровод".

 

1.2. Важно е тук да се обърне внимание на факта, че турбогрупите за всеки МВЕЦ са определени според орохидрографските данни за водосборния басейн над ВЕЦ-а, а не по статистическите данни на ВиК оператора за водните количества, които протичат през водопровода само за да се осигуряват питейно-битовите нужди на общината, както би трябвало.

 

1.3. Още по-важно е да се отбележи и фактът, че в таблицата на стр.4 от информацията за преценяване са отбелязани само загубите по дължина на тръбопроводите, които имат пряко отношение към работата на самите ВЕЦ-ове, но въобще не са отбелязани загубите, които се предизвикват от работата на турбините. А след като ще се използва енергията на водата за да произвежда ток, тогава тя намалява след всяка турбина и тогава самата нова дейност ще предизвиква допълнителни загуби.

 

1..4. Едновременно с това трябва да се отчете и най-важното обстоятелство, а именно че през периоди на маловодие високите квартали на гр. Етрополе все още нямат проблеми с водоснабдяването за питейно-битови цели поради слабо налягане във водопреносната система, но това не значи, че няма да имат проблеми след реализацията на процесното ИП. Проблеми обаче и сега има поради честите аварии, когато се прекъсва водоснабдяването.

 

1.5. И все пак е налице още едно, още по-важно обстоятелство, а именно че в информацията за преценяване никъде не е отразено дали основните съоръжения на водоснабдителната система на общината - водохващания, довеждащ водопровод, облекчителни шахти, ПСПБВ, резервоари и пр. отговарят напълно на действащото законодателство или не отговарят. Тук само ще отбележим, че в информацията за преценяване наличните питейни водохващания са отразени коректно на картата на стр.2. Каскадата от нови МВЕЦ ще работи, използвайки водата от седем водохващания, само шест от които имат регистрирани Санитарно Охранителни Зони /СОЗ/ съгласно регистъра на СОЗ на БДДР. Обаче за питейния водоизточник "Дядо Бочовото" няма учредена СОЗ и щом няма, тогава този водоизточник е незаконен.

За останалите водохващания, с които ще работи каскадата, в регистъра на СОЗ на БДДР е отразено, че техните регистрирани СОЗ не са преминали приемателна комисия, тоест и те са незаконни към настоящия момент съгласно ЗУТ.

В такъв случай следва да се приложи чл.5 от Наредбата за СОЗ а така също и някои специални изисквания на Закона за Водите /ЗВ/, за които ще стане дума в т.3. от настоящото Възражение. За да потвърди нашите твърдения, самият регистър на БДДР за СОЗ може да бъде открит и свален от следния линк:

http://www.bd-dunav.org/content/registri/zoni-za-zashtita-na-vodite/

 

Ясно се вижда, че нито една СОЗ, на нито едно водохващане, не е преминала през държавна приемателна комисия, а за водохващане "Дядо Бочовото" в регистъра няма регистрирана СОЗ.

 

2. Очаквани въздействия

2.1. У нас вече има натрупан известен опит с експлоатацията на подобен вид съоръжения. Например, на каскадата Благоевградска Бистрица и ВЕЦ-овете Пирин Ват 1 и Пирин Ват 2. Те въобще не работят само на водата, необходима за задоволяване на нуждите от питейно-битово водоснабдяване на населените места. Напротив - при водохващанията на повърхностните водни обекти се отнема всичката вода, само и само за да работят ВЕЦ-овете и след най-долния ВЕЦ отработената излишна вода, когато в този момент не е нужна на никого, се изхвърля обратно в реката. Ето линк за да видите най-долния ВЕЦ на каскадата Благоевградска Бистрица как изхвърля отработената вода в реката, когато е излишна за нуждите на града. Моля, разгледайте най-долното видео:

https://dams.reki.bg/0358-dam/2016-09-17

 

По този начин, както се вижда и от горния линк, реките остават сухи като барут под водохващанията в тежко нарушение на чл.117, ал.4 от ЗВ, която гласи следното:

Чл. 117. (1) За опазването на водните екосистеми и влажните зони се определя минимално допустим отток в реките.

.............................................................

(4) При разработване на водностопанските баланси минималните водни количества за оводняване се предвиждат приоритетно.

 

2.2. Самият факт, че в информацията за преценяване турбогрупите за всеки МВЕЦ са определени според орохидрографските данни за водосборния басейн над ВЕЦ-а, а не по статистическите данни за водните количества, които протичат през водопровода само за да се осигуряват питейно-битовите нужди на общината, ясно  показва намеренията на инвеститора - процесното ИП ще използва много повече вода, отколкото е нужна само за нуждите на населените места в общината. В противен случай щяха да бъдат използвани данните на ВиК оператора за протичащите през водопровода водни количества през различните сезони от годината, както би трябвало.

2.3. Както стана ясно от описанието на ИП в точка 1. тук, работата на турбините ще предизвикат допълнителни загуби на налягане в довеждащия водопровод. Въздействието върху водопреносната система на общината ще е непряко, защото след известно пречистване в условно работещата ПСПБВ, водата постъпва в резервоари. Обаче в периоди на най-голямо потребление, които винаги съвпадат с маловодието, има риск водните количества, които постъпват в ПСПБВ и в резервоарите да са намалени и да постъпват по-бавно, поради новите допълнителни загуби. Този риск въобще не е упоменат в информацията за преценяване, нито е изследван и оценен. По този начин всички останали заинтересовани страни не са уведомени правилно и пълноценно, за да могат да възразят мотивирано.

 

 

 

 

3. Мотиви за възръжението

3.1. Турбогрупите за всеки МВЕЦ са определени според орохидрографските данни за водосборния басейн над ВЕЦ-а, а не по статистическите данни за водните количества, които протичат през водопровода само за да се осигуряват питейно-битовите нужди на общината. Това гарантира потребление на много повече водни ресурси заради нуждите на каскадата, отколкото са нуждите от питейна вода на общината и оттам - неспазване на изискването на ЗВ водните количества за оводняване на речните корита да се осигуряват приоритетно. В случая трябва да се работи с данните на ВиК оператора за потреблението през различните периоди на годината, а не с орохидрографските характеристики на района. По този начин и икономическата обосновка се базира на много повече вода, отколкото би трябвало.

3.2. Във връзка с горното, никъде в информацията за преценяване не става и дума за осигуряване на минималния допустим отток под водохващанията, нито за каквито и да било лимити на използваната вода. Водохващанията трябва да имат действащи разрешителни за водовземане със съответни изисквания - например за минималните водни количества, които да изпускат в реките, за дневен, месечен и/или годишен лимит на използваната вода. Никъде в информацията за преценяване не става и дума за тези неща!  А това значи, че процесното ИП въобще не е правилно мотивирано! Така например - цялата обосновка на ИП следва да се базира на цитираните лимити и на минимално допустимия отток, а не на характеристикиите на засегнатия басейн, защото водопотребление над лимитите за ВиК оператора изисква ново разрешително и за водовземане, и за ползване на повърхностен воден обект. Разбира се, водовземане, поставящо под риск минималния допустим отток, въобще не може да се допуска. Проблемите не са изследвани в информацията за преценяване и това е основен порок.

3.3. От гореизложеното става кристално ясно, че става дума и за нарушаване на вече придобити права на други ползватели на наличните водни ресурси. В момента на река Малък Искър над Етрополе са разположени още два действащи МВЕЦ и още един /трети/ се строи. Всичките тези МВЕЦ са изградени каскадно /проблемът ще коментираме допълнително в последната точка/ и всеки един от тях е оразмерен според хидроложките характеристики на водосборния басейн над неговото водохващане. Тоест, в разчетите за тези МВЕЦ не е включено допълнително отнемане на води от притоците на Малък Искър и намален приток за нуждите на тези съществуващи МВЕЦ..

3.4. Описаното дотук ще обуслови непостигане на целите за водното тяло, както това е обозначено в чл.156е, ал.3 от ЗВ във връзка с точка 2а от същата алинея, поради надвишаване на 60% от постоянните водни ресурси при 95% обезпеченост за басейна на река Малък Искър в засегнатия участък. Причината е, че новата каскада ще хваща водите в притоците на Малък Искър и дори и да се осигуряват минимални водни количества под тези водохващания, на основната река Малък Искър има поне още три МВЕЦ, които ще се принудят да крадат всичката останала вода. Алтернативно от годишните лимити за тези МВЕЦ трябва да се извади сега лимитът на ползваната вода за новата каскада, иначе в реката никога няма да има вода.

3.5. Загубите, които се предизвикват от работата на турбините, не са отчетени въобще. Това трябва да стане от гледна точка на нуждите от питейна вода на населените места в общината, от една страна. От друга страна, то също ще се отрази и на икономическата обсновка, но тогава ще е проблем не само на инвеститора, но и на смъсъла от това ИП от гледна точка на обществения интерес от добив на възобновяема енергия.

3.6. Реализацията на ИП крие огромен риск за водоснабдяването за питейно-битови цели на населените места в община Етрополе, поради риска от намалено водоподаване заради загубите на налягане във водопровода, породени от работата на турбините.

3.7. Както става ясно от изложението по-горе, община Етрополе страда от чести прекъсвания на водоснабдяването поради остаряла водопреносна система. Тези проблеми само ще се задълбочат, например по време на изграждането на каскадата и/или при последващи ремонти на нейните агрегати и/или хидравлични удари при пускането и спирането на агрегатите. Ето защо нови строежи върху гнили основи не трябва да се допускат.

3.8. Всички водохващания за питейния водопровод на община Етрополе не отговарят на изискванията на действащото законодателство повече или по-малко. Шест от тях имат регистрирани от БДДР СОЗ, които не са преминали ДПК. Водохващане Дядо Бочовото дори няма регистрирана СОЗ. Това представлява нарушение на чл.5 от Наредбата за СОЗ, който гласи:

 

Чл. 5. Забранява се експлоатация на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.

 

В такива случаи действащото законодателство дава много ясни указания по отношение на необходимите мерки. Само един пример с чл.200, ал.1 във връзка с чл.200, ал.26 от ЗВ:

Чл. 200. (1) Наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което:

...................................................................

26. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) експлоатира водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за минерални води без изградена санитарно-охранителна зона - от 1000 до 5000 лв.;

 

По смисъла на ЗУТ следва да се счита за невъзможно изграждането на нови строежи, свързани и зависещи от съществуващи строежи, които са незаконни.

 

3.7. И все пак, с евентуалната реализация на процесното ИП ще се извърши още едно много тежко нарушение на действащото законодателство! Поначало трите съществуващи на река Малък Искър МВЕЦ са изградени каскадно, тоест долната вада на всеки от горните два ВЕЦ се излива непосредствено над- или директно в задбаражното езеро на по-долния ВЕЦ. Водовземане при такова каскадно изграждане на ВЕЦ е забранено от чл.118ж, ал.1, т.1 на ЗВ, тъй като тук въобще не става дума за значим обществен интерес, който да обуслови изключение по чл.156е на ЗВ, нито такова изключение е обосновано в ПУРБ 2016-2021 на ДР.

Новата система от четири ВЕЦ-а под името "МВЕЦ Етрополе - ПВ" сама по себе си представлява система от каскадно изградени МВЕЦ, която хваща води над водохващанията на съществуващата каскада и не ги връща в реката, според описанието на ИП. Не че няма да връща излишните за общината води в реката, естествено, иначе няма да работи половината време. С други думи, тук вече става дума за "Каскада в Каскадата", за която в ПУРБ 2016-2021 на ДР също няма обусловено изключение по чл.156е от ЗВ! Никъде другаде в страната няма такова нещо - на практика 7 /седем/ парчета да разчитат на чутовния хидроенергиен потенциал на една толкова мижава малка река като Малък Искър над Етрополе!

 

Забележка:

В ПЗР на ЗВ не е определено какво значи каскадно изграждане на ВЕЦ. Намираме това за нормално, доколкото терминът е достатъчно популярен у нас, а и защото няма смисъл да се дават определения какво значи всяка дума в закона.

За всеки случай, и за да няма неяснота и съмнения по въпроса, препоръчваме определението за каскада от Български Тълковен Речник, като най-достоверен източник.  Според него "каскада" е 2. Система от изградени един под друг язовири и електрически централи:

https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0

 

Затова и същата система от ВЕЦ-ове на питеен водопровод на Благоевградска Бистрица се нарича "каскада", а не нещо друго.

Моля, да отбележите също така, че дори въображението на тълкувателите на българския език не е стигнало до нашия описан тук случай, в който съществуващите обекти за производство на електроенергия са не само "един под друг", но и "един връз друг".

 

Накрая ще подчертаем отново - в света няма толкова малка река, на която да са изградени 7 /седем/ парчета и всяко едно от тях да печели. Няма начин! Изглежда единствено недоизползваният "потенциал" на хидротехническата Мисъл у нас отново се е развихрил, за да оправдава мизерното си съществувание.

ВЕЦ-овете на питейни водопроводи не си изплащат разходите за изграждането, дори когато крадат всичката вода от реката и дори когато са с гарантирано изкупуване с преференциални цени. А новото ИП ще се появи на свободния пазар без никакви преференции. Който не ни вярва - да отиде да пита собствениците на каскадата Благоевградска Бистрица. И да ги пита също така защо не са изградили други каскади на други питейни водопроводи никъде в страната, ако е такава голяма печалбата? При това на питейния водопровод на Благоевград тръбите са ф800 - ф1000, а не като на Етрополе ф200 - ф300, и водата е десетки пъти повече, и пак няма печалба, въпреки преференциите! Нещо повече - тая каскада /Бл.Бистрица/ тепърва я очакват сериозни проблеми, заради нарушенията на законодателството, които извършва, извън факта че е каскада. Но тя все пак е била допустима през 2005-2006 година, защото тогава каскадно изграждане не е било забранено. Проблемите ще се основават както на специална жалба до ЕБВР, която е финансирала Бл.Бистрица, така също и на жалбите до ГД Околна среда на ЕС, в които Бл.Бистрица е крайъгълен камък и по които неминуемо предстои наказателна процедура.

 

 

Във връзка с горното, декларираме, че дори и нашето доста богато въображение не можеше да си представи досега описаната ситуация на река Малък Искър над Етрополе. Не стига мината, със или без новата пречиствателна станция, не стигат трите съществуващи ВЕЦ, ами сега още четири парчета? И като изследваме и покажем какво точно тече в реката под новата пречиствателна станция, публикациите от миналата есен с отровената напълно от никому неизвестния извършител река Малък Искър до вливането в Искър и отчетем напълно блокираните от ВЕЦ-ове самопречистващи функции на реката, следващата ни жалба до ГД Околна среда ще е истински Шедьовър и Венец на усилията ни за спасяване на българските реки. 

Иначе поздравяваме община Етпрополе за усилията да се превърне в галактически енергиен център. Жалко че нямат малко по-голям водосбор, за да захранят планетата с ток... 

 

И все пак, ако имаше какъвто и да било икономически смисъл, без никакви рискове за качеството на питейната вода, първата такава система щеше да е построена на Софийския водопровод от Рила! Преди доста години имаше даже търг, обаче никой не се яви! Затова сега недоизползваният "потенциал" на хидротехническата Мисъл търси нови и нови по-лесни за заблуждаване жертви в по-малки населени места, обаче в този случай "потенциалът" надмина себе си дори.

 

Само между другото, като стана дума за пречиствателната станция на мината, препоръчваме РИОСВ София да извършва доста по-редовни проверки как се третират и къде точно се депонират натрупаните от пречистването отпадъчни материали. Провокирани от описаната ситуация и за целите на следващата ни жалба до ГД Околна среда, ние също започваме да следим и изследваме какво точно тече из реките под всички мини у нас и ще можем да сравняваме резултатите си с резултатите на засегнатите РИОСВ или с липсата на такива изследвания. Нещо повече - предвид засиления инвестиционен интерес напоследък към минното дело, ще направим и сайт за наблюдение на това дело у нас, за да стане ясно на обществеността за какво става дума. Бъдете сигурни - този сайт ще показва потресаващи неща, много по-зловещи от сайта за ВЕЦ-овете.

 

           

 

Уважаема госпожо Петкова,

Въз основа на гореизложеното, настояваме да прекратите незабавно процедурата по реда на глава шеста от ЗООС и да отхвърлите като незаконосъобразно, нецелесъобразно, немотивирано и заобикалящо закона, а също така и в противоречие с материалноправните разпоредби и с обществения интерес, процесното ИП с наименование МВЕЦ Етрополе - ПВ, с инвеститор ВЕЦ-С ЕООД!

Също така моля, в качеството ни на заинтересована страна да ни информирате своевременно на посочения на първата страница електронен адрес за бъдещото си решение по случая, за да можем да предприемем или не следващи неотложно необходими стъпки по реда на АПК в законоустановения срок..

 

 

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Сдружение Балканка, гр.София

 

 

                                                                           Съставил:                                                        

Дата 04.03.2019г.                                 Представляващ,

  
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ