Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 17 септември 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно актуални проблеми в сектор Води - много интересен

В изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме настоящия ретроспективен доклад.

Докладът отново е свързан и с ВЕЦ Стакевци на територията на БДДР поради нововъзникнали обстоятелства, затова го изпращаме пак и на РИОСВ Монтана.

Преди другите теми обаче, Ви информираме, че наскоро завършихме един епохален труд, свързан с молба на Главна дирекция Околна Среда на ЕК във връзка с Пилотната процедура, образувана срещу всички Вас.  Става дума за изследване и систематизиране на нашите наблюдениия върху Вашите дейности във връзка с ВЕЦ-овете у нас, а така също и върху техните дейности.

Най-важните изводи от тази оценка са както следва:

1. От всичките действащи ВЕЦ, които са около 260, ние наблюдаваме 222 парчета, като сме изключили засега, поради липса на ресурси, само индивидуални ВЕЦ под големи язовири.

2. От наблюдаваните 222 парчета, досега сме посетили и проверили 178, като някои сме ги проверявали повече от 10 /десет/ пъти. 

3. 76% са изградени в зони по Натура 2000 общо по двете директиви.

3. 71%  са в зони по Директивата за местообитанията

4. Общо 97.7% нарушават изцяло или частично законите, повече или по.малко

5. 68% извършват брутални нарушения и ликвидират напълно реката

6. В 99.999% от случаите сигналите за нарушения до МОСВ и Басейновите Дирекции не са довели до какъвто и да било резултат и всичко си остава по старому. Браво на всички Вас! Не сме сигурни, че имате сърца там, отляво, така че идете на доктор и проверете!

7. У нас има само един доказано работещ рибен проход - този на ВЕЦ Устрем. Всички останали не вършат никаква работа въобще, а някои представляват направо капан за рибите.

Специално за НСЗП и за членовете на КОСВ обръщаме внимание да видят пак процентите за Натурата. Надяваме се следващия път, когато някой внесе някаква промяна в ЗВ с основания, че трябвало да се търси баланс в Натура 2000 и че трябвало да се разрешават още ВЕЦ-ове там, вече да не се вслушват в подобни доводи така лесно, тъй като балансът отдавна е нарушен, само че в обратна на обясненията на собствениците на ВЕЦ посока, тоест точно в посока на техните щения!

Ще отбележим също така, че от хилядите ни сигнали, досега има само една единствена правилна и навременна реакция - тази на БДДР в случая с ВЕЦ Царевец, за което им благодарим. Реакцията им с ВЕЦ Луна също е правилна, но засега ВЕЦ-ът продължава да си работи и няма положителен резултат. Всички останали БД, а и самата БДДР извън описаните случаи, не се справят със задълженията си по закон...

И като споменахме БДДР, правим естествен преход към резултатите от 
допълнителното ни изследване на ВЕЦ Стакевци, за което молим и РИОСВ Монтана да обърне внимание.

След допълнителното проучване на регистъра с разрешителните на БДДР установихме следното:
1. Водохващанията според първоначалното разрешително наистина са две, а не едно, каквито данни имахме ние от ВВФ. Вероятно така са им подадени на тях, или те са сбъркали, но този проблем е маловажен. По-важно е следното:
2. На 25.10. 2017г, тоест при действащ ПУРБ 2016-2021 на ДР, срокът на разрешителното е удължен до 2037г., без ВЕЦ-ът да е бил пуснат в експлоатация. Тук сме изискали по ЗДОИ информация от БДДР, за да видим какъв е бил крайният срок за завършване на строителството от първото разрешително, който едва ли е бил спазен. В регистъра има и известна неяснота кога е било удължавано първоначалното разрешително, но и този проблем е маловажен засега, макар и не чак толкова. Много по-важното е следното:

3. В условията на новото разрешително от 25.10. 2017г е определено минимално водно количество за второто водохващане /реката се казвала Илийна според БДДР/ от само 6 литра в секунда.  Намираме, че БДДР е единствената дирекция на планетата, според която живот може да оцелява с цели 6 литра в секунда!!!  При това в Натура 2000 зона по директивата за местообитанията! Вероятно това се е случило в тясно сътрудничество на БДДР или с доц.д-р инж. Росица Николаева или с д-р инж.Славка Куюмджиева, но и това е маловажно! Важното е, че така се доказва, че средномногогодишното водно количество в тази река не може да бъде повече от 60 литра в секунда, а това просто значи, че БДДР през 2017г е нарушила тежко ЗВ, който в чл.118ж, ал.1, т.2 ни казва, че не се разрешава водовземане с цел производство на електроенергия, когато средномногогодишното водно количество е по.малко от 100/сто/ литра в секунда. Това нарушение вече не е никак маловажно, но и то не е чак толкова голям проблем, колкото следващото нарушение:
4. Според данните от регистъра на БДДР, координатите на мястото на ползване на повърхностен воден обект, тоест там, където се влива долната вада в реката, са  43,502575 / 22,55503056. След отлагането им на картата се установява, че сградоцентралата на ВЕЦ Стакевци е изградена на друго място, с координати 43,503222 / 22,554733. Тези координати са проверени и на място.

5. Новите координати съвпадат почти напълно с координатите на водохващането на един друг ВЕЦ, който предстои да се строи на същата река. Тоест между двата ВЕЦ-а въобще няма да тече река, както би трябвало, и те ще са изградени каскадно, което също е забранено от ЗВ!

Тук молим, от РИОСВ Монтана и от БДДР да обърнат внимание - чрез описаното нарушение на условията на разрешителното за ползване на повърхностен воден обект, сградоцентралата е построена със 120 метра по хоризонтална проекция по-долу от разрешеното местоположение. По този начин се увеличава падът, но и се удължава пресушаваният участък от реката с въпросните 120 метра, тоест се увеличава хидроморфологичният натиск върху водното тяло, което не е отчетено в рамките на процедурите по ОВОС/ОСВ.
Обръщаме внимание също така, че при деривационните ВЕЦ няма начин долната вада да е обърната нагоре срещу течението! Тя винаги се зауства наравно или по-долу от сградоцентралата, иначе ще се създаде обратен напор, което е безсмислено.
И обръщаме внимание в крайна сметка, че понеже ВЕЦ Стакевци попада в зона за защита на водите, в случая трябва да се постъпи точно както постъпиха преди две години от РИОСВ София, когато прекратиха дейностите за ВЕЦ Пребойница, пак на територията на БДДР, точно поради същото нарушение - изместване на сградоцентралата надолу по течението, в нарушение на условията на разрешителното, за което си спомняме с благодарност!
Засега ще оставим настрана въпроса КАКВО точно е ставало по време на приемателната комисия за този ВЕЦ и КАКВО точно са правили компетентните държавни органи при приемането и пускането в експлоатация, но не гарантираме, че няма да има интерес от страна на медиите към проблема, а напротив - всъщност, гарантираме точно обратното в светлината на постоянните журналистически разследвания за незаконността на ВЕЦовете у нас под благосклонния поглед на държавните органи.

За описаните разлики в мястото на ползване можете да се убедите, като си пуснете прикачения .kml файл, за което Ви трябва да имате инсталиран Google Earth.

Накрая на този доклад, съвсем накратко отбелязваме проверките ни по отношение на издадените  нови становища за допустимост и нови разрешителни за ВЕЦ от всички БД.

1. По отношение на БДДР в отчетния период не установихме нови проблеми, но и този с ВЕЦ Стакевци ни стига.

2. По отношение на БДЗБР в отчетния период установяваме прекратяване на действието на разрешителното за ВЕЦ Мътница, за което ги поздравяваме, НО предвид влошените ни напоследък отношения заради Градевска, няма да им благодарим!

3. По отношение на БДИБР в отчетния период установяваме множество проблеми, които са както следва:

3.1. Становище за допустимост за ВЕЦ Щастливеца под ВЕЦ Алеко от Баташкия Водносилов Път. Тук проблемът е толкова очеваден - по принцип ВЕЦ Алеко е с годишна часова използваемост 2680 часа средно, а БДИБР е приела за допустима за новия ВЕЦ Щастливеца годишна часова използваемост от 8400 часа, което е напълно абсурдно, тъй като този ВЕЦ ще работи в подчинен на ВЕЦ Алеко режим:
Освен това 8400 часа годишно означават 350 дена, тоест ЦЕЛОГОДИШНО, а в т.5 от становището е казано, че ВЕЦ Щастивеца ще използва обемите вода, които обработва ВЕЦ Алеко извън напоителния период.  На базата на представените съвсем елементарни изчисления се питаме - тия хора в БДИБР разбират ли нещо въобще от тия работи, за които неутешимо пишат становища за допустимост, или ще се подпишат и върху стар вестник?!! Направо невероятно!
А всъщност, въобще няма да ни учуди, ако от БДИБР са приели, че напоитеният сезон е точно 15 /петнадесет/ дена, а в останалото време ВЕЦ Алеко ще ври и кипи заради новия ВЕЦ и, за да се харчи токът общо на ВЕЦ Алеко и на ВЕЦ Щастливеца, без да се взриви системата при ниско потребление, ПАВЕЦ Чаира ще помпи денонощно включително и от бъдещия в минало време язовир Яденица, който няма да се строи - нали вече разбрахте? 
Проблем обаче, ще продължи да бъде фактът, че Баташкият Водносилов Път няма откъде да събере толкова вода, че ВЕЦ Алеко да работи на пълна мощност целогодишно, бе уважаеми от БДИБР, освен ако не сте решили да построите още една планина заради новия ВЕЦ! Вземете да си оправите становището!

3.2. "Инвестиционно предложение"  за издаване на разрешително за водовземане с цел производство на електроенергия чрез съществуваща мВЕЦ Ляхово на река Ели дере:

На нас процедурите по издаването на разрешителни по ЗВ не биха могли да ни звучат като инвестиционни предложения, защото дейностите по издаването се извършват от органи на МОСВ, а те не са инвеститори все още, нали?
Както и да е, на нас ни се струва, че ВЕЦ Ляхово изглежда е произвеждал електроенергия без разрешително от февруари 2014г досега. Причината е, че според горното становище, на БДИБР е представено разрешително от 08.02.2008г, което пък според данните от нашия регистър е изтекло на 08.02.2014г. Тя и самата формулировка звучи доста странно, нали?
Така че молим, БДИБР да си провери ПАК нещата и ако ВЕЦ Ляхово е извършвал водовземане без разрешително, да се изпълнят изискванията на ЗВ за такива случаи.

3.3. Становище за допустимост за ВЕЦ Жребчево 2.

Няма да го коментираме въобще. Само ще предупредим всички съучастници, че рано или късно, някой щастлив ден, ще прелее чашата на търпението на всички риболовци, а не само на нас. И без това ситуацията на Жребчево е взривоопасна, откак започнаха да го източват до дупка, и недоволството е огромно. Предупредили сме нашите приятели от Централната Рибоопазваща Организация /ЦРО/ за ВЕЦ Жребчево 2, а така също и за новината, че се строи ВЕЦ Домлян. Какво ще бъде предприето по тези два случая, ще се разбере тепърва.

3.4. Становище за допустимост за покриване на река Яденица до СУ Чапай в Белово.
Тя, реката, и без това си е покрита над шосето до СУ Чапай. Не ни е ясно какво още ще се покрива, освен може би каналът пред гарата, но, познавайки уникалния нрав на река Яденица до съвършенство, ние не бихме покривали каквото и да било от нея, ако бяхме на мястото на БДИБР и/или общината. Нямаме възражения по случая, просто споделяме опит -  не Я покривайте повече, търсите си белята!.

Накрая на този доклад, настояваме РИОСВ Монтана и БДДР да проверят обстоятелствата, които споделяме за ВЕЦ Стакевци, и да му прекратят дейността!

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ