Карта на действащите ВЕЦ в България

събота, 17 март 2018 г.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ В БЪЛГАРИЯ. ОБЩА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА. ПРЕСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Един малко стар анализ на адв. Адриана Начена, която работи в „обичната“ ми кантора на адв. Кинкин. 

Текстът е изготвен за Първи хидроенергиен форум, 2009 и публикувана във вестник Wirtschaftsblatt, бр. 12/2009


Публикувам линк, тъй като адвокатите понякога са много сурови към авторските права ;) 

По-важното обаче е, че кантората на Кинкин представлява онези прекрасни хора от ВЕЦ Своге, заради които именно се разплита чорапът за нуждата от вещни права при строителството на централи в реките. В текстът правилно се посочва, че за подобно строителство са нужни вещни права.  Странно обаче, клиентът на кантората на Кинкин такива няма.

Адв. Начев проследява реализацията на инвестиционно намерение за изграждане на водноелектрическа централа (ВЕЦ), което включва извършване на широк диапазон от дейности. Проследява се во кратце процедурата по ОВОС и по получаване на разрешително за водовземане, както и за ползване на повърхностен воден обект. 

Ето и няколко цитата 
“Както вече споменах, снабдяването с разрешително за водовземане осигурява на инвеститора правото да използва водния потенциал за производство на енергия посредством ВЕЦ, но не му осигурява правото да проведе процедурите по урегулиране на територията и да реализира строителството на централата. “ 

“Изрично следва да се отбележи, че разрешителните по ЗВ не само не осигуряват правото да се извърши строежа, но и не предоставят никаква преференция на титуляра си в процеса на разрешаване на строителството.“ 

“Така, за инвеститора се оказва задължително да спазва нормите на чл. 148, ал.4, във връзка с чл.161 от ЗУТ, съгласно които разрешение за строеж се издава само на собственика на земята или на лицето, на което е учредено право на строеж да строи в имота или на лице, което по силата на специален закон има право да строи в чужд имот. Тъй като ЗВ...не предвижда ... инвеститора да строи централите върху чужда земя, последният ... следва задължително да си осигури качеството собственик или носител на правото на строеж върху земите, в които ще се реализира строителството.“

“Проблема възниква,когато инвестиционното мероприятие е предвидено върху земи държавна или общинска собственост.“

 По натам адв. Начева даже прави предложения, така че да се облекчат милите ни ивеститори и едва ли не разрешителните по Закона за водите да дават всички възможни права на строителите на ВЕЦ. Обръщам внимание, че текстът е писан преди измененията на чл. 62 от Закона за енергетиката, които преодоляват част от описаните проблеми

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ