Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 14 март 2018 г.

Коментар на промени в Закона за водите

Малък коментар, на промените в Закона за ВОДИТЕ, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.


Промените бяха предложени от ДПС:
предложението бе експресно и използваха Законът за концесиите, за да го прокарат набързо. 

Така разписано означава, че всички ВЕЦ след 2010 гризват дръвцето и не би трябвало да им се продължават разрешителните (даже трябва да им се прекратят). 

Това е законосъобразно, според мен, но тярбва още малко анализ. 

Този текст потвърждава нашата теза, че всички ВЕЦ в НАТУРА след 2010 трябва да бъдат затворени и да не им се подновяват разрешителинте.  Първо, защото водовземането е дейност, а именно тя (водовземането е забранена по 118ж).  Второ, защото този нов текст посочва ясен срок, след който е налична най-нова екологична информация, съдържаща се в Екологичните оценки на Плановете за управление на речни басейн, който указват на прекомерен кумулативен ефект на веце изградените (към 2010 ВЕЦ).  Следователно имаме и ясна дата, от която следва да се прилага нормата на 118ж. 

До сега аргументът на Басейновите дирекции да не прилагат 118ж беше, че разрешителните за ВЕЦ са издадени преди ПУРБ и изменението на 118ж от 2010г и съответно норамата няма ректроактивен ефект, а ПУРБ бил отчел натоварването на съществуващите разрешителни (не е вярно!!!).  Сега този смехотворен аргумент на БД вече не е валиден, тъй като имаме ясно посочване от законодателя на това, че ВЕЦ трябва да са били въведени в екплоатация към август 2010.

Победата е малка, но съществена.  Отдаваме я на нашата работа по жалби към Европейската комисия за неспазване на Общностното право.  Прокараните набързо промени са именно отговор на тази реална заплаха за наказателна процедура.  Сега обаче трябва да видим действия и прекратявания на въпросните разрешителни, ВЕДНАГА!
Лошото е, че и към 2010 вече имаше твърде много водноелектрически централи и реално ефектът няма да е този, който желаем.  Но поне 50-70 съществуващи ВЕЦ трябва да затворят.

Този текст би трябвало да сложи край и на всички разрешителни за ВЕЦ, издадени за реки, попадащи в НАТУРА 2000, които разрешителни все още не се реализирани.  Тоест, непостроените централи би трябвало да си останат непостроени.  Това, ако успеем да го наложим ще е най-голямата и добра новина, защото в момента поне 200 ВЕЦ могат да бъдат реализирани, при около 250 действащи в момента.

Предложение от нар. пр. Хамид Хамид:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за концесиите

(ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.)

§ 9. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г. и бр. 12 и 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

..............................................................

 § 10. Разпоредбата на чл. 118ж, ал. 1, т. 4 от Закона за водите не се прилага за водовземане за водноелектрически централи, които към 9 август 2010 г. са въведени в експлоатация.

Защо точно до девети август 2010?
Изменението на ЗВ относно въвеждането на забраната за вец в натура е от ДВ бр бр. 61 от 6.08.2010 г. тоест влиза в сила три дни по-късно и съответно текстът е ок

Ето и актуалния текст на 118ж:

Чл. 118ж. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия:

1. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) при каскадно изграждане на деривационен и руслов тип водноелектрически централи, освен когато те са със значим обществен интерес и/или ползите за обществото превишават ползите от постигане на екологичните цели и са обосновани като изключение по чл. 156е в действащия план за управление на речния басейн;

2. когато средномногогодишното водно количество в реката е по-малко от 100,0 л/сек;

3. на по-малко от 500 м преди и след пункт за мониторинг на повърхностните води или изградени хидротехнически съоръжения;

4. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5;

5. когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а;

6. когато не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения.

(4) Не се разрешава ползване на воден обект за изграждане на нови корекции, когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, освен:

1. корекции в населени места;

2. корекции, насочени към възстановяване на естествени местообитания и меандрирания на реката;

3. изграждане на дънни и хидравлични прагове, необходими за възстановяване на речното ниво в коригирани участъци;

4. корекции чрез драгиране и изграждане на съоръжения за осигуряване на условия за корабоплаване, включително за защита на брегове и острови в река Дунав;

5. когато са за защита от вредното въздействие на водите.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ