Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 21 март 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка за язовир Лялинци и за други рискове от наводнения в страната

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме доклад относно дейностите на сдружението през последната седмица, които винаги са във връзка с Вашите дейности или с липсата на такива.
Тъй като ще стане дума основно за наводнения и за язовири, изпращаме този доклад и до Агенцията по метрология и до община Трън.

На първо място отбелязваме едно действие на Агенцията по метрология /АМ/ относно източването на язовир Лялинци /община Трън/, на територията на БДДР. За случая ни сигнализираха местни хора, с които работим много отдавна по различни аспекти на опазването на водите в община Трън, както много добре знаете. 
И така, АМ е разпоредила източването на язовир Лялинци поради лошо техническо състояние на съоръженията, което ние намираме за много правилно действие, в контекста на непрекъснато повишаващия се риск от наводнения на територията на БДДР, за който ще стане дума и по-натам в изложението.
Само обръщаме внимание на един малък проблем по източването на язовира, а именно че чл.44а от ЗРА изисква следното:
Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Лицата, стопанисващи изпускателните съоръжения на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, са длъжни да монтират съоръжения, предотвратяващи преминаването на риба.
(2) При обстоятелства, налагащи пресушаването на водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, лицето, стопанисващо съоръженията, е длъжно да осигури прехвърлянето на рибата и другите водни организми в друг воден обект и връщането им или да финансира възстановяването им.
(3) Задълженията по ал. 1 и 2 се изпълняват след съгласуване с Министерството на околната среда и водите и под контрола на ИАРА.

Сега, ние намираме, че подобна мярка би следвало да е отразена както в ПУРБ, така и в ПУРН на всяка БД. Но и да не е отразена в тези основни планови документи, законът трябва да бъде спазен. Ето защо считаме, че МОСВ трябва да се намеси и да даде инструкции на община Трън как да стане преместването на рибните ресурси от язовира.
От своя страна, ние вече сме влезли в контакт с ИАРА на най-високо ниво и те гарантираха пълно съдействие, а така също сме влезли в контакт и с нашите приятели от Централна Рибоопазваща Организация /ЦРО/ - клон Перник, и те гарантираха, че ще извадят рибата и ще я пренесат. И ние също ще се включим в акцията.
Нещо повече - ще заснемем и цялата процедура, за да може тя да се прилага и за всички останали язовири в страната, когато те трябва да бъдат източени.
ЦРО Перник гарантира също така, че язовирчето ще бъде зарибено след като се ремонтират съоръженията, въпреки че ЦРО не е лицето, което ги стопанисва. Освен ако след ремонта общината не го даде под аренда, защото тогава арендаторът ще го зарибява.

Надяваме се община Трън, като собственик на язовира, да напише писмо на МОСВ и на ИАРА, в което да изиска съгласуване на действието по пренасянето на рибата от язовир Лялинци в язовир Пчелина.
Подчертаваме, че няма никакъв начин рибата да остане в източен до мъртвия си обем язовир, защото няма да има достатъчно кислород и защото ще бъде много лесна плячка за бракониерите.
Информираме също така община Трън, че могат да кандидатстват за финансиране на ремонта на язовира, за да стане по-бързо:
Запознавайки се с това съобщение, установяваме, че могат да се финансират дейности и по социалната водна инфраструктура, тоест за учредяването на СОЗ в община Трън.
По-надолу докладът не засяга община Трън и те могат да не четат, освен ако не се интересуват от други проблеми в други общини, свързани с риска от наводнения,  които могат да се случат и при тях.

На второ място информираме компетентните органи за пореден път какво причинява ВЕЦ Елена на село Хайредин, пак на територията на БДДР. Можете да се запознаете с поредното наводнение на селото от следния линк:

За този ВЕЦ сме представили на БДДР неоспоримидоказателства, че работи над разрешеното му водно ниво, когато беше наводнилселото в зимата преди две години. В момента се покачват подпочвените води и ВЕЦ-ът не би трябвало да ги подприщва чрез задбаражното езеро, тоест не би трябвало да работи въобще.
Като отчитаме, че БДДР е издала още десетина разрешителни за водовземане на ВЕЦ в ниската част на Огоста /единият е в строеж/ и двадесетина в ниската част на Искър, само можем да се тревожим за времето, когато всичките тия ВЕЦ-ове ще са построени и какво ще стане с населените места в поречията на двете реки.
А когато хората се ядосат достатъчно и решат не да се "молят" на  институциите /както пише в прикачения материал/, а да търсят правата си с всички други възможни средства, имаме всички основания да се тревожим както за БДДР, която е издала разрешителните, така и за МОСВ.
Все пак, една проверка на БДДР относно спазването на условията на разрешителното за водното ниво в задбаражното езеро може би би била уместна, въпреки че наводняването на къщите на хората е гарантирано в условията на покачващи се подпочвени води /тук терминът подземни води е неправилен/, дори и да и било спазвано водното ниво, отговарящо на първи етап на строежа, което е разрешено в момента. Намираме също така, че ако в ПУРН на ДР няма мерки, указващи че при обилно снеготопене или обилни валежи русловите ВЕЦ-ове в ниската част на реките трябва да вдигат таблените затвори, за да не се предпоставят допълнителни условия за покачване на нивото на подпочвените води, това би било значителен пропуск в ПУРН, който няма да изненада никого, най-малко нас.

И не може да не отбележим, че БДДР в случая е постигнала значим напредък в търсенето на баланс между интересите на местните хора да не бъдат наводнявани къщите им, за да не се съборят, и интереса на собственика на ВЕЦ Елена да наводни къщите на хората и да ги събори, само за да произведе повече ток. Сигурни сме, че бабичките от село Хайредин с наводнените напукани къщи оценяват високо усилията на БДДР в тази посока, и в посоката да се повишава енергийната сигурност на страната като цяло и в частност на селото. Като са наводнени, барем да не седят на тъмно, нали!

На последно място в този доклад споделяме, че премина много успешно съвместното ни участие в конференцията "Устойчиво използване на водните ресурси", на която и МОСВ беше съорганизатор. Само изразяваме дълбоко съжаление, че от ДУВ към МОСВ не останаха да участват в дискусията. Тоест останаха представители на ДУВ, но на ниско ниво. Сега ще ги запознаем на по-високо ниво само с най-важното, което пропуснаха - само двата най-важни аспекта:

1. Основен предмет на дискусията се превърна националната политика по управление на водите. Ние застъпихме тезата, че националната политика е всъщност по ликвидиране на водните обекти, понеже нарочно не се издават подзаконови актове повече десет години, глобите за нарушения нарочно са брутално ниски и въобще не се налагат, нито има какъвто и да било контрол, издават се непрекъснато разрешителни за по пет ВЕЦ-а на хипер малки реки без отчитане на кумулативен ефект, нарочно не се учредяват СОЗ и т.н. и т.н.
Изпаднахме и в конструктивна дисусия с представители на БАН, застъпващи уверено тезата, че в страната имало много неизползван воден потенциал, докато ние колебливо споделихме увереност, че всяко разумно съоръжение е построено още при социализма и сега се измъчваме с разни недоразумения като Цанков камък или пък Яденица, само за да се разделят обществени средства, а така също и че предстои наказателна процедура за нарушаване на директивите на ЕС, и така също, че целите на Рамковата Директива за Водите няма да ги постигнем въобще, защото органите на МОСВ непрекъснато допускат влошаване на състоянието на водните обекти, тоест ликвидирането на река след река, след река. Да не говорим за целенасоченото унищожаване на питейните водоизточници, за което обещаваме следваща наказателна процедура, когато ни остане време да напишем и обосновем жалбата до ЕК.  
2. Предложен е формуляр за попълване, който всъщност представлява оценка на дейностите на структурите на МОСВ по управление на водите. Въпросите са формулирани дълбоко погрешно. Само два примера - въпросът: има ли Закон за водите, се точкува много високо, ако има закон, и въобще няма значение дали законът е хубав или е много лош, както е в нашия случай. Същото се отнася и за въпроса: има ли органи за управление на басейново ниво - много точки ако има БД, без значение че те не могат да изпълняват никакви контролни фунции, а и че много често нарушават собствените си ПУРБ, както вече сме се убедили при издаването на разрушителни и/или при становищата за допустимост.

В контекста на т.2, поради риска в ООН да се изгради фалшива представа, че у нас всичко е наред, ние попълнихме въпросника творчески, отчитайки реалното положение на нещата. В прикачения файл към този доклад можете да се запознаете с нашите отговори и с основанията за тях. Така Вие ще можете да попълните Вашите въпросници по-правилно според нас, за да не се заблуди ООН за положението с управлението на водите, защото тенденцията у нас е наистина към устойчиво ликвидиране на всяка капка вода.
Отбелязваме и че, за наша най-голяма изненада, накрая се оказа, че попълвайки въпросника отговорно, сме оценили политиката на МОСВ доста високо - цели 15 /петнайсет/ точки, тоест значително над най-оптимистичните ни очаквания преди попълването. Надяваме се да сме полезни с представянето на нашите отговори, които представляват независима, но конструктивна оценка на Вашата дейност.

Накрая на този доклад настояваме БДДР да извърши проверка на ВЕЦ Елена и най-вече да си преоцени условията на разрешителното и да спре ВЕЦ-а, преди да е паднала някоя къща в село Хайредин. Базирано на изключителната експертиза на сдружение Балканка относно конструктивната сигурност на сградите, предупреждаваме, че подобна авария неминуемо предстои и ще пострадат хора, не дай боже деца. Ако ни поканят на проверката, обещаваме да ги срещнем с местното население, защото допускаме, че хората ще имат въпроси към БДДР.

И също така напомняме на БДДР, че на 21 март е общественото обсъждане на ЕО и ОСВ на ОУП на община Трън, на което са поканени да вземат участие, за да отговорят на въпросите и на хората в Трънско - какво ще правим с проектните СОЗ и с буферните зони около питейните водоизточници или как дадено ИП в поне четири становища е било недопустимо и после как изведнъж е станало допустимо? Считаме, че като взимат такива решения или ги отхвърлят, отговорните институции трябва да могат с достойнство да се изправят пред хората и да отговарят за своите действия.

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ