Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 14 декември 2017 г.

Риболовци от цялата страна на протест срещу ВЕЦ на река Златна Панега - 17.12 от 13 часа, с. Румянцево


Протест срещу намеренията за нова ВЕЦ "Румянцево - II" на река Златна Панега
Пореден протест на риболовците, насочен срещу пресушаването на реките от
мВЕЦ, се организира в неделя, 17.12.2017г., в село Румянцево, общ. Луковит, като ще
се включат рибари от цялата страна.
Организаторите от Сдружение РК „Балканка" и Спининг клуб „Стари видри"
съобщават, че тази централа е предвидено да бъде построена в един емблематичен за
пъстървовите риболовци и за биоразнообразието участък от река Златна Панега.
Причината за недоволството на рибарите е издаденото разрешително за
строеж от община Луковит за една абсолютно незаконна ВЕЦ.
Предисторията:
В началото на 2016г., след забелязани активности от страна на инвеститора в района,
където е предвидена да бъде изградена новата водноелектрическа централа,
риболовците пишат възражение, черпейки горчив опит от това, което са видели вече по
реката след пускането в експлоатация на друга водноелектрическа централа – ВЕЦ
Румянцево:
https://dams.reki.bg/0253-dam/2015-07-25
Тогава също се организира протест в с. Румянцево. В резултат на това, Министерството
на околната среда и водите, след като се запознава с представените доказателства,
подава сигнал в прокуратурата с искане обявяването на нищожност на незаконното
решение на тогавашния директор на РИОСВ Плевен, Рени Атанасова, да не се изготвя
ОВОС за ВЕЦ „Румянцево - II". Последва дело в Административен съд – Плевен, който
отменя решението на РИОСВ-Плевен.
Решение No 4644 от 13.04.2017г. на Върховен административен съд (ВАС),
постановено по обжалване на инвеститора и Община Луковит отменя решението на
Административен съд – Плевен. Самото решение на ВАС изпълнява изискванията на
законодателството, защото актът на РИОСВ Плевен не може да бъде обявен за нищожен
заради изтекли срокове, макар и да нарушава закона. Но по този начин се дава зелена
светлина на абсолютно незаконен ВЕЦ, само заради изтървани срокове за обжалване.
Обаче разрешението за строеж на ВЕЦ Румянцево 2 продължава да бъде
абсолютно незаконно, по следните причини:
 Издаденото разрешително за водовземане през 2013г. е недопустимо съгласно
действащия тогава ПУРБ (План за управление на речните басейни, 2010-2015);
 Строежът е недопустим и съгласно действащ ПУРБ на Дунавски район 2016-
2021г., в който реката попада в зона за защита на стопански ценни видове
риба (наличие на балканска пъстърва);
 Решението на РИОСВ – Плевен да не се изготвя ОВОС е в пряко нарушение
на процедурите, вписани в Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

 Същото решение нарушава Директивата за опазване на природните
местообитания на европейска общност 92/43/ЕО, а реката е включена изцяло в
границите на защитена зона„Карлуково" от мрежата Натура 2000;
 Разрешителното за водовземане е издадено в нарушение на чл. 118ж и чл. 60,
ал.3, точка 4 от Закона за водите (ЗВ);
 Реконструкцията на съществуващия бент представлява строеж по смисъла на
ЗУТ. Не е учредено възмездно право на строеж и ползване на съоръжения върху
публична държавна собственост, в разрез с разпоредбите на чл. 144 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и чл. 62 от Закона за енергетиката (ЗЕ) –
проблем, който нашумя през последните седмици и след репортаж по HOBA ТВ.
 Разрешението за строеж е издадено без наличие на задължителното
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекция
Плевен.

Риболовците припомнят, какво всъщност се опитват да опазят:
 Река Златна Панега и изворът ѝ „Глава Панега" е най-големия карстов извор в
България;
 Това е една от най-легендарните реки за пъстървовите риболовци в
България. Не случайно реката привлича голям брой риболовци, както от
страната, така и от чужбина, което е наложило специална мярка за риболов
„Хвани и пусни" за балканската пъстърва съгласно заповед на Министъра
на земеделието и храните;
 Поречието на реката с уникалните си води съхранява своеобразен оазис от
растителни и животински видове през цялата година. Поради сравнително
малката надморска височина и относително студените води дори през лятото, в
нея се срещат видове характерни както за равнинните ни реки, така и за
планината;
 Все още има многочислени популации на приоритетни за опазване водни
животни: овална речни мида, горчивка, балкански щипок, обикновен
шипок, черна мряна, поточен рак и други.
 В участъка, където е предвидена за изграждане МВЕЦ „Румянцево-2", през 2015
г. беше открита популация от главоч (Cottus gobio) – вид от Червената книга на
Република България, категория „критично застрашен". Като основна причина
за изчезването на вида се посочва „загуба (деградация) на местообитанията, в
резултат на хидротехнически дейности, свързани с напречно преграждане
на речните корита"

В резултат риболовците отново се вдигат на протест, защото са категорични:
Стига толкова ВЕЦ на река Златна Панега!

Настояват Дирекция Национален Строителен Контрол да извърши
проверка на строителнните книжа и да спре незаконния строеж, докато не е
станало прекалено късно!

Българската природа е нещо, с което можем и искаме да се
гордеем. Да спрем нейното унищожение !

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ