Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 18 декември 2017 г.

Съдебна практика за ВЕЦ


Съдебна практика за ВЕЦ

Решение № 396 от 20.05.2015 г. на РС - Петрич по н. о. х. д. № 1267/2014 г.

 
 
Данни за делото
Съд: Районен съд - Петрич
Вид на делото: НОХД
Номер на делото: 1267
Година: 2014
Съдебен състав / Съдия: Божана Манасиева
Данни за акта
Вид на акта: Решение
Номер на акта: 396
Дата на постановяване: 20.05.2015 г.
Дата на влизане в сила:
Статус на акта: Не е влязъл в сила
Дата на постановяване на мотива:
Данни за изпращане в по-висша инстанция
Съд:
Изходящ номер:
Година:
Тип на документа:
Дата на изпращане:
Резултат от обжалване:
 
 

Производството е с пр.основание чл. 59, ал.1 ЗАНН, във вр. с чл. 200, ал.1, т.2

 
 

Закона за водите и е образувано по жалба на "З. К.,с ЕИК:040432320,със

 
 

седалище и адрес на управление с.Г.,общ.П.,У. № 7,чрез собственика и

 
 

представляващ З.Б.К. против Наказателно постановление №ПО-

 
 

02-62/18.11.2014 на Доректора на Б. Д. З. Р.-Б..

 
 

Сочи се в жалбата,че жалбоподателят не е доволен от обжалваното НП, тъй като е постановено П. липса на деяние съставляващо административно нарушение и в

 
 

нарушение на установените в ЗАНН процесуални правила, както и в нарушение на

 
 

материалния закон.Изразява се становище,че административно наказващият орган не е обсъдил всестранно всички факти и обстоятелства в конкретния случай, като не е изследвал възможността за приложението на чл. 28, б. "а" ЗАНН. Освен това се прави възражение относно съответствието на издаденото НП с императивните изисквания на разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН,тъй като не са посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, П.

 
 

които е извършено, по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на

 
 

административното нарушение.Изразява се становище,че с извършеното деяние не се

 
 

засягат по никакъв начин интересите на Държавата. Нарушението, с оглед на

 
 

липсата на вредни последици, не обуславя висока степен на обществена опасност,

 
 

извършено е за първи път.

 
 

Иска се от съда да отмени наказателното постановление или да измени същото като

 
 

намали размера на наложеното административно наказание Глоба.

 
 

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от редовно упълномощен

 
 

защитник-адв.Р..Поддържат жалбата,сочат доказателства. Защитникът

 
 

изразява становище за неправилност на издаденото НП.

 
 

За ответника-Б. Д. "З. Р."-Б. се явява юристконсулт А.,която оспорва

 
 

жалбата и иска НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.Представя писмена защита, в която изразява становище за пълна доказаност на нарушението,

 
 

прави коментар на възраженията,посочени в жалбата като счита,че не са налице

 
 

допуснати процесуални нарушения.

 
 

По делото са приети писмени доказателства: известие за доставяне от

 
 

24.11.14 г., писмо изх. № ПО-02-231/19.11.14 г., НП № ПО-02-62/18.11.14 г.,

 
 

известие за доставяне, възражение относно АУАН № КД-04-56/29.09.14 г., заповед № РД-05-22/18.03.14 г., писмо вх. № 244000-1258/03.10.14 г., АУАН по закона за

 
 

водите № КД-04-56, нотариално заверено пълномощно, с което е упълномощено

 
 

лицето С. Г. С., известие за доставяне от 03.10.14 г., писмо вх.

 
 

№ 244000-1258/23.10.14 г., констативен протокол Д КД-01-861 от 30.09.14 г.,

 
 

известие за доставяне от 11.09.14 г., писмо изх. № КД 04-60/09.09.14 г.,

 
 

констативен протокол Д КД-01-669 от 12.08.14 г., разрешително за водовземане №

 
 

41140155/19.03.2010 г., Решение № ПО-01-140/31.05.12 г., договор за съвместна

 
 

дейност от 20.07.2007 г. и констативен протокол № КД-01-668 от 12.08.2014 г.

 
 

Разпитани са свидетелите Д. Г. Ф.,К. К., в. С., С. С.и Д.Б..

 
 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната

 
 

съвкупност,установи за безспорно от фактическа С. следното:

 
 

На 29.09.2014г, д. Г. Ф.в качеството й на старши инспектор П. БД"ЗБР"-Б.,

 
 

в присъствие на свидетеля К. К.(старши инспектор), съставила АУАН №КД-04-56 на жалбоподателя "З. К.-с.Г.,общ.П.,за това,че П. извършена проверка на

 
 

12.08.2014 г. на водохващането, изградено на Габренско дере (дере "Доло") за

 
 

МВЕЦ "Г.", в землището на с.Г., община П., собственост на "З. К. - с.Г.,

 
 

във връзка с контрол по осигуряване на минимален отток, съгласно Разрешително

 
 

за водовземане № 41140155/19.03.2010 г., издадено от Директора на Б. Д. З. Р. -

 
 

Б. на името на "З. К. - с.Г., изменено с Решение № ПО-01-140/31.05.2012 г.

 
 

е установено,че водохващането, изградено на Г. дере (дере "Доло") е

 
 

включено и посредством него се извършва водовземане за производство на

 
 

електроенергия чрез МВЕЦ "Г.".Установено е също, че след водохващането на

 
 

Габренско дере протичат 7 л/сек, отчетени по водния стълб от Зсм. на

 
 

монтираната на входа на рибния проход нивомерна рейка,определени съгласно

 
 

представената в Б. Д. "ЗБР"-Б. ключова крива.

 
 

Прието е,че установеното на място представлява нарушение на т.2 от Раздел

 
 

"Условия на водовземането" от Разрешително за водовземане № 41140155/19.03.2010

 
 

год., издадено от Директора на Б. Д. З. Р. - Б., изменено с Решение № ПО-

 
 

01-140/31,05.2012 г. на Директора на Б. Д. З. Р. - Б., съгласно която титулярът

 
 

на разрешителното е длъжен целогодишно да осигурява подаването на минимални

 
 

водни количества от 30 л/сек след водохващането за нормалното функциониране на

 
 

екосистемите в руслото на Габренско дере (дере "Доло").

 
 

За извършената проверка на място е съставен Констативен протокол № КД - 01 -

 
 

669/12.08.2014 г.

 
 

Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното НП №ПО-02-62/18.11.2014г, в

 
 

което е възпроизведена същата фактическа обстановка и е прието за извършено

 
 

същото нарушение, а именно АНО е приел,че с действията си "З. К. - с.Г. е

 
 

нарушил чл. 200, ал.1, т.2, във връзка с чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за водите,

 
 

поради което на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 
 

АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя . С писмо - изх. № КД - 04 -

 
 

60/09.09.2014 г. до едноличния търговец е изпратена покана за съставяне на акта

 
 

за дата 29.09.2014 г., получена на 11.09.2014 г., видно от известието за

 
 

доставяне приложено по делото. Въпреки това на указаната в поканата дата

 
 

представляващия едноличния търговец не се е явил.

 
 

След съставяне на акта, длъжностни лица от БД ЗБР - Б. на 30.09.2014 г. са

 
 

посетили адреса на управление на търговеца, с цел предявяване и връчване на

 
 

съставения в хипотезата на чл. 40, ал.2 от ЗАНН, АУАН, но представител на

 
 

търговеца не е открит.Ето защо с писмо изх.№ КД-04-60/01.10.2014 г. АУАН е

 
 

изпратен до ОД на МВР - Б., с молба за оказване на съдействие.С писмо вх.№ КД-

 
 

04-60/11.11.2014 г. от ОД на МВР - Б. в БД ЗБР - Б. е върнат единия екземпляр

 
 

от АУАН, надлежно оформен, подписан от упълномощено лице, ведно с приложено пълномощно.

 
 

Видно от съдържанието на представеното по делото пълномощно, С.Г. С., разпитан като свидетел е упълномощен от З. Б. К., в качеството й на "З. К. - с.Г., да извършва всякакви действия по управление на фирма "З. К.,като представлява търговеца пред всички органи и организации, банки и институции и навсякъде, където е необходимо,с оглед дейността на фирмата..В т.6 на пълномощното е дадено правото -да подписва и получава всички необходими документи и дискети от НОИ и НАП, данъчна администрация, включително АУАН и НП.

 
 

Констатациите, отразени в АУАН се потвърждават от свидетелите Филипова и К., в

 
 

качеството им на проверяващи .

 
 

Между страните не съществува спор относно констатираното на място нарушение и

 
 

,че действително след водохващането на Габренското дере,към рибния проход

 
 

протичат само 7л/сек, а не изискваните съгласно разрешителното за водовземане

 
 

30л/ на секунда.В тази насока са показанията на всички разпитани по делото

 
 

свидетели.

 
 

Страните спорят по въпроса,че през летния сезон,когато водата в Габренското

 
 

дере(десен приток на р.С.) намалява е невъзможно да се осигурят

 
 

изискваните 30л/сек. за протичане в рибния проход.Към датата на извършената

 
 

проверка е установено,че 7л/сек изтичат в рибния проход, а съгласно показанията

 
 

на свид.Смилков 18л./сек. изтичат към централата, т.е общо притока на вода е

 
 

25л/сек., т.е количество под изискваното в разрешителното.П. тази ситуация обаче

 
 

,след като не може да бъде изпълнено условието в разрешителното(т.2),според

 
 

свидетелите-инспектори П. БД"ЗБР", през летния сезон и П. намаляване на

 
 

количество вода в Габренското дере МВЕЦ е необходимо да спре дейността си,за да

 
 

може цялото количество вода да изтича в рибния проход.Т.е, след като

 
 

стопанисващия ВЕЦ не ползва водата, естествено е да не се вини за неизпълнението

 
 

на посочената точка в разрешителното.След като количеството вода в Габренското

 
 

дере падне под изискваното количество от 30л/сек., което трябва да премине в

 
 

рибния проход, то централата трябва да спре дейността си.От показанията на

 
 

свидетелите Славчо Смилков, в качеството му на пълномощник на търговеца и Д.

 
 

Г., в качеството му на Председател на Управителния съвет на "Сдружение за

 
 

напояване Г." и В. С. като О. на МВЕЦ-Г. се установи, че ако МВЕЦ -Г. спре

 
 

работа,не би могло да се осигури вода за напояване на нивите на хората,тъй като

 
 

водата от дерето отива в централата и оттам се разпределя по каналите за

 
 

напояване.Т.е ако централата спре дейността си през лятото,цялата вода ще се

 
 

отклонява през рибния проход, и съответно няма да има вода за напояване на

 
 

земеделските имоти в с.г.И тъй като този интерес е по-важен от интереса да се

 
 

опази рибния ресурс в Габренското дере,централата не спира работата си през

 
 

летния сезон,когато водата в дерето намалява.

 
 

П. така установеното от фактическа С.,съдът приема от правна С. следното:

 
 

Относно допустимостта на жалбата

 
 

Последната е подадена от надлежно лице,имащо качеството на нарушител,срещу

 
 

което е издадено НП.Относно депозирането й в законоустановения срок съдът е

 
 

изложил мотиви относно допустимостта й в съдебно заседание от 11.03.2015 след

 
 

като е събрал доказателства в тази насока относно извършеното връчване на НП и

 
 

е приел,че жалбата е допустима,поради което е насрочил нейното разглеждане по

 
 

същество.

 
 

Относно основателността на жалбата:

 
 

Съдът намира подадената жалба за основателна по следните съображения:

 
 

Както акта, така и НП са съставени за нарушение чл. 200, ал.1, т.2, във вр. с чл.

 
 

48, ал.1, т.11 от Закона за водите.Съгласно последната разпоредба:

 
 

Водоползвателите - титуляри на разрешителни, в случая "З.К. имат задължение

 
 

да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон .В

 
 

противен случай може да бъде ангажирана административно-наказателната им

 
 

отговорност по реда на чл. 200, ал.1, т.2 от ЗВ,съгласно който: Наказва се с

 
 

глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко

 
 

наказание, физическото или юридическото лице, което: ползва водни обекти,

 
 

водностопански съоръжения и системи или изгражда такива без необходимото за

 
 

това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното - от

 
 

2000 лв. до 10 000 лв.;

 
 

Както съдът посочи по-горе П. установяване на фактическата обстановка по делото,

 
 

спор между страните относно фактите не съществува, а фактите са,че действително

 
 

П. извършената проверка на 12.08.2014 г. на водохващането, изградено на

 
 

Габренско дере (дере "Доло") за МВЕЦ "Г.", в землището на с.Г., община П.,

 
 

собственост на "З. К. - с.Г., е констатирано неспазване на т.2 от Раздел

 
 

"Условия на водовземането" от Разрешително за водовземане № 41140155/19.03.2010

 
 

год., издадено от Директора на Б. Д. З. Р. - Б., изменено с Решение № ПО-

 
 

01-140/31,05.2012 г. на Директора на Б. Д. З. Р. - Б., съгласно която титулярът

 
 

на разрешителното е длъжен целогодишно да осигурява подаването на минимални

 
 

водни количества от 30 л/сек след водохващането за нормалното функциониране на

 
 

екосистемите в руслото на Габренско дере (дере "Доло").П. извършената проверка

 
 

е констатирано,че водохващането, изградено на Габренско дере (дере "Доло") е

 
 

включено и посредством него се извършва водовземане за производство на

 
 

електроенергия чрез МВЕЦ "Г.",централата в момента на проверката е работила,

 
 

като след водохващането на Габренско дере протичат 7 л/сек, отчетени по водния

 
 

стълб от Зсм. на монтираната на входа на рибния проход нивомерна рейка,

 
 

определени съгласно представената в Б. Д. "ЗБР"-Б. ключова крива.

 
 

Както съдът посочи,жалбоподателят чрез процесуалния си представител ангажира

 
 

доказателства в подкрепа на факта,че въпреки невъзможността да бъде осигурено

 
 

протичането на изискваните съгласно разрешителното за водоползване литра вода в

 
 

рибния проход,МВЕЦ-Г. не преустановява дейността си, за да може да бъде

 
 

осигурена вода за поливни нужди .Т.е, водата, която изтича към водната централа

 
 

след това се разпределя по каналите за напояване, т.е задължително водата

 
 

преминава през централата,като ако същата бъде затворена през ления сезон,

 
 

поради намаляване на водата в Габренското дере,тогава хората няма да имат вода

 
 

за напояване на земеделските имоти.

 
 

В настоящия казус съдът намира,че АНО е подходил твърде едностранчиво в

 
 

настоящия казус, без да се разгледат всички факти и да се отговори на въпроса

 
 

защо не би могло да бъде осигурено протичането на необходимото количество вода

 
 

в рибния проход.Търговецът -"Зойка Крайкова снабдявайки се с разрешително за

 
 

водовземане № 41140155/19.03.2010 г., издадено от Директора на Б. Д. З. Р. -

 
 

Б., действително се е съгласил съгласно т.2 от издаденото разрешително-да

 
 

осигури целогодишно подаване на минимално водно количество от 30л./сек. след

 
 

водохващането,необходими за нормалното функциониране на екосистемите в руслото

 
 

на дере "Доло".В т.3 на коментираното разрешително е записано,че в периодите на

 
 

маловодие,какъвто безспорно е летния сезон-датата на извършване на проверката е

 
 

12.08.2014г да не се извършва водовземане с цел да се гарантира минималния

 
 

екологичен отток,както и необходимото водно количество за водоползвателите с

 
 

приоритет.В т.4 на разрешителното е вписано,че следва се осигурява приоритетно

 
 

необходимото водно количество за напояване на земеделските земи през поливния

 
 

сезон.

 
 

Т.е съгласно посочените точки в разрешителното, съдът прави извод, че

 
 

приоритетно следва да се осигурява водно количество за напояване на

 
 

земеделските имоти.Стана ясно обаче от разпита на всички свидетели,че П.

 
 

спиране дейността на ВЕЦ-а не би се осигурила вода за напояване на земеделските

 
 

земи,тъй като тази вода преминава през ВЕЦ-а.

 
 

П. извършената проверка на място, служителите на Б. Д. са извършили проверка

 
 

единствено на количеството вода, което преминава в рибния проход, без да

 
 

извършат такава констатация за количеството вода,която преминава в ВЕЦ-а.

 
 

Единствено от показанията на свидетелите С. е 18 литра/сек. по простата

 
 

причина, че водата в дерето е намаляла, т.е сумарно водата отиваща към рибния

 
 

проход и водата към централата е общо 25 л/сек.,от което следва извода,че

 
 

,отново не се получават изискваните съгласно разрешителното 30л/сек.

 
 

Безспорно е,че не е осигурил необходимите и изисквани 30л/сек. за протичане

 
 

през рибния проход,но с цел да осигури необходимото количество вода за

 
 

напояване на земеделските земи през поливния сезон, а месец август е такъв,

 
 

което следва да бъде ПРИОРИТЕТНО, тъй като е в полза на населението и е в полза на обществения интерес.

 
 

Съдът е на мнение,че не може да бъде проверявано спазването на определено

 
 

изискване от разрешителното,за сметка на друго условие от същото разрешително,

 
 

без да се изяснят в цялост причините за това.Ако МВЕЦ -Г. бъде затворена през

 
 

летния сезон поради намаляване на водата в Габренското дере,тогава

 
 

водоползвателя "Зойка К. няма да може да изпълни условие -т.4 от разрешителното.

 
 

И тъй като осигуряването на вода за напояване за земеделските земи в

 
 

габренското поле е приоритетно пред осигуряването на вода в рибния проход,

 
 

централата не е спряла дейността си.

 
 

Предвид на изложените съображения, съдът е на мнение, че жалбоподателят спазва

 
 

изискванията на издаденото разрешително за водовземане,тъй като през летния

 
 

сезон,предвид намаляване на водата в Габренскот дере не може да бъде осигурено

 
 

минималното водно количество от 30л/сек. в рибния проход,тъй като

 
 

неосигуряването на посоченото количество се дължи на обективни фактори.В този

 
 

смисъл НП се явява неправилно.

 
 

Съдът е на мнение,че в настоящия казус е допуснато и нарушение на процесуалните

 
 

правила,което е от рода на съществените и има като единствена последица отмяна

 
 

на издаденото НП. В настоящия казус АУАН е съставен на, поради което следва да

 
 

предяви на лицето, което го представлява по закон. В случая АУАН

 
 

законосъобразно е съставен в отстъствие на представител на едноличния търговец,

 
 

тъй като след покана такъв не се е явил на посочената в същата дата. Независимо

 
 

от това обаче е налице нарушение П. предявяване и връчване на така съставения

 
 

АУАН. Видно от данните по делото АУАН е връчен на С. Г-. С..С

 
 

оглед предвидената в ЗАНН възможност за носене на административнонаказателна,

 
 

обективна и безвиновна отговорност и от юридически лица и съобразно

 
 

разпоредбата на чл. 83, начало на производството по налагане на административно

 
 

наказание на ЮЛ и може да се даде и с акт, съставен и връчен на представител

 
 

-законов или договорен-на ЮЛ. Но в пълномощното за приемане на действия от

 
 

името на ЮЛ и във връзка с производствата по налагане на административни

 
 

наказания, обемът на представителната власт следва да е изрично и прецизно

 
 

вписан, така че да не съществува съмнение, че законовия представител на ЮЛ и е

 
 

намерил за необходимо дружеството да бъде представлявано от конкретно ФЛ, по

 
 

силата на специално пълномощно. Това произтича от спецификата на производството

 
 

по налагане на административни наказания, в което се осъществява определен вид

 
 

репресия от С. на държавата спрямо нарушителите. В настоящия случай АУАН е

 
 

предявен и връчен на пълномощник на едноличния търговец, без да е налице

 
 

изрично упълномощаване във връзка с административнонаказателни производства

 
 

образувани срещу упълномощителя, което е съществено процесуално нарушение.

 
 

Приложеното по делото пълномощно /л. 14 от делото/ е общо, като в него е

 
 

определено в т.1 правото да извършва всички действия по управление на фирмата и да представлява търговеца пред всички органи и организации, банки и институции и навсякъде, където е необходимо с оглед дейността на фирмата.Следва да се отбележи, че визираното в т.1 на пълномощното право е право по управление на фирмата и представителство в тази връзка.В т.6 на същото пълномощно е визирано правото да подписва и получава необходимит

 
 

е документи и дискети от НОИ и НАП, данъчна администрация, включително и АУАН и НП.Т.е този пълномощник има правото да получава АУАН и НП единствено издадени от НОИ,НАП, данъчна администрация. С посоченото пълномощно на Славчо Смилков са делегирани единствено посочените в пълномощното права, но не е делегирано право да представлява дружеството при предявяване и връчване на АУАН от Директора на БД"ЗБР"ІБ. по Закона за водите, както е приел АНО. Липсва в пълномощното изрично посочено, че лицето може да извършва правни и фактически действия, включително подписване и получаване на АУАН, ангажиращи отговорност на търговеца по административно-наказателен ред. Абсолютно константна и непротиворечива е съдебната практика по въпроса за предявяване на АУАН на лице без представителна власт, като последното е съществено нарушение на процесуалните правила и грубо нарушение на правото на защита на санкционирания търговец.Горното налага изводът, че актът за установяване на административно нарушение не е връчен в съответствие със законовите изисквания, което е довело до недопустимо ограничаване правото на защита на санкционираното лице.(В този смисъл е и Решение № 2068/18.12.2014г,постановено по кнахд № 785/2014г на БАС).

 
 

С оглед на всичко изложено,съдът е на мнение,че НП следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

 
 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 ЗАНН, във вр. с чл. 200, ал.1, т.2 Закона за водите, съдът

 
 

Р Е Ш И:

 
 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №ПО-02-62/18.11.2014 на Директора на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район-Благоевград,с което на ЕТ"З. К.",с ЕИК:040432320,със седалище и адрес на управление с.Г.,общ.П.,ул. "А." № 7,за нарушение на чл. 48, ал.1, т.11 от Закона за водите,на осн чл. 200, ал.1, т.2 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000(две хиляда) лева.

 
 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Б. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

 
 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ