Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 22 декември 2017 г.

Предварителното изпълнение на решението по ОВОС за яз Яденица е недопустимо - текст на събедния акт

Предишно Р/О: Предишно Р/О, 10577 / 18.8.2017 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15664
София, 19.12.2017

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ДОНКА ЧАКЪРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 13770/2017. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229 и сл. във връзка с чл. 60, ал. 7 от АПК.
Образувано е по подадени в срок частни жалби от [фирма] и от министъра на околната среда и водите срещу определение № 10577 от 18.08.2017 г., постановено по адм. дело № 8894/2017 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение, с което е отменено Решение № 104 от 02.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите. С това решение е допуснато на основание чл. 60, ал. 1 и 2 от АПК предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/01.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изменение и допълнение на негово Решение по ОВОС № 88-1/1998 г. за разрешена реализация на проект за обект "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица", отнасящо се за инвестиционно предложение "Проект Яденица" чрез изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира" по вариант на водоплътния елемент на каменнонасипната язовирна стена с асфалтобетонна диафрагма.
Ответникът Сдружение [ЮЛ] оспорва частните жалби като неоснователни с доводи, изложени в писмен отговор.
Настоящата инстанция счита, че обжалваното определение на тричленния състав е правилно, поради следното:
Установява се, че министърът на околната среда и водите е бил сезиран от [фирма] с искане за допускане на предварително изпълнение на решението по ОВОС за проект „Яденица“.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК административният орган може да разпореди предварително изпълнение на административния акт, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Видно е от обжалваното решение, че като мотиви за наличие на предпоставки по чл. 60, ал. 1 от АПК за допускане на предварително изпълнение са посочени следните обстоятелства: необходимост от резервни/дублиращи/ мощности на електроенергийната система (ЕЕС) на страната предвид нарастване на дела на енергията, произвеждана от ветрогенераторни и соларни мощности, които поради своята непредвидимост създават значителни затруднения при управление на мощностния състав за покриване на товарите в системата; увеличаване на използваемостта на ПАВЕЦ “Чаира“; намаляване на риска от наводнения в [населено място] и участъка до [населено място]; проект „Яденица“ е включен в Националния план за инвестиции (НПИ) за периода 2013 - 2020 г.; с решение № 707/2012 г. на Министерския съвет язовир „Яденица“, представляващ основно съоръжение на проект“Яденица“, е обявен за „национален обект“ по смисъла на Закона за държавната собственост и за „обект с национално значение“ по смисъла на ЗУТ; намаляване на нивото на безработица чрез създаване на нови работни места на активната част от населението на територията на общините, където се изгражда обекта; подобряване на културната и социалната среда в съответното селище; подобряване на финансовото състояние на местното население; увеличаване на безопасността на хората при високи води поради приетия режим на работа на язовир „Яденица“ без преливане при пълноводие; от закъснението на изпълнението на обекта може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Съдът е преценил, че тези констатации и изводи не се подкрепят от надлежни писмени доказателства, поради което не се обосновава наличието на предпоставките на чл. 60, ал. 1 от АПК за допускане на предварителното изпълнение на решението по ОВОС. Изразил е становището, че липсват доказателства за спешността или неотложността от реализицията на проекта за нов язовир, започнала през 1999 г., както и че към настоящия момент възложителят [фирма] няма готовност да подаде инвестиционен проект за одобрение по смисъла на ЗУТ предвид незавършилата обществена поръчка. Освен това, наличието на влязло в сила решение за положителна ОВОС е задължително условие за инвестиционното проектиране и за разрешаването на строежа съгласно чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ.
Касационната инстанция споделя изложените от тричленния състав мотиви. Представените с частните жалби писмени доказателства, съдържащи данни за важността на проекта за енергийната инфраструктура на национално и европейско равнище, както и изложените нови доводи в подкрепа на предварителното изпълнение на Решението по ОВОС, не са достатъчни, за да опровергаят аргументите в оспореното определение. В случая следва да се отбележи и това, че с новата редакция на чл. 93, ал. 10 и 11 от ЗООС (ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г.) вече е предвидено едноинстанционно съдебно обжалване на решенията по ОВОС за обекти с национално значение.
С оглед на изложеното не са налице основания за отмяна на оспореното определение и то следва да се остави в сила.
Така мотивиран, Върховният административен съд, петчленен състав,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10577 от 18.08.2017 г., постановено по адм. дело № 8894/2017 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.
Определението е окончателно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ