Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 10 юли 2017 г.

85 % от българите вярват, че природата е най-важна за националната им идентичност

85 % ОТ БЪЛГАРИТЕ ВЯРВАТ, ЧЕ ПРИРОДАТА Е НАЙ-ВАЖНА

ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИМ ИДЕНТИЧНОСТ

Отношението и ангажираността към опазването на природата се превръщат във

важен елемент от националната идентичност на българите. Темата за опазването

на природата става част от ежедневието на хората и вече оказва влияние върху

възприятията им по отношение на ключови проблеми на обществото и бизнеса.

Това показват данни от социологическо проучване, проведено в периода

декември 2016 - януари 2017 от ЕСТАТ ЕООД в рамките на проект „За Балкана и

хората". Проучването изследва нагласите на хората в районите на действие на

проекта – Западен и Централен Балкан, както и нагласите на национално ниво за

развитие на бизнес в хармония с опазената природа.

За 87 % от българите опазената природа помага за развитието на малкия и

среден бизнес, а семейните ферми и малкият туристически бизнес подкрепят

икономическото развитие и могат да бъдат основен поминък за планинските

райони. Още по-висок процент (над 94%) смятат, че икономическият растеж не

бива да застрашава природата, а бизнесът трябва да отделя средства за

опазването й (пари, доброволен труд или друго).

Въпреки негативните кампании срещу защитените територии и зони в България в

последните 10 години, 73% от хората, живеещи в близост до зони от Натура

2000, природни и национални паркове смятат, че те не са ограничаващ фактор, а

напротив благоприятстват развитието на бизнеса. В същото време едва за 8% от

анкетираните, туризмът в ценни природни територии трябва да се развива

чрез изграждане на инфраструктура, независимо от рисковете за природата.

Според 71% това трябва да става чрез предоставяне на целогодишни услуги,

свързани с посещаване на места със запазена природа.

Проучването показва, че 64% от анкетираните възприемат природозащитните и

екологичните организации като източниците на информация по въпроси,

свързани с опазването на природата в България, на които имат най-голямо

доверие. Финансирането на НПО, защитаващи обществения интерес, трябва да

става поне чрез два източника, основният от които е държавата (60%). Като

източници на финансиране са посочени също международни организации (46%),

проектната дейност (45%), общините (36%) и частният бизнес (35%). Нуждата от

гарантиране на съществуването им чрез държавно финансиране е белег за

важността на организациите в НПО сектора.

В процеса на прехода към зелена икономика, противопоставянето на

икономическото развитие и опазването на природата вече не е състоятелно.

Именно затова и фокусът на проект „За Балкана и хората" бе върху осъзнаването

на икономическите ползи от опазването на природния капитал, подкрепа за

семейния бизнес, щадящ биоразнообразието и създаването на работни места в

обезлюдяващи селски райони, работата за промяна на политиките и търсенето

на възможност за прилагане на модели за устойчиво развитие и в други райони

на страната.

ПРОЕКТ ЗА БАЛКАНА

Virus-free. www.avast.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ