Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 19 юли 2017 г.

Доклад ВЕЦ Румянцево

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка - гр.София за спасяване на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДУВДР. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там където изобщо е останал). 

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


За съжаление това е 9-тото посещение, за което докладваме по отношение работата на тази централа, в четвърта по ред година. И този път трябваше да пуснем по една сълза, защото река на практика между сградата и водохващането няма. Даже, сълзите на хората от снимката по-долу, заснета по време на протеста на река Златна Панега през 2016г., със сигурност щяха да напълнят коритото на реката повече от това, което собственика на централата си е позволил ....Посещението е при сравнително високо ниво на водата за средата на юли месец, което може да се види и от първата снимка. Въпреки това изпусканото количество вода в реката едва ли е повече от 20л/с. Нека да припомним, че според данните, които са качени на сайта на Главна Дирекция Околна среда към ЕС (http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eea/colp_luna/), подадени от Българската държава, минималният средномесечен дебит на извора Глава Панега не спада под 1,433m3/s (http://dams.reki.bg/uploads/0253-dam/0253-dam/Zlatna%20panega.pdf), което означава, че изпусканите в реката водни количества са в нарушение на условията по разрешително около 19 пъти и около 70 пъти съгласно текста от Закона за водите:


§ 125. До издаването на методиката по чл. 135, т. 1 минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане.


Очевидни са грешките допуснати при издаване на разрешителното на ВЕЦ Румянцево, но дори и то не се спазва и на практика, реката, в участъка между водохващането и сградата на ВЕЦ-а, е ликвидирана.


Напомняме, че река Златна Панега в участъка попада в Натура 2000 ЗЗ Карлуково BG0001014 - по директивата за хабитатите.


Освен хидробионтите, обект на опазване в ЗЗ Карлуково, в река Златна Панега и по-специално в участъка над село Румянцево, през 2015 г. беше открита популация от главоч (Cottus gobio). Според Червената книга на Р България, този вид е „критично застрашен" за страната ни, като основна причина, за което се изтъква: „загуба (деградация) на местообитанията, в резултат на хидротехнически дейности, свързани с напречно преграждане на речните корита". Действието на настоящия МВЕЦ напрактика е довело до унищожаване на част от ефективно заетото местообитание на една от малкото останали популации на този вид в България, а това по наши наблюдения продължава вече 4-та година най-малкото.


Находището на главоч (Cottus gobio) в река Златна Панега е установено по време на теренните дейности при изпълнение на договор № Д-30-107/15.09.2014 г. „Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностни водни тела от категории „река" и „езеро" и „преходни води" в периода на първия ПУРБ", изпълнител ДЗЗД „СИ ЕКО - ЕИ". Данни за численост и плътност на вида в изследвания участък от река Златна Панега могат да се открият в стандартните формуляри и докладите от отчитането на дейностите по проекта към МОСВ. Доказателствен биологичен материал от находището на главоч в р. Златна Панега се съхранява в Националния природонаучен музей – София. 


Координатите на водовземането са:

N43.114980, E024.150794


Може да се убедите за направеното посещение от снимките, качени на нашия сайт, както и качения видеоклип:


http://dams.reki.bg/0253-dam/2017-07-15 


Молим, ако ще предприемете действия по настоящия доклад, да направите посещение едва след като се оттекат водите от падналите през последните денонощия дъждове, за да не получаваме отново протокол как не са установени нарушения в работата на централата и как са спазени условията по разрешително, дори и да е ясно, че същото е сгрешено.


--
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ