Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 15 декември 2016 г.

Лобистки промени в Закона за водите

На 8 декември 2016 младият депутат от Пловдив – Мартин Иванов (КП България без цензура) е внесъл предложение за промени в Закона за водите, които целят да облагодетелствуват собствениците на ВЕЦ.  Законодателната инициатива подкопава основополагащ правна норма, обективирана в чл. 118ж, ограничаващ водовземането в защитените зони по Натура 2000.  Поради важността на това лобистко действие, публикуваме предложениет промени и становището на РС Балканка София:Ето и становището на Балканка


Риболовен клуб
„БАЛКАНКА”
www.balkanka.bg

ДО:
Министъра на околната среда
и водите
г-жа Ивелина Василева

Председателя на КОСВ към НС на РБългария
г.-н Станислав Иванов

Копие до:
Министър председателя на РБългария
г-н Бойко Борисов

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Подател:             Сдружение „Балканка”, гр. София,            
Чрез своя представител:       

Относно:  Проект на Закон за Изменение и Допълнение на Закона за водите
                        внесен от народния представител Мартин Иванов

Уважаема госпожо Василева,
Уважаеми господин Иванов,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че възразяваме най-категорично срещу предлаганите промени в ЗВ. Преди да изложим основанията, ще цитираме тази част от текста на чл.118ж, която се предлага да бъде променена, както и самото предложение за промяна, и после ще ги коментираме.

И така - ето пълния текст на чл.118ж, ал.1 от ЗВ, за която чрез новата алинея 2 се предлага да се предвиди дерогация в определени случаи:

Чл. 118ж. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) Не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия:
1. при каскадно изграждане на деривационен и руслов тип водноелектрически централи;
2. когато средномногогодишното водно количество в реката е по-малко от 100,0 л/сек;
3. на по-малко от 500 м преди и след пункт за мониторинг на повърхностните води или изградени хидротехнически съоръжения;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5;
5. когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а;
6. когато не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката.

Ето и самото предложение за прoмяна на чл.118ж:

В чл.118ж от Закона за водите се правят следните изменения:
1. Създава нова алинея 2 със следното съдържание

"(2) ограниченията по ал.1 не се отнасят за вече изградени и въведени в експлоатация водноелектрически централи"
2. Следващите алинеи се преномерират

I. Основания за възражението:
            Предложената нова алинея 2 съдържа в себе си нарушение не само на много други текстове от действащото Българско законодателство по отношение на опазване на водите и постигане на целите на околната седа, но и на множество директиви на ЕС. Тук ще изложим съвсем кратки основания, свързани с Европейските директиви, защото съзнаваме, че ако се възприеме философията на предложената промяна, то е възможно и ще бъде необходимо да се променят и други текстове на ЗВ, а също така и на много други наши закони.

            На първо място ще отбележим, че предложената промяна представлява нарушение на Рамковата Директива за Водите на ЕС /РДВ/ - Директива 2000/60/EО

 :
1.    От една страна, защото постигането на целите на РДВ за недопускане влошаване на състоянието на водните тела и за постигане на добро състояние/потенциал на същите става невъзможно. Причината се крие във факта, че, ако се приеме предложената промяна - всяка съществуваща ВЕЦ ще трябва да й се удължава разрешителното за водовземане - само защото е съществуваща, независимо от факта, че е възможно през нейното съществуване и експлоатация, тази ВЕЦ да е нанесла тежки увреждания на елементи от околната среда и даже - екологична катастрофа. Тази година имахме такъв случай с ВЕЦ Луна на река Ботуня в защитена зона Билерниците по директивата за хабитати..
2.    От друга страна - защото с Плановете за Управление на Речните Басейни/ПУРБ/ по т.5 от чл.118ж, ал.1 на ЗВ, се въвеждат забрани и ограничения, стриктно преследващи целите на РДВ. Самите планове се изготвят отново във връзка с императивно изискване на РДВ. Мерките в тях, преди да бъдат включени в готовия ПУРБ, се подлагат на обществени обсъждания, при които всяка заинтересована страна може да защити интересите си. В крайна сметка приетият с решение на МС ПУРБ може да бъде обжалван в съда, ако някоя мярка в него нарушава законодателството. И тогава - ако забраните и ограниченията във влязъл в сила ПУРБ няма да се спазват - защо изобщо са написани те?
3.    От трета страна - да се удължава срокът на разрешителни за водовземане от реки с цел производство на електроенергия, когато средномногогодишното водно количество е под 100л/сек, е безсмислено. Такива водохващания нанасят тежки увреждания на природата, защото пресушават напълно цели райони. Така например на каскадата Петрохан, частта от деривационния канал Сребърна-Гински до водохващането Боище на река Нишава, съдържа няколко  водохващания на реки и потоци, които лятно време почти пресъхват - точно когато е най-необходима вода в планината, за да оцеляват дивите животни в нея. Едновременно с това приносът на тези потоци в общото водно количество, събирано в изравнител Петрохан, е нищожно. И не на последно място - ако се извършва водовземане на поток със средномногогодишно водно количество от 20л/сек - за да се изпълни изискването на ЗВ, а именно - водите за оводняване на речното корито да се осигуряват приоритетно, това означава да се изпуска в потока минимално водно количество от само 2/два/ литра в секунда - съгласно определението за минимален допустим отток от ЗВ. А това означава да не се изпуска нищо.
4.    От четвърта страна - преобладаващата част от ВЕЦ-овете, които ще бъдат засегнати от промяната, попадат в защитени територии и зони за опазване на местообитания и биологични видове. Тогава, по отношение на Директивата за хабитати на ЕС /Директива 92/43/ЕИО/ отбелязваме т.4 от действащия чл.118ж, ал.1 от ЗВ, която във връзка с ч.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, налага забрана за водовземане в защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Съгласно чл.6, ал.4 на горецитирана Директива за хабитати на ЕС - при осъществяване на процедура по Оценка на съвместимост на разглежданото инвестиционно предложение, „когато разглежданата защитена зона приютява приоритетни природни местообитания и/или приоритетни за опазване видове, единствените съображения, които могат да бъдат повдигнати, са тези, свързани с човешкото здраве или с обществената сугурност, с положителни последствия от приоритетно значение за околната среда или, съгласувано с мнението на Комисията, по други императивни причини от изключителен обществен интерес”.

      Обръщаме внимание - ако действаща ВЕЦ работи след изтичане на срока на нейното разрешително, без този срок да е удължен, съгласно ЗВ се издава ново разрешително за водовземане, а не се удължава старото, което вече е невалидно. Цялостната процедура по издаване на ново разрешително в ЗЗ преминава през преценка на компетентния орган за необходимостта от Оценка на Съвместимост на ИП с предмета и целите за опазване в защитената зона. Тук най-съществено за отбелязване във връзка с цитирания чл.6, ал.4 от директивата за хабитати е, че ограничението важи и в двете посоки. От една страна - ако ИП има пряко положително въздействие върху човешкото здреве, обществената сигурност и т.н. - то може да получи одобрение без проблем. От друга страна - ако то, самостоятелно или заедно с други подобни ИП, може да доведе до рискове за човешкото здраве, обществената сигурност и т.н., разрешителното за водовземане може и следва да не бъде удължавано. Така например - ако една ВЕЦ, или поредица от такива, пораждат риск от наводнения - при никакви обстоятелства разрешителните им не бива да бъдат удължавани. Типичен пример представляват настоящите и бъдещи ВЕЦ по реките Искър и Огоста. По Искър има 35 /трийсет и пет/ парчета, всяко със средна дължина на задбаражното езеро от 3 - 4 километра и реката престава да съществува - тя се превръща в поредица от свързани язовири! Когато всичките се построят /което е напълно възможно в момента/, и ако те предизвикат наводнение на населените места, което е 100% сигурно - ще трябва да ги премахнем, въпреки че са построени. Вече трябва да премахнем и ВЕЦ Луна съгласно ЗВ - заради екологичната катастрофа, която предизвика.

II. По отношение на мотивите към внесеното предложение:

На първо място тук отбелязваме, че на много места е използван терминът водоползване, а според ЗВ разрешителни се издават за водовземане и за ползване на повърхностен воден обект, когато става дума за повърхностните води.

На второ място отбелязваме, че в мотивите е казано, че работещите и въведени в експлоатация централи, които притежават разрешителни за "водоползване" с изтекъл срок,, "се третират като нови инвестионни предложения, а в същото време са работещи и изградени, спазвайки всички процедури и изисквания в разрешителните..."
            Напълно сме съгласни, че те наистина се третират като нови инвестиционни предложения - същото нещо отбелязахме по-горе. И сме абсолютно несъгласни, че те наистина спазват всички процедури и изисквания в разрешителните. Причината е, че срокът на разрешителните е изтекъл, тоест самите те са невалидни и условията в тях вече не действат. Тогава Законът за водите много ясно казва, че в опдрелен срок /три месеца/ преди изтичането на разрешителното, инвеститорът представя заявление за удължаването му. Ако не го направи и срокът на разрешителното изтече, това представлява нарушение на самия закон, защото след изтичане на крайния срок на разрешителното, ВЕЦ-ът е продължил да работи без разрешително да извършва действия по водовземане. Подобни нарушения не могат да се толерират по никакъв начин. Те подлежат на санкции по ЗВ, а не на промени в закона, за да се оправдават.
Нещо повече - ако всеки закон ще се променя заради даден нарушител, за да се оправдае предходно негово нарушение по същия този закон - това представлява заплаха за държавността и разрушава устоите, върху които тя се базира.

            Освен това, правилата за удължаване на срокове на разрешителните важат и за всички субекти, които не попадат в обхвата на ограниченията на чл.118ж, ал.1 от ЗВ, а те не се променят с новопредложената алинея. Намираме, че така се създават условия за неравнопоставеност между икономическите субекти, създаваща предимства за тези от тях, които на практика оперират в зони с по-строги ограничения. А това би представлявало нерегламентирана държавна помощ спрямо останалите икономически субекти със същия или подобен предмет на дейност, на които се налагат санкции при установяване на същите нарушения от тяхна страна. Такава държавна помощ представлява нарушение на Договора за функциониране на Европейския Съюз, във връзка с правилата за конкуренция в пазара на общността.

            Най-лошото е, че ако се приеме новопредлаганата алинея - тя всъщност ще обезсмисли процедурите по издаване на нови разрешителни и по удължаване на срокове или изменение на параметрите на действащи разрешителни.
            Причината е много проста - ако инвеститорът знае, че изтеклото разрешително може да бъде удължено когато той пожелае, независимо колко време е минало от изтичането на крайния срок - тогава няма да го удължава въобще! Просто няма абсолютно никаква причина да го направи!
И отново възниква въпросът - защо такова нещо ще се допуска в случаите, които попадат в ограниченията на чл.118ж, ал.1 от ЗВ, и няма да се допуска на останалите места?

            На края на мотивите е казано:
"Получава се така, че, до изтичането на срока на действащото разрешително за "водоползване", водноелекрическите централи работят съгласно законовите изисквания (поради което им е издадено разрешително за "ползване"), а след това тяхната дейност не съответства на закона"

            Ние считаме, че точно така се получава в момента и точно така трябва да продължи да се получава! Иначе издаването на разрешителни е по-добре да се прекрати - то няма да има никакъв смисъл! Тук отбелазваме необходимостта от налагане на срокове при издаването на разрешителни - то се налага, за да може да се отчита промяната на обстоятелства през времетраенето на срока. Само един пример - отчитайки глобалното затопляне, хидрологичният режим в реката може да се промени драстично по време на действие на разрешителното - водата в реката може да намалее значително и даже реката да пресъхне изцяло. Има такива случаи и сега - след силни земетресения например. Тогава се налага изменение на условията на разрешителното, за да се определи ново минимално водно количество за изпускане под водохващането, съобразно новоопределения по ЗВ минимален допустим отток. Изменения или прекратяване на разрешителлното може да се наложат и в много други ситуации, само част от които изброихме по-горе - например заради риск от наводнения, при екологични катастрофи и пр.
Забележка - в цитата по-горе не е използван оригиналният правопис.

III.По отношение на предварителната оценка на въздействието на ЗИД на ЗВ:
Тук ще отбележим само заключението, в което е казано:
"Законопроектът ще има минимално въздействие върху нормативната уредба, като такова се предвижда само за свързани със Закона за водите подзаконови нормативни актове."  - отново правописът е променен.

            Както става ясно от изложеното дотук, ние сме длъжни да изразим тревогата си, че горното заключение е неточно. Ние предвиждаме значителни и трайни последици, доколкото нарушениятата на основополагащи принципи на държавността, а също и на относимите разпоредби и директиви на  Европейско законодателство, едва ли ще бъдат оставени без последствия.
            Ние имаме значителен опит в контактите си с Дирекция Околна среда, морско дело и рибарство на ЕК, за да сме сигурни, че те никога досега не са се сблъсквали с такова тежко нарушение на директивите, свързани с опазване на околната среда и водите, и на основополагащи принципи на самото съществуване на Общността, като гореописаното.

IV. Заключение:
            Във връзка с всичко гореизложено, молим, предложеният ЗИД на ЗВ да не се приема на първо четене, защото философията му е неправилна. В случай на необходимост, изразяваме готовност да предоставим справка, съдържаща всички относими текстове от цитираните тук Директиви на ЕС, които предстои да бъдат нарушени.
            Ако все пак уважаемите членове на Комисията по околната среда и водите преценят, че предлаганата промяна на ЗВ подлежи на разглеждане, обсъждане и приемане на първо четене, тогава умоляваме взимането на окончателното решение да стане след представяне на становище от МОСВ по въпроса. Убедени сме, че МОСВ ще потвърди казаното от нас. 

            Предварително благодарим на всички за разбирането и за съдействието в преследване на общата ни цел - опазване на водите и съхранение на природата в страната.Дата 15.12.2016г.                                                           Член на УС:....................................  
гр.София                                                                                        /........................ /          

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ