Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 20 декември 2016 г.

Доклад ВЕЦ Румянцево и ВЕЦ Енерджи Говедарци

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени ВЕЦ на територията на БДДР на 06.12.2016г.

 

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че сме прикачили становищата ни по ДЕО и ДОСВ на ПУРБ 2016-2021 на ДР, ЗБР и ИБР.

Причината е, че така всяка БД може да разгледа становището за другите две.

Като цяло, в становището относно ДР имаме някои допълнения, които сме пропуснали да отбележим за останалите ДР, които вероятно биха представлявали интерес.

 

На второ място ще подчертаем най-важния пропуск в ДОСВ - пропуснати са цели зони за защита на водите, някои от които бяха унищожени изцяло или частично тази година, за които няма никакви мерки в ПУРБ.

Оценявани са само мерките за зоните, които са включени в ПУРБ. Не са отразени основни проблеми дори и в такива зони. Само един пример - в картата на хидроморфологичния натиск за ЗЗ Яденица, липсват изобщо съществуващите 19 водохващания на канала Яденица и не са отразени/коментирани бъдещият язовир и още два ВЕЦ-а по реката надолу. Подобни пропуски са налице и за ЗЗ Рила, Пирин, Западна Стара планина и Предбалкан и т.н.

 

За сравнение - ако би се оценявал някой проект за дадена сложна сграда - това значи, че при отсъстващи колони и противоземетръсни шайби, е оценяван проектът само за плочите и основите на сградата, без да е установена и коментирана липсата на колони и шайби. И даже за плочите не е установена липсата на армировка да речем.

Подобни пропуски са недопустими за която и да е експертна оценка, независимо от областта, попадаща в обхвата на експертиза.

 

На трето място Ви информираме, че строителството на ВЕЦ Енерджи Говедарци ще стартира всеки момент, което значи, че благодарение на бързата реакция от Ваша страна, ще бъде унищожен питеен водоизточник за гр.София.

Ето защо настояваме за следното:

1.    Директорът на БДДР да изпълни незабавно задълженията си по чл.12 от Наредбата за СОЗ, като уведоми всички собственици/ползватели на земи в обхвата на пояс I на проектната СОЗ, че там трайни инвестиции са забранени за период от 6/шест/ години, доколкото такава забрана не е налагана досега и тя едва сега ще стартира.

2.    Министърът на ОСВ да направи необходимите стъпки за спиране на строежа, защото той няма влязло в сила разрешително за полване на повърхностен воден обект, както и да информира директора на РИОСВ София за предприемане на действия, ако това е необходимо за целта.

 

Обръщаме Ви внимание още на следното:

Тази година, с Вашето любезно съдействие и/ или бездействие, беше унищожена една защитена зона по директивата за хабитати - ЗЗ Билерниците. Една беше тежко увредена и, ако не направите нищо - ще бъде унищожена напълно - ЗЗ Земен.

И една е в неизяснено състояние, заради отравянето на реката - ЗЗ Златаришка река, която ние ще проучим какво е останало в нея и ще Ви докладваме незабавно, след като проучването е готово.

 

Ако не направите нищо и за да спрете ВЕЦ Енерджи Говедарци - предстои да бъде унищожена зона за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване.

 

Сами разбирате, че изброените загуби на местообитания и на видове за опазване в ЗЗ, както и на зони за защита на водите за ПБВ, ние намираме за несъвместимо с целта, която нашите две организации преследват неуморно, коя повече, коя - по-малко.

Като Ви поздравяваме, че тази година на 2/два/ пъти спазихте закона, съзнаваме, че трети път е донякъде неуместно от наша страна, да очакваме същото нещо от Ваша страна.

 

Но, ако строителството на ВЕЦ Енерджи Говедарци стартира, изразяваме тревога, че ще бъдем принудени да предприемем ответни действия така, че подобна загуба на зони за защита повече никога да не се случва.

Във връзка с описаната проблематика, свързана с ДЕО и ДОСВ на ПУРБ, и със самите ПУРБ, се страхуваме, че ще бъдем принудени да направим нещо, което никак не ни се иска да правим и дано да се вслушате, иначе не ни оставяте никакъв шанс.

 

И сега - към доклада:

 

06.12.2016г - река Златна Панега, ВЕЦ Румянцево.

На общественото обсъждане на ДЕО и ДОСВ на ПУРБ в ДР, ние поканихме експертите по доклада да отидем и заедно да го проверим. За съжаление те отклониха предложението да видят дива река и див ВЕЦ и ние извършихме проверка сами.

Посещението е при нормално ниво на реката за сезона, доста по-високо от минималното. В реката се изпускаха 30-40 литра в секунда, при минимално водно количество от 380 л/сек, което е тежко сбъркано в разрешителното, понеже минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането е поне 5/пет/ пъти по-голямо от 380л/сек..

Басейните на рибния проход продължават да са затлачени и миграцията на рибите е невъзможна.

За гореописаното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0253-dam/2016-12-06

 

Между другото, тук се сещаме и за следния основен проблем - в новите ПУРБ е предвидено преразглеждане на разрешителните, свързано с грешно определените минимални водни количества, които не са съобразени с минималното средномесечно...

От ПУРБ не става ясно кога се предвиждат въпросните преразглеждания - веднага ли, или при първото удължаване/изменение. Ние намираме, че това следва да стане незабавно, защото действащите разрешителни са издадени в нарушение на закона. На тези, които биха възразили, че трябва да се отчитат само разрешителните, издадени след влизането в сила на определението в ЗВ за минимален допустим отток, напомняме, че, преди влизането в сила на този текст от ЗВ, имаше една заповед на министър Долорес Арсенова, даваща същото определение за оттока - можем да я намерим, в случай на заявен интерес. С други думи - кога са издадени разрешителните, няма значение - те нарушават нормативната уредба, всичките до едно. Следователно - трябва да бъдат преразгледани незабавно.

 

Надяваме се да вземете правилното решение по случая с ВЕЦ Енерджи Говедарци!

 

Предварително благодарим за разбирането и за съдействието в преследване на общата ни цел - съхранение на биоразнообразието в страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ