Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 26 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместни дейности с МОСВ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание благодарността на сдружението във връзка с покана да изразим становище относно начина, по който да се извършва почистването на коритата на реките в България, без да се увреждат самите те.

 

Поканата е в прикачения файл.

Предвид чудовищната ангажираност на сдружението и факта, че писмото го получихме едва днес, няма да можем да отговорим пълно в поставения срок, който също изтича днес.

 

Изпращаме кореспонденцията и до ВВФ България, по-късно ще се изясни защо.

 

Засега само ще маркираме най-важния проблем. Представете си една река, на която има видимо натрупани наносни материали, тиня, едър и дребен дънен субстрат - чакъл и пясък, а между другото, на всяка река по дъното има такъв материал.

И на някой "инвеститор" много му се иска да извади чакъла и пясъка.

Отделно покрай реката има дървета, които също биха могли да бъдат отрязани и "усвоени" от инвеститора.

И отделно държавата дава на областния управител или кмета/ако е в населено място/ пари на данъкоплатците, за същото чистене на същата тая река.

И се издава заповед и се ликвидира реката - точно това се случва в момента.

 

Тази година Ви изпратихме сигнал за примера в Трън, а миналата година - за Доспатска и Яденица, а също така и за Бъндеришка над Банско. Знаем, че в момента е настъпила истинска вакханалия в някои области управи и кметства да се усвовяват пари за чистене на коритата на реките и положението направо излиза извън контрол.

 

При самото копане с багери, булдозери, фадроми и тем подобни, най.често се изкопава коритото на брутални дълбочини и се образуват ями, които са страшно опасни, даже и за живота на хората, а не само за бреговете и коритото на реката. И се режат дървета даже и по скатовете на планинските участъци на реки, които всъщност укрепват скатовете - както беше на Яденица.

 

В този смисъл намираме Вашата реакция за изключително правилна и крайно навременна, даже позакъсняла.

В момента и до края на месеца ние не можем да отделим време за изготвяне на становище, но най-важното сега е - да се спре нерегламентираното копане в реките и рязане по бреговете веднага, с всички средства на МОСВ!

 

Що се отнася до подходите за осигуряване на речната проводимост, те трябва да са различни за различните участъци на реките. Така например, за планинските райони е изключително рядко явление задръстването на коритата. И пак например - твърденията на "експертите" от докладите по ОВОС/ОСВ на язовир Яденица, че реката и сега била блокирана на места, бяха абсолютно неверни. С други думи - в планинските участъци ваденето на наносни отложения е невъзможно, защото такива няма. Наноси се образуват само в задбаражните езера на ВЕЦ-овете, с Ваша помощ и съучастие. Примери - ВЕЦ Света Петка и ВЕЦ Чурековска напоследък. И наноси се натрупват в горния край на язовирите, също така, откъдето задъжително трябва да бъдат отнемани.

Виждали сме ефекта от наводнения в такива планински  участъци - например на Янчовската река в Бистрица преди десетина години. Тогава реката беше извадила от коритото и големи камъни чак до площада в Бистрица, но нищо повече от това. Даже тя стана по-проводима в крайна сметка след наводнението. Блокиране е наистина възможно с едри камъни, но то много лесно се открива веднага след наводнението и просто се махат камъните.

 

Засега ще се концентрираме само върху ниската, равнинна част на реките. Основната посока, в която трябва да се мисли, е свързана с естеството на дейността по отнемане и изнасяне на инертен материал от където и да било. Това е инвестиционна дейност и, вместо да подлежи на сегашната анархия, за нея трябва да има изготвен, съгласуван и одобрен ПРОЕКТ - толкова е просто. Ако някой реши да си изкопае голяма дупка в двора и да изнесе материала, на него пак му трябва ПРОЕКТ, и откъде накъде в реките това не важи и всеки си прави каквото иска? Ето защо представям малко основания в тази посока:

1.    При всички положения трябва да е доказана необходимостта от вадене на инертните материали, задължително с хидроложко и хидроморфологично проучване, базирано на изчислителни проверки за напречната и надлъжна проводимост спрямо оразмерителното водно количество в участъка за определен референтен период, а не както е сега - отива една комисия, която не е виждала река на живо, и понеже й е наредено от областния управител, комисията не смее да каже, че няма нужда от вадене на материалите, защото областният управител вече е уредил да му дадат пари - това би означавало комисията да спре прогреса, нали.

2.    При всички положения трябва да има Проект, с нивелети, напречни разрези на коритото и т.н. и т.н., които да осигурят напречната и надлъжна проводимост за оразмерителните водни количества. А не някакви багеристи да превръщат коритата в разоран лунен пейзаж, пълен с кратери.

3.    Част от проекта трябва да бъдат мерките за опазването на крайречната растителност с всички средства. Това означава определяне и проектиране на подходи за достъп, използване на най-щадяща механизация /а не какъвто булдозер или багер има конкретната най-любима фирма/, план за възстановяване на неизбежно увредена растителност, засаждане на нова растителност на най-ерозиралите места и пр.

4.    При всички положения трябва да има план за безопасност и здраве. Неумелото копане в реките е много опасно и за хората, които го правят.

5.    При всички положения трябва да има план за управление на отпадъците, тоест къде ще се депонира тинята, която често би могла да бъде токсична дори. А не както беше на ВЕЦ Света Петка - човекът натрупал отложенията край пътя и в близост до коритото на реката. Да не говорим за ВЕЦ Луна на Ботуня.

6.    При всички положения трябва да има подробни количествени сметки и финансов анализ - колко от материалите ще се усвоят, какви пари струват те и още колко пари ще се вземат от държавата, за да се покрият разходите на фирмите, които ще осъществяват почистването и да имат печалба. З момента държавата гледа в тавана и дава ли дава пари!

7.    При всички положения трябва да има определяне на крайречни ретензионни площи за борба с риска от наводненията, обаче тук темата е прекалено дълга.

8.    При всички положения трябва да се преценява необходимостта от ОВОС/ОСВ.

 

Важно за отбелязване е и че в устията на язовирите трябва също да се извършва такава дейност, за да не се задръстят самите язовири. Виждали сме кратери от копане на язовир Искър, пак в описания анархичен и много опасен стил. За целта трябва добре да се познава механизмът на натрупване на наноси в язовирите и пак трябва проект.

 

Що се отнася до чистенето на прораснала в коритата растителност и на опасно наклонени дървета ппо бреговвете, ситуацията е съвсем ясна - просто се спазва ЗВ. По темата сме Ви изпращали доклад за Доспатската река, просто го вижте.

 

Ще спрем дотук, защото най-важното за момента е: да се свика Националният Консултативен Съвет по Водите, ако той все още съществува. А ако не съществува - тогава Го съставете пак!

Съставът трябва да е разширен, като се включат представители и на всички НПО, които работят по темата. Само един пример в това отношение - известно ни е, че ВВФ България работят активно по възстановяването на крайречни гори. Ситуация, в която някой отива и им изрязва горичките, финансирани с европейски средства, само за да изхарчи държавни средства,  е   н е в ъ о б р а з и м а, но съвсем възможна в момента!

 

 

Готови сме да участваме в заседание на ВКСВ след края на месеца по всяко време! Тъкмо ще покажем и примери на експертите.

Благодарим още веднъж, че ни поканихте за становище и се надяваме да бъдем полезни по темата и занапред.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ