Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 9 октомври 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно съвместна проверка в района на Мусаленските езера и малко за БДЧР

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканказа спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представям на Вашето внимание доклад по темата от заглавието.

 

Още в началото изказвам огромна благодарност на служителите на БДДР, ДНП Рила и на РИОСВ София. Намирам, че ползотворното сътрудничество между гражданското общество и държавните органи трябва да се задълбочава, тъй като така могат да се убедят и инвеститорите, че контролът върху спазването на законността все повече ще се засилва. По този повод отново отправям покана към БДИБР да им покажем изместеното речно корито на Стряма в Клисура и натрупаните там нови боклуци, ако вече не са ги избутали в реката с фадромата на кметицата.

 

И сега - за констатациите в района на Мусала:

При посещението в хижа Мусала-нова нямаше посетители и в езерото до хижата не се оттичат отпадни води. Траншеята, по която предишен клип показваше течащи отпадни води, сега е суха. Можете да се убедите в описаното от следния клип:

https://www.youtube.com/watch?v=We5Lf0bhFV4&feature=youtu.be

 

При посещението се установи водовземане някъде от скатни води над хижата, което пълни външен пластмасов бидон. Водното количество е нищожно, със сигурност много под 10 литра в секунда.

Вътре в хижата е разположен друг голям пластмасов бидон, в който е заустена канализационна тръба, и вероятно играе ролята на изгребна яма, по изявление на инвеститора.

 

Всичко това ще намерите описано в протокола, коректно съставен от държавните служители. Само обръщам внимание, че записът в протокола, че "пластмасовият контейнер за отпадни води, се извозва до ПСОВ Боровец", не е съвсем коректен, доколкото не беше установено извозване в момента на посещението. Затова, при пълно съгласие с проверяващите органи, беше отбелязано, че това следва да се провери от тях, за да можем да подпишем протокола и ние.

 

Все пак, при посещението всичко беше наред.

Обаче, много по-важното е какво предстои. С цел да окажем помощ на органите на МОСВ, предлагаме следните проблеми на Вашето внимание:

 

1. По отношение на бъдещо водовземане. Инвеститорът показа едно съществуващо водохващане над Каракашевото езеро, в което има надупчена тръба от порядък ф160 или по-малко, но все още не се извършва водовземане. Нормативно не е лесно да се определи дали водохващането е на повърхностни или на подземни води, тъй като водата тече под камъните и непосредствено при водохващането излиза на повърхността, където камъните просто са поразчистени, за да се сложат тръбите зад стария стоманобетонов бараж.  

Можете да го видите на следната снимка. http://gallery.balkanka.bg/s/users/pitcha/Pirin+27.08.2018/IMG_1952.JPG.html

Водното количество, обаче, е изключително малко и не може да бъде измерено по никакъв начин. Моментът на посещението съвпада с тежко маловодие и езерата са видимо спаднали. При 120 еквивалент жители в новата хижа, която ще е по-скоро хотел, като се отчете, че на посетител в хотела нормативно са неоходими 230 литра на ден и на посетител в ресторанта по 30 литра на ден, се оказва, че са необходими грубо 20 кубика вода на ден, при пълно запълване на капацитета.

 

В конструктивен диалог с представител на инвеститора ние изразихме известно колебание, че за езерата под водохващането има риск при маловодие да пресъхват, но той гарантира обратното. Най-тежко ще е през лятото при маловодие, точно когато езерата спадат по естествен път, както беше при посещението, а посетителите са най-много. През есента и пролетта мястото е рядко посещавано, а засега не е известно дали през зимата хотелът ще работи, но е много вероятно водохващането да замръзва, така или иначе.

 

И  тук идва ролята на компетентата БД, която и да е тя. Защото веднъж издадено разрешително за примерно 20 кубика на ден, после то много трудно може да се променя. Наистина, в ПУРБ 2016-2021 на ДР има една прекрасна мярка, наложена от ЕО на ПУРБ, която указва, че при установено увреждане трябва да се прекрати дейността. Обаче точно тази мярка в момента се обжалва пред петчленен състав на ВАС и становището на прокурора на последното заседание е, че има процедурни нарушения. Тоест, не е ясно дали тази мярка ще остане да действа или не.

Едно е ясно - отговорността на БД при издаване на разрешителното за водовземане е огромна и ние стискаме палци да се вземе правилното решение, базирано на изключително внимателно хидроложко проучване.

През лятото районът се посещава от хиляди хора на ден и, ако нещо се случи, то моментално ще влезе в новините.

 

2. По отношение на бъдещо управление на отпадните води.

На първо място по тази точка отново ще отбележим, че няма никакъв смисъл да се прави пречиствателна станция и след нея изгребна яма, след като всичко ще се извозва до ПСОВ, както гарантира инвеститорът. Единственият смисъл на това нещо е, ако изгребната яма случайно прелее, но това не може да се допуска, предвид питейните водоизточници на Мусаленска Бистрица над Боровец.

 

Пак в конструктивен разговор с инвеститора, той изрази възмущение от евентуална наша манипулация, че координатите на бъдещата изгребната яма попадали в коритото на реката. Тогава това е очевидно плод на случайна грешка в документацията, която много лесно може да се поправи при издаването на разрешително, като се избере подходящо място за изгребната яма в района така, че да е лесно извозването.

Все пак, следва да се има предвид, че отпадните води също ще са от порядък 20 кубика на ден при пълна заетост на хотела, която ще е най-голяма през лятото при хубаво време и риск от маловодие. Тоест, ако се изпуснат води от изгребната яма, те неминуемо ще отидат в реката, при повишена концентрация, тъй като в реката тогава ще тече много малко вода.

 

Надяваме се тези бележки да са полезни на компетентните учереждения при взимането на правилните решения.

Обръщаме внимание и на НСЗП, че Каракашевото езеро в момента на посещението имаше много водорасли. Не ни е известно дали това е естествен процес или не, той няма връзка с проблемите на новата хижа, но се надяваме да бъде изследван. Прекалено много водорасли ще доведат до заблатяване, гниете, намаляване на кислорода и прочее неблагоприятни последици. Можете да се убедите в състоянието от следния клип:

https://www.youtube.com/watch?v=KBD2Jxm5L8c&feature=youtu.be


 

Накрая обръщаме внимание на БДЧР върху следните намерения на това учереждение:

https://www.bsbd.org/AOP/2018-003/Dokumentaciya_00889-2018-0003.pdf

/дано да ни четат докладите и да са стигнали до тук с този/

 

Искрено се надяваме сред водещите експерти по проекта да не попадат лица от сорта на Росица Николаева, Весела Захариева, Лъчезар Пехливанов и прочее "консултанти". Те се доказаха като брутално некомпетентни в случая с бъдещия в минало време язовир Яденица - ще припомним, че Доц.Пехливанов дори не знаеше, че в реката има Ручеен Рак /Austropotamobious torrentium/, въпреки че в стандартния Натура формуляр имаше регистрация на вида. Не вярвайте на такива чудовища!

 

От своя страна ние имаме следното иновативно предложение по темата:

 

ВСИЧКИ реки в ЧРБУ да се обявят за зони възпроизводство на рибната фауна и за защита от бъдещ хидроморфологичен натиск. Причината е, че в останалите РБУ вече не останаха такива естествени, нефрагментирани зони и без това.

 

Поканени сме от ЕБВР на конференция в Белград на 19 октомври по темата за енергийната стратегия на банката за следващия програмен период. Там ние ще представим пред ръководството на банката безброй основания, че цялата територия на България трябва вече да се обяви за така наречената  No Go зона за бъдеща хидроенергетика. Най-важната причина е, че вече няма накъде повече да се ликвидират реки, защото е поставено под риск дори опазването на генетичния фонд на рибите у нас, поради липсата на достатъчно естествени участъци на реки за възпроизводство на видовете.

 

Иначе ние намираме за възможно, целта на бъдещия документ да е: след като се изключат тук там по някоя зона, и в БДЧР да последва цунами от разрешителни, което ще доведе до тежко влошаване нашите иначе прекрасни отношения с тази дирекция засега. Моля, не ни карайте да се борим и с Вас, ще го направим с огромно съжаление, но без никакви колебания!

 

Благодарим на всички за разбирането и съдействието и стискаме палци за правилно решение на случая Мусала.--

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ