Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 15 август 2013 г.

Допълнителни споразумения към концесионните договори за добив на минерални води

На 13 август 2013 г. в Министерство на околната среда и водите, министърът на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова и 15 дружества (съгласно Решение 267 на МС става впрос за общо 26 договора - бел. ред.) – концесионери подписаха допълнителни споразумения към концесионните договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост. С допълнителните споразумения се цели улесняване на изчисленията на размера на годишното концесионно плащане. Предвижда се в бъдеще годишното концесионно плащане да се заплаща в левове, а не както досега в левова равностойност на щатския долар по официалния курс на БНБ в деня на плащането.
 
Сключването на допълнителните споразумения има важно значение както за концесионерите, така и за държавната администрация. Осигурява се по-благоприятна среда за бъдещото развитие на концесионната дейност с минерални води и предвидимост и точност при дългосрочното планиране на разходите на концесионерите. Също така се създават условия за по-голяма прозрачност във взаимоотношенията „бизнес-държава".
 
В словото си към дружествата, с които министерството си партнира още от 1997 г., министърът на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова каза - „Много ми е приятно да видя едни от най-трайните и коректни партньори на МОСВ – компаниите, които са носители на добрия предприемачески дух в България. Радвам се, че се събираме по повод, който ни дава основание да мислим, че поне малко сме облекчили административната тежест върху българските компании. Надявам се, че ще имаме и други поводи от такъв характер, тъй като правителството е амбицирано максимално да облекчи административната тежест и ние ще търсим всякакви възможности, за да подобрим комуникацията между държавната регулация и компаниите, които работят в партньорство с нас. Пожелавам успех на всички и се надявам, че партньорството ни ще продължи да бъде добро и  успешно."
 
Допълнителните споразумения се сключиха в изпълнение на Решение № 267 на Министерския съвет от 2013 г., прието по предложение на концесионерите и на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България линк.

Ето и текста на самото Решение №267, прието от служебното правителство на Райков:

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   267

от 26 април  2013 година

 

 

ЗА изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода

 

 

На основание § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 70, ал. 3, т. 3 от Закона за концесиите (ДВ, бр. 36 от 2006 г.), чл. 59, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за концесиите и чл. 88, ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите във връзка с чл. 102д от Закона за водите, § 30 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност и чл. 3, ал. 5, т. 1, буква м" и чл. 26, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, писмо от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България до Министерството на околната среда и водите, вх. № 15-00-31 от
4 март 2013 г.,
и доклад на министъра на околната среда и водите

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

1. Изменя решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода, както следва:

1.1. В т. 9.2 от Решение № 672 на Министерския съвет от 1998 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от ТПК „Хисар-90", обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите – изключителна държавна собственост, от сондажи № 1 и 7 на находище „Хисаря" – гр. Хисар, област Пловдив (обн., ДВ, бр. 148 от 1998 г.; изм., бр. 65 от 2000 г., бр. 43 от 2001 г. и бр. 47 от 2005 г.) думите „но не по-малко от 2,5 на сто от нетните приходи от концесионната дейност" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.2. В т. 9.2 от Решение № 670 на Министерския съвет от 1998 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от Трудовопроизводителна кооперация „Михалково" върху минерална вода, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите – изключителна държавна собственост, от сондажи № 1ВКП и 1аВП на находище „Михалково" – община Девин, област Смолян (обн., ДВ, бр. 148 от 1998 г.; изм., бр. 65 от 2000 г. и бр. 43 от 2001 г.) думите „но не по-малко от
2,5 на сто от нетните приходи от концесионната дейност" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет
за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.3. В т. 9.2 от Решение № 68 на Министерския съвет от 1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от „Девин" АД  върху минерална вода от сондаж № 5 на находище „Девин" – гр. Девин, област Смолян, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г., бр. 43 от 2001 г. и бр. 32 от 2003 г.) думите „но не по-малко от 2,5 на сто от нетните приходи от концесионната дейност" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.4. В т. 9.2 от Решение № 67 на Министерския съвет от 1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити и осъществявани от кооперативно предприятие „Булминвекс – ГБ" права върху минерална вода – обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите, от сондаж № 3 на находище „Горна баня" – София, район „Овча купел", Столична община, област София (обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г. и бр. 43 от 2001 г.) думите „но не по-малко от 2,5 на сто от нетните приходи от концесионната дейност" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.5. В т. 9.2 от Решение № 59 на Министерския съвет от 1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от „Атлантик Дивайн" АД върху минерална вода от сондаж
№ 3 на находище „Девин", гр. Девин, област Смолян – обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г.,
бр. 43 от 2001 г. и бр. 21 от 2002 г.) думите „но не по-малко от 2,5 на сто от нетните приходи от концесионната дейност" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.6. В т. 10.2 от Решение № 592 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от сондаж № 5 „Горски пункт" на находище „Велинград-Чепино", община Велинград, област Пазарджик (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г. и бр. 7 от 2004 г.) накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.7. В т. 2.2 от Решение № 151 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от сондаж № 5 „Горски пункт" на находище „Велинград-Чепино", община Велинград, област Пазарджик (ДВ, бр. 28 от
2000 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.8. В т. 10.2.1 от Решение № 578 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на концесия върху минерална вода от находище „Горна баня" – София, Столична община, област София (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г., бр. 43 от 2001 г., бр. 111 от 2003 г. и бр. 47 от 2005 г.) накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.9. В т. 2.2 от Решение № 38 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералната вода от находище „Горна баня" – София, Столична община, област София
(ДВ, бр. 11 от 2000 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.10. В т. 9.2.2 от Решение № 309 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище „Банкя" – район „Банкя", Столична община, област София (обн., ДВ, бр. 46 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г.) накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.11. В т. 2.1.4 от Решение № 647 на Министерския съвет от 1999 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералната вода от находище „Банкя" – район „Банкя", Столична община, област София, разкрита чрез сондаж № 1хг „Иваняне" (обн., ДВ, бр. 89 от 1999 г.; изм., бр. 22 от 2005 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за  изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.12. В т. 9.2 от Решение № 659 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък Каварна, община Каварна, област Добрич, обект – изключителна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 85 от 2000 г.; изм., бр. 93 от 2002 г.) накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.13. В Решение № 167 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт – участък Каварна, община Каварна, област Добрич, разкрита чрез водоизточник сондаж № Р-113 (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 85 от 2001 г. и бр. 93 от 2002 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за  изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за
1 кубически метър минерална вода".

1.14. В т. 11.2 от Решение № 706 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Хисаря", община Хисаря, област Пловдив, обект – изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 91 от 2000 г.) думите „и което не може да бъде по-малко от 2,7 на сто от нетния размер на приходите от концесионната дейност" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.15. В т. 2.2 от Решение № 274 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от водоизточник каптаж „Чобан чешма" на находище „Хисаря", община Хисаря, област Пловдив (ДВ, бр. 44 от 2001 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.16. В т. 10.2 от Решение № 595 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Катунци", с. Катунци, община Сандански, област Благоевград, обект – изключителна държавна собственост (обн., ДВ, бр. 70 от 2001 г.; изм., бр. 77 от 2004 г.) накрая се поставя запетая и се добавя: „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.17. В т. 2.2 от Решение № 29 на Министерския съвет от 2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Катунци", с. Катунци, община Сандански, област Благоевград, разкрита чрез водоизточник сондаж № 236 (обн., ДВ, бр. 10 от 2002 г.; изм., бр. 77 от 2004 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.18. В т. 10.2 от Решение № 469 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „София-Княжево", София, район „Витоша", Столична община (ДВ, бр. 70 от 2002 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.19. В т. 2.2 от Решение № 83 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „София-Княжево", София, район „Витоша", Столична община, област София (ДВ, бр. 16 от 2003 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.20. В т. 10.2 от Решение № 852 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „Бързия", с. Бързия, община Берковица, област Монтана, разкрита чрез сондаж № 1 (ДВ, бр. 98 от 2004 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.21. В т. 2.2 от Решение № 313 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „Бързия", с. Бързия, община Берковица, област Монтана (ДВ, бр. 38 от 2005 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.22. В т. 10.2 от Решение № 54 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „София-Княжево" – София, район „Витоша", Столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг (обн., ДВ,
бр. 15 от 2002 г.; доп., бр. 27 от 2004 г.) накрая се поставя запетая и се добавя „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.23. В т. 2.2 от Решение № 731 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „София-Княжево" София, район „Витоша", Столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.24. В т. 8.2.2 от Решение № 89 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на концесия за минерална вода от сондаж № Р-11х, находище – Варна, Варненски артезиански басейн, малмоваланжски водоносен хоризонт, участък „к.к. Златни пясъци", обект – изключителна държавна собственост, по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите, включително върху сондаж № Р-11х – публична държавна собственост, на „Ривиера" АД – Варна, без конкурс или търг (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 65 от 2000 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.25. В т. 9.2 от Решение № 88 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Сандански", община Сандански, област Благоевград, обект – изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 21 от 2002 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

1.26. В т. 2.2 от Решение № 522 на Министерския съвет от 2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище „Сандански", гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, разкрита чрез сондаж № С-1 (ДВ,
бр. 79 от 2002 г.) думите „по централния курс на Българската народна банка в деня на плащането" се заменят с „еквивалентна на досегашната единична стойност, превалутирана в левове по официалния курс на Българската народна банка на датата на решението на Министерския съвет за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води – изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода".

2. Упълномощава министъра на околната среда и водите в едномесечен срок да сключи допълнителни споразумения към концесионните договори с концесионерите в съответствие с текстовете за изменение на съответните решения на Министерския съвет по отношение на валутата за изчисляване на годишното концесионно плащане за 1 кубически метър минерална вода.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ:  /п/  Марин Райков

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ