Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 28 август 2013 г.

ВЕЦ Ритлите

Съгласно справка в регистъра на РИОСВ Враца, за проект „Изграждане на малка ВЕЦ "Ритлите-енерджи" на р.Искър, землището на с.Люти Брод, общ.Мездра, обл.Враца“ има издадено Решение да не се извършва ОВОС ВР №1 ПР/2005г. от 11.01.2005г.
С вх. № В-1418 от 05.07.2012г. възложителят е започнал нова процедура по ОВОС, която според данни в регистъра все още не е приключила.  Правното основание според РИОСВ е т.3, б. "з" на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС.

След проверка и съгласно данните на Басейнова ДирекцияДунавски район с център Плевен, за ВЕЦ Ритлите има издадено Разрешително №&11140002 от 9.3.2007 със срок до 9.3.2017 с географски координати на водохващането N 43 06 09,9 Е 23 37 16.

Наложени на Гугъл карта и сравнени с Natura 2000 Viewer, показва, че ВЕЦ засяга Защитена зона по Директивата за птиците "Врачански Балкан" с код bg 0002053 и Защитена зона по Директивата за хабитатите Врачански Балкан - BG0000166.  Това налага да има оценка за съвместимост с тези защитени зони.

Ето и една статия по въпроса:

С решение на общинския съвет в Мездра от май 2012 г., което е в сила след публикуване в Държавен вестник, е позволен строежът на ВЕЦ, находящ се срещу скалния масив Ритлите в близост до селата Люти брод и Ребърково. Жителите на двете населени места не са уведомени, те случайно разбирали за проекта. В Люти брод е сформиран инициативен комитет срещу изграждането на централата. „Това е защитена територия. Ако ВЕЦ-ът бъде построен, местността ще се заблати. Има опасност да бъдат залети Черепишкият манастир и помпената станция, от която се снабдяват с вода селата”, алармира Павлина Величкова, председател на комитета. Тя допълни, че в землището на Лютиброд се е намирало изчезналото днес село Коритен. В местността Коритен са намерени останки на четири църкви от различни периоди. В момента това е туристически обект, отворен за посетители и има опасност той да бъде разрушен. От инициативния комитет се опасяват, че с изграждането на водната централа ще се наруши екологичният баланс. На Ритлите гнездят няколко двойки бели орли, които са защитени и според Величкова, има опасност и те да изчезнат.

По изготвения вече проект, водноелектрическата централата трябва да бъде изградена до 2015 г., но строежът още не е започнал. От инициативният комитет са алармирали редица институции, които са потвърдили, че проектът е законосъобразен. Кметският наместник на Люти брод Иван Коцев също е против стартирането на строежа. Чака се екологичната оценка, изготвена от регионалната инспекция по околната среда и водите.

Организирани са подписки в двете села, като в тази на Люти брод подпис са поставили вече 200 човека. Някои от тях не живеят в селището, но са категорични, че не трябва да започва строежът на ВЕЦ в района. Очаква се на следващата общинска сесия, казусът да бъде обсъден.
В събота от 18 ч. ще бъде проведено общоселско събрание, а протоколът от него ще бъде предоставен на  съветниците.

Решения на Общински съвет Мездра по случая


  Обявление за изработен предварителен проект за ПУП - ПРЗ за МВЕЦ
Публикувал: d.pavlova
Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен предварителен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и Парцеларен план за изграждането на МВЕЦ „Ритлите Енерджи” по поречието на р. Искър предвиждащ засягане на имоти и части от тях в землището на с. Люти брод, община Мездра за съоръжения и заливаеми площи в следния обхват: ПИ № 016052, 016021, 099008, 013023, 016015, 109003, 015202, 015201, 015200, 015199, 098016, 098017, 104001, 107002, 108002, 098004, 099006, 109002, 017007, 017004. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.
брой: 27, от дата 3.4.2012 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=62961

Протокол №8 /26.04.2012 г.
Публикувал r.damianova, на дата 08.05.12
Решение 106
І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.29, ал.1  от ЗОЗЗ Общински съвет- Мездра дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 420 кв.м. от  ПИ №016018, местност „До моста” в землището на с. Люти брод с площ от 4,071 дка. и начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” – VІ категория за транспортен достъп до МВЕЦ „Ритлите – Енерджи”.

ІІ.На основание чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите, дава съгласие да се промени предназначението на 5675 кв.м. от ПИ №016021, местност „До моста” в землището на с. Люти брод с площ от 22,344 дка. и начин на трайно ползване „поляна” в горска територия – Х категория от които 3777 кв.м. за площадката на МВЕЦ, 777 кв.м. за транспортен достъп и 1121 кв.м. за заливаема площ. и същите да се изключат от горски фонд.

ІІІ.Дава съгласие за изработване на ПУП за реализиране на обект на техническата инфраструктура – МВЕЦ „Ритлите – Енерджи” за имотите описани в т.І и т.ІІ от настоящето решение, находящи се в землището на с. Люти брод.

ІV.Дава съгласие площта от имотите, описани в т. I и т.ІІ от настоящото решение, за които ще се извърши процедура по промяна на предназначението, да бъдат обособени в самостоятелни имоти съгласно изработени скици-проекти и включването им в ПУП.

V.Изработката на ПУП и процедурата по промяна на предназначението на земята да се финансира от „Н-сие Ф Груп Импорт – Експорт” ООД, ЕИК 816086119.

VІ.Възлага на Кмета на Община Мездра да упълномощи инвеститора „Н-сие Ф Груп Импорт – Експорт” ООД, ЕИК 816086119 да извърши всички необходими действия по определяне и утвърждаване на площадка и промяна на предназначението на земеделската земя от името на Община Мездра пред комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи.
VІІ.Упълномощава кмета на община Мездра да извърши всички последващи действия по отношение извършването на разпоредителни сделки с новообразуваните имоти по т.ІV от настоящето решение.

Инвеститорът


Инвеститор е Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД, основана през 1994 от НИКОЛАЙ ЙОНЧЕВ, Дял: 50.00 % и ФЕЛИЧЕ РОБЕРТО ПЕГУРИ, Държава: ИТАЛИЯ, Дял: 50.00 %

Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД,гр. Враца, ЕИК: 816086119
ДАННИ ОТ СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Графики - финансови показатели

Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД,гр. Враца, ЕИК: 816086119
ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
Година: 2013
Месеци:12345
Социално:11111
Здравно:00011

Осигурител: Н-СИЕ Ф ГРУП ИМПОРТ-ЕКСПОРТ
Адрес:      УЛ"ЕКЗ"ЙОСИФ" 20 АП 40/УЛ"ЛЕОНОВА" 20 Д
2005
-----------------------------------------------------------------------
социално: 43   44   43   43   43   43   52   28   52    51    48    47
здравно:  44   45   45   44   44   44   53   51   53    53    51    50
-----------------------------------------------------------------------

2006
-----------------------------------------------------------------------
социално: 47   44   65   78   69   87   85   90  105   105   104     -
здравно:  50   47   79   79   78   88   91   91  106   106   108     -
-----------------------------------------------------------------------

2007
-----------------------------------------------------------------------
социално: 126 133  149  144  142  143  159  157  157   158   154     0
здравно:  127 134  150  145  142  144  160  158  158   159   155     0
----------------------------------------------------------------------

2008
-----------------------------------------------------------------------
социално: 152 160  175  191  200  206  192  175  175   169   171     0
здравно:  153 161  176  191  200  207  193  175  175   170   171     0
-----------------------------------------------------------------------

2009
-----------------------------------------------------------------------
социално: 145 143  141   79   60   63   53   51   52    55    26    55
здравно:  145 143  142  122  112   90   53   51   52    58    56    56
-----------------------------------------------------------------------

2010
месеци:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
-----------------------------------------------------------------------
социално: 56   57   60   63   64   64   64   64   62    64    63    62
здравно:  56   57   60   63   64   64   64   64   62    64    64    62
-----------------------------------------------------------------------

Графично представяне

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ