Карта на действащите ВЕЦ в България

четвъртък, 6 декември 2012 г.

гл.ас. инж. Ангел Захариев

гл.ас. инж. Ангел Захариев

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника

гл.ас. инж. Ангел Захариев
Кабинет А426
Приемно време

Приемно време уч. 2012/2013Зимен семестър (Октомври-Януари) 

Понеделник-11.00-13.00

Вторник-10.00-12.00 

Сряда-Х 

Четвъртък-Х 

Петък-Х 

Седмица за заверки-

Понеделник 10,00ч.-12,00 

Вторник 10,00-12,00 

Сряда 10,00-12,00 

Четвъртък 10,00-12,00 

Петък 10,00-12,00

Телефон 9635245/598
E-mail ang_fhe@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Хасково 25.04.1974
Постъпил в УАСГ 2002

Образование

09. 1995 – 06. 2000 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия-София кат."Хидротехника"; Специалност – ВЕЦ и Деривационни Системи Магистър по ХТС /MSc/:

20. 09. 2012 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия-София кат."Хидротехника";

ОНС "Доктор"

Научно направление - 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

(02.15.07)ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО
 

Езици

Английски-Писмено-Мн.Добро, Говоримо-Мн. Добро, Четене-Отлично;

Руски-Писмено-Мн.Добро, Говоримо-Мн. Добро, Четене-Отлично;

Китайски- Писмено-300-350 йероглифа, Говоримо-Основни умения,Четене-Основни умения;

Научни интереси

Хидроенергийно строителство: ВЕЦ И МВЕЦ-Нисконапорни МВЕЦ,Водовземания от реки, Язове, Деривации и деривационни съоръжения-напорни/безнапорни, подземни/повърхностни. Числено 2D и 3D моделиране на речни участъци,

КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЕЦ И МВЕЦ И ПОДЗЕМНИ ДЕРИВАЦИИ

Хидромеханично оборудване:-технологични проблеми/монтаж пускане в експлоатация/, турбини тип "Каплан", "Францис", "Пелтон", "Мичел-Банки", "Архимедов винт" и др.

Екологични аспекти на ХТС: Рибни проходи-"технически" тип и "био" коридори, рибни рампи.

Хидротехническо строителство: МалкиНЯС-земнонасипни, каменно насипни, диги, укрепване на речни легла и защита от наводнения.

Членство

КИИП /Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране/

Проектант с ППП №06913 Конструкции на ХТС

БДГЯ /Българско Дружество по Големите Язовири/ - Член

ESHA /European Small Hydro Association/ - - Член

Участие в научно-изследователски проекти

"Хидравлично изследване на настъпалени габионни преливници"-УАСГ, 2004-2007г.

Участие в проектиране и строителство

1. МВЕЦ "Димитровград" - 3,2 MW- Работен проект, Гл. проектант

2. МВЕЦ "Давидково-2"" – 0.42 MW - Работен проект, Гл. проектант

3. МВЕЦ "Наречен"- ПП.

4. МВЕЦ "Долене-1" -1.0 MW -Проектант ХТС.

5. МВЕЦ "Филипово"- ПП, Проектант ХТС.

6. МВЕЦ "Места-1"- ПП, Проектант ХТС.

7. МВЕЦ "Дебнево"- 0.4 MW ПП, Гл. проектант.

8. МВЕЦ "Душево" - 0.25 MW - Работен проект, Гл. проектант.

9. МВЕЦ "Костена"- Работен проект, проектант ХТС.

10. МВЕЦ "Каменица"- 0.6 MW Работен проект, проектант ХТС.

11. МВЕЦ "Устрем "-1.0 MW - Работен проект, Гл. проектант, Авторски надзор.

12. МВЕЦ "Елхово" - 0.5 MW - ПП, Гл. проектант.

13. МВЕЦ "Мелник "- 0.5 MW - Работен проект, Гл. проектант.

14. МВЕЦ "Лъки " - 0.8MW - Работен проект, Гл. проектант

15. МВЕЦ "Певал"-0.5 MW - Работен проект, Гл. проектант

16. МВЕЦ "Брезе"- Водохващане, Работен проект, Гл. проектант

17. МВЕЦ "Дългата река"- Напорен тръбопровод, Работен проект, Гл. проектант

18. МВЕЦ "Домлян"- Напорен тръбопровод, Работен проект, Гл. проектант

19. МВЕЦ "Катунци"- Напорен тръбопровод, изследване за хидравличен удар

20. МВЕЦ-Проучвания, Оптимизации на технически решения-над 15броя.

21. Корекция на дере I-пром зона гр. Момчилград. Проектант ХТС

22. Корекция на р. Хасковска-„Изследване на пропускната способност",

23. Укрепване на р.Тунджа при с. Самуилово ремонтно-възстановителни работи.

24. Корекция на река с. Строево. Гл. проектант, Авторски надзор.

25. Корекция на река с. Маноле Гл. проектант

26. Корекция на река с. Скутаре Гл. проектант

27. Корекция на река Стара река, с. Белчин-Гл. проектант, управление на проектирането на прилежащата инфраструктура. Авторски надзор.

28. Язовир Тихомир-Работен проект.

29. Язовир Орманя. – Работен проект, проектант ХТС. Авторски надзор.

30. Язовир Лале- ремонтно-възстановителни работи, проектант ХТС

31. Язовир Жълтушa- ремонтно-възстановителни работи, проектант ХТС

32. Оценка на хидроенергийния потенциал на водопроводната мрежа на гр. Априлци.

33. SOFIA AIRPORT LOT-B2-Корекция на р. Искър северна зона. проектант ХТС

34. Рибарско пристанище „Мичурин"- Технически проект

35. Пристанища „Лом", „Вардим"- Технически проект, Проектант ХТС

36. Дълбоководно заустване в Черно Море на ПСОВ „ХУМАТА" изследване на тръбопровода.

37. Над 20 проекта за ВиК системи в това число сондажни кладенци за мин. води.

38. МВЕЦ "Десислава" - Авторски надзор.

39. МВЕЦ "Тъжа-1" - Проектант ХТС.

40. МВЕЦ "Тъжа-2" - Проектант ХТС.

41. МВЕЦ "Павликени" 0,8MW - Гл. проектант.

42. МВЕЦ "Вичван" 0.5MW- Гл. проектант.

43. МВЕЦ "Костенец" - 0.02MW -Гл. Проектант.

44. МВЕЦ "ОСИКА" - 0,26MW - Рехабилитация. Гл. Проектант.

45. ВЕЦ "Устово" - проект за рибни проходи на водохващания на р. Черна и р. Бяла. Гл. проектант.

46. ВЕЦ "Бял Извор" - проект за рибни проходи на водохващания на р. Арда.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ВЕЦ И МВЕЦ-Нисконапорни МВЕЦ, Водовземания от реки, Язове, Деривации и деривационни съоръжения.

 Обследване и рехабилитация на ВЕЦ и МВЕЦ

Рибни проходи-"технически" тип и "био" коридори, рибни рампи.

МалкиНЯС-земнонасипни, каменно насипни, диги, укрепване на речни легла, защита от наводнения.

 

АМИРАНИ НАСИПИ

Хидравлично моделиране на ХТС

Числено моделиране на взаимодействия "Флуид-Конструкция"

Публикации

1. Захариев А., Вариантни решения за подобряване на технико-икономическите показатели на МВЕЦ, Годишник на УАСГ – София, Vol XL. 2004-2005.

2. Захариев А., Последици от наводненията върху ХТС в района на Родопите, Ден на водата, София, март 2006.

3. Захариев А., Нови решения от габиони за конструкция на масивния яз на обикновени водохващания, БУЛАКВА, София, Март 2005.

4. Zahariev A., Flood after-effects on the recently build small power plants in the region of Rhodopes Mountain, Second Bulgarian-Austrian Seminar "Hydraulic engineering and envoironment", Sofia, 27-28 October 2005.

5. Zahariev A., Nicolcheva B., Using of modular systems for river training as environmental solutions, Second Bulgarian-Austrian Seminar " Hydraulic engineering and envoironment", Sofia, 27-28 October 2005.

6. Захариев А., „Хидравлично изследване на настъпалени преливници от габиони при обикновенни водохващания", Юбилейна научна конференция-65 години УАСГ, София, 2007

7. Захариев А., Стоянова В., „Хидравлично моделиране с HEC-RAS 4.0. на участък от р.Марица за определяне на кривата на водната повърхност на МВЕЦ "ДИМИТРОВГРАД", Първа научно-приложна конференция за студенти, докторанти, дипломанти, УАСГ, София, 2009г.

Хоби

Бокс Китайски бойни изкуства-Фандзъ, ФънМоГун, ТайЧиЧуан, ПиГуаДжан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ