Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 6 октомври 2019 г.

Целеви доклад на сдружение Балканка до РИОСВ Велико Търново, до всички БД и Искане до МОСВ

В изпълнениеа програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения, пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове, изсичането на крайбрежна растителност, копането на речна баластра и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

 

Представям на Вашето внимание следния Целеви доклад за поредните ни съвместни постижения с всички Вас.

 

Повод за доклада са новите становища за допустимост на БДДР за ВЕЦ Леденик и ВЕЦ Сини вир, които, както винаги, са незаконни.

 

Преди самия доклад само уведомяваме БДДР, че проверихме ВЕЦ Милина и, както винаги, под водохващането не се изпускаше нито една капка вода под благосклонния взор на дирекцията, безвъзмездно за инвеститора, както вече сме уведомени от БДДР.

За случая можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

https://dams.reki.bg/0181-dam/2019-10-02

 

Ние намираме, че БДДР би могла да хваща много лесно конкретния престъпник, защото той никога не изпуска капка вода. Тоест водното количество винаги е НУЛА и това много лесно се доказва в съда, въпреки че всички БД не могат да измерват колко се изпуска, ако обаче се изпуска поне НЕЩО, а не НУЛА.

По този начин резултатът в съревнованието ни за ВЕЦ Милина вече е 5 : 0 /Пет на НУЛА/ за Балканка срещу БДДР, безвъзмездно - нали така?

 

И сега - към доклада:

 

Повод за него са следните становища на БДДР:

За ВЕЦ Леденик:

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2019/09_2019/01-176_19092019.pdf

 

За ВЕЦ Сини вир

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2019/09_2019/01-177_19092019.pdf

 

Сега, длъжни сме да информираме РИОСВ Велико Търново, че и двете становища на БДДР са издадени в тежко нарушение на ЗВ и на ПУРБ 2016-2021 на ДР.

 

Самата структура на становищата е в нарушение на Наредбата за ОВОС, тъй като само се изброяват мерките /непълно и не всички, като някои забрани са тълкувани грешно/, и накрая се заявява, че процесните две ИП били допустими, "при спазване на мерките  т.1.1.5", тоест от ПУРБ. Дали се спазват мерките или не, е трябвало да се прецени от самия директор на БДДР, а не Той да оставя други органи да проверяват, защото няма кой друг. Ето основанието за това:

чл.4а, ал.2 от Наредбата за ОВОС:

(2) Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на искането по ал. 1 изпраща становището си до съответния компетентен орган, което съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани;

 

Следователно БДДР трябва да декларира в становищата си следното:

А. Процесното ИП е допустимо спрямо мерките в ПУРБ.     

или:

Б. Процесното ИП е недопустимо спрямо мерките в ПУРБ.

 

... а не да декларира без да провери, че всяко ИП, без изключения, е допустимо при спазване на мерките от ПУРБ.

 

Иначе, въобще няма да коментираме фразеологичните мъки на фразеолозите от БДДР в тия становища сега, защото ще ги коментираме някой ден пред съда.

Обаче ще подчертаем отново - освен процедурното нарушение, и двете становища на БДДР за двата ВЕЦ-а съдържат тежки нарушения на ЗВ и на ПУРБ, а има и пропуснати мерки! Няма да разкриваме какви са тези нарушения сега, а когато му дойде времето и пред когото трябва.

 

Засега ще коментираме само становището на МОСВ, че изискването за ненадвишаване на 30% от средногодишния оттток за водовземане за ВЕЦ в ЗЗ Янтра вече е в сила само за ИП в процес на одобряване по времето на влизането в сила на заповедта.

Формално в момента наистина е така, обаче МОСВ явно са забравили, че по времето на влизането в сила на заповедта, в тогавашните ПУРБ 2010-2015 имаше същото изискване За всички водни тела в защитени зони по директивата за местообитанията! Затова в заповедта са включени И тези ИП, които са били в процес на одобряване!

Ето защо сега Настояваме за незабавно изменение на заповедта за обявяването на ЗЗ Янтра и за въвеждане на забраната за отнемане на повече от 30% от средномногогодишното водно количество при водовземане за ВЕЦ в ЗЗ Янтра завинаги!

 

Най-важното:

Предвид пропуските и нарушенията в становищата на БДДР, както в конкретните два случая с процесните два ВЕЦ-а, така и във всички останали случаи, представяме на Вашето внимание до какво водят тези становища.

 

Засега, и пак поради същите пропуски, БДДР и РИОСВ Монтана загубиха дело в Административния Съд във Враца срещу ИП за кариера в площ Езерото.   Мерките в ПУРБ отхвърляха въпросното ИП, а БДДР го беше обявила за допустимо, ако било спазвало мерките.

 

Още по-интересно развитие има по случая с ИП за кариера в концесионна площ Диаклас над Белоградчик. Там дори не се е стигнало все още до становище на БДДР, но когато го издадат в същия стил като за площ Езерото, целият свят ще умре от смях.

Ето линк към протокол от заседание на ВАС, за да видите за какво става дума и да прецените шансовете на процесното ИП Диаклас:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/65bd332cfc6998b2c2258464002f9a31?OpenDocument

 

Същото развитие предстои във ВАС и за площ Езерото, само че вече на фаза обжалване на решение по ОВОС/ОСВ на РИОСВ Монтана.

 

Ето защо Посланието ни към РИОСВ Велико Търново относно двата ВЕЦ-а е следното:

И двете становища на БДДР за ВЕЦ Леденик и ВЕЦ Сини вир съдържат тежки, брутални нарушения на ЗВ и на ПУРБ. Не вярвайте на тия становища, ами си проверете нещата и прекратете процедурите навреме, защото иначе ще загубите делата в съда, които ще имаме удоволствието да заведем.

 

Надяваме се сега всички Вие, включително РИОСВ и останалите БД, да осъзнаете до какво водят действията на БДДР във всички подобни случаи, както беше и в случая с язовир Ястребино, например също така.

Според нас така инвеститорите биват излъгани /безвъзмездно, разбира се/, че техните ИП са допустими. И се почват огромни разходи на пари и време, включително и за доклади по ОВОС/ОСВ, за съдебни разноски, страшни усилия и на местните хора,  и най-накрая се оказва, че в ПУРБ и/или ЗВ било имало мерки, които забраняват дадената дейност?

Така БДДР нанася непоправими вреди на бизнеса, лъжейки инвеститорите, вместо още в самото начало да им каже, че тяхното ИП нарушава закона и ПУРБ още по-безвъзмездно.

Намираме, че директорът на БДДР, който е идеолог на този начин на писане на становища, трябва да понесе последствия и да бъде уволнен на мига!

Допълнителни основания ни дава и сечта по бреговете на Янтра, за която също ще осъдим БДДР и РИОСВ Велико Търново и ще ги дадем на прокуратурата за престъпление по 278в от НК, да не говорим например за ВЕЦ Бебреш, където пък инвеститорът НИКОГА Няма да го изплати, защото няма вода, както щеше да стане и на Ястребино.

 

Тоест, понякога инвеститорите дори са излъгани от проектантите, че ще спечелят нещо, и ролята на всяка БД би трябвало да е: да ги предупреждава да не си харчат парите напразно! Друг такъв пример безусловно е ВЕЦ Пчелина на територията на БДЗБР, да не говорим, че голяма част от другите малки ВЕЦ-ове във всички РБУ също няма да се изплатят никога заради липсата на вода!

 

 

Като прекрасен пример за точно обратния начин на действие на други БД напоследък, Ви даваме за пример сега следното становище на БДЗБР:

https://wabd.bg/content/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F-01-212-1.pdf

 

Поздравяваме БДЗБР за това становище и пак поздравяваме БДИБР за последните им становища против сечите на крайбрежна растителност!

 

Накрая на този доклад настояваме БДДР в никакъв случай да не ходи на проверка на ВЕЦ Милина, защото няма какво да си губят времето, понеже имат по-важни дела по нарушаването на ЗВ и на ПУРБ!

От друга страна, след дъждовете напоследък, може би е добре да отидат и да Не Го Хванат, както винаги безвъзмездно.

 

Като имаме време, ще Ви напишем и много интересен доклад за сечта по бреговете на Янтра, която вече няма къде да избяга.

 

Предварително благодаря за разбирането и съдействието на всички!

 

С непресъхващо уважение


Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ