Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 21 април 2017 г.

Доклад за територията на БД Източнобеломорски район и за действия на други структури на МОСВ

Следвайки Пътя, в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени водохващания на територията на БДИБР на 12.04.2017г. и за неразумни действия на част от структурите на МОСВ.

Преди доклада, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че тази конкретна проверка в района на БДИБР по река Яденица е заключителна, тъй като чрез резултатите от нея най-пълно ще можем да Ви информираме какво се случва по деривационен канал Яденица през всички сезони и климатични условия.

Посещението е в края на пролетното топене на снеговете - нормални за сезона води към мястото на всяко водовземане.
Всички водохващания крадат всичката вода от реките. Освен обявените от НЕК водохващания, които имат номера, има още много, които са на пресъхнали малки дерета. Те са готови да хванат всяка капка вода, която би се появила след дъждове и снеготопене. Река Яденица е тотално обезводнена, защото всичките й притоци и малки дерета са прерязани.

Част от водохващанията са задръстени с наносни отложения. Само водохващане №15 е с вдигнат савак - вероятно за да се изчисти тинята и после савакът се е заклинил и не е могъл да се върне до долу. В останалите случаи прицърцорват по пет капки вода на час, заради недобро уплътнение на саваците, което е непростимо хабене на хидроенергиен потенциал според нас, и трябва да се вземат незабавни мерки за да се хваща всичката вода. По този начин нарушаването на ЗВ от НЕК ЕАД, с негласното Ви съгласие и съучастие, ще е най-пълно.
За гореописаното можете да се убедите от данните за посещението, качени на нашия сайт:

Обръщаме внимание - водохващанията са повече от 19 на брой, без да броим №18' и №19'. Всички малки пресъхващи дерета също са прерязани от водохващания, някои от които са без номера. Това означава, че частичната карта на НЕК за водохващанията на канала е непълна.
Става дума за картата от сайта на проекта:

Процедура до допълнен ОВОС
Приложение 9 - частична схема.

Отбелязваме този факт, защото картата е използвана и в оценката по незаконосъобразното изключение за ИП относно непостигане целите на водното тяло река Яденица, обосновано в ПУРБ 2016-2021 на ИБР. Това означава, че БДИБР са били излъгани от инвеститора, освен всичко друго. По този начин кумулативните ефекти на новия язовир, заедно със съществуващите водохващания, които не се закриват, не биха могли да се отчетат правилно. Понеже няма как да ги отчетеш, след като изобщо не знаеш за част от тях.

Още по-важно за отбелязване е, че сега всеки може да види какво представлява Юндолската река при водохващане №5, която щяла да спаси живота в река Яденица. Вижда се и водохващане №4, което е на сто метра под водохващане №5, което няма да се закрива според оценката към ПУРБ.
Допълнително Ви уведомяваме, че водата в Юндолска при водохващане №5 все още е голяма. Ето как изглеждаше Юндолска при водохв.№5 през юни миналата година:

Ето я и през ноември 2015г

През лятото тя почти пресъхва, така че нищо няма да бъде спасено от нея по река Яденица.
Надяваме се в новите ДОВОС и ДОСВ този факт - че премахването на водохв.№5 не спасява нищо - да е отчетен правилно.

Използваме възможността да отправим отново покана към БДИБР и Дирекция УВ към МОСВ за съвместна проверка на канала Яденица. Ще им покажем всичките водохващания. По този начин БДИБР ще научи къде са те, за да може сама да ги проверява за в бъдеще, и за да добият по-ясна представа за нарушенията на законодателството и за какво точно ИП те допълнително са обосновали изключение, на базата и на фалшива оценка, представена от НЕК ЕАД и залегнала в ПУРБ в нарушение на закона.

Все пак, бихме искали да изразим възхищение към БДИБР, за тяхната упоритост мълчаливо да отклоняват поканите за съвместна дейност по този общ наш проект. От своя страна, като изключителни майстори на риболова, за нас е характерно железното търпение, иначе нямаше да сме сред най-добрите в света.
Ето защо, наистина разчитаме БДИБР да разбере, че ние никога няма да се откажем и е по-добре те да приемат поканата, вместо това красноречиво мълчание, което споделят с нас, тъй като започваме да изпитваме известно неудобство и колебание дали тази дирекция въобще съществува, откакто е обосновала изключението в ПУРБ за язовир Яденица.
Но ние няма да се откажем дори и да получим официален писмен отказ от съвместна дейност. Той обаче би бил полезен за следващата ни жалба до ЕК, която предстои да изготвим в най-скоро време, защото ще го приложим за доказателство.

На второ място в този доклад Ви информираме със съжаление, че прословутата глоба от половин милион лева, наложена от РИОСВ Враца на ВЕЦ Луна заради убийството на река Ботуня и на защитена зона Билерниците, е паднала в съда, поради процедурни нарушения по налагането й.

Това е много тъжна новина, защото тя означава, че структурите на МОСВ дори не могат да наложат една глоба като хората или алтернативно, че съдът във Враца е корумпиран, което е ясен сигнал за всички останали собственици на ВЕЦ, че могат най-спокойно да продължават да нарушават законите безнаказано.

И още нещо много важно - по повод случая с питейната вода на Хасково изразяваме подкрепа за БДИБР, за която в медиите се разпространяват неверни твърдения, че е знаела за замърсяването отпреди шест месеца. Чистотата на питейните водоизточници трябва да се проверява от ВиК оператора или от РЗИ и ако има проблем - те са длъжни да информират всички останали държавни органи. Молим, в медиите да се публикува опровержение на невярната новина, че БДИБР са знаели, защото в момента ние изпадаме в ситуация да защитаваме дирекцията, малко нетрадиционно, обяснявайки в нашите среди каква е истината.

По-важният извод обаче е, че трябва много да се внимава при разрешаването на минни дейности в опасни райони. Последствията се проявяват рано или късно, но неизбежно. Така например питейната вода на Поибрене от 2008г. не става и за миене дори. Много години след пускането на Асарел-Медет и при разстояние от 14 километра от хвостохранилището, сега водата вече не става за нищо.

Предупреждаваме Ви, че същото ще се случи и с мините в Трън, независимо какво ще доказва поредният платен от инвеститора ДОВОС, който се надяваме РИОСВ  Перник да отхвърли, а не да прегърне. Прекратете процедурата по проекта за мините в Трън навреме, за да не се харчат още средства на инвеститора, още мъчителни процедури на МОСВ и още усилия от местните хора и от нас. В Трънско мини няма да има!

За механизмите, по които се замърсяват подземните питейни водоизточници, можете да се запознаете със следното експертно мнение:

Практически може да се счита, че изразеното от проф.Павел Пенчев мнение е равностойно на оценка за бъдещото въздействие на мините в Трън върху подземните питейни водоизточници в района. Мнението е в подкрепа на нашата жалба до ЕК и така се спестяват малко пари на инвеститора, за да не продължава да се мъчи да доказва обратното.
Ето защо обръщаме внимание на БДДР, че са издали неправилно становище за допустимост на мините в Трън, в което накрая твърдят, че тези мини са допустими, ако се докажели разни неща:

Естествено че инвеститорът ще докаже всичко, защото ще си плати на мошениците-експерти да му го докажат. Обаче ние доказахме на МОСВ и на БДДР с документи, че в района има зловещи количества уран! И галериите ще преминават през водоносните хоризонти, и ще се пробива и взривява рудата, и хвостохранилищата ще изпускат отровите след всеки порой, и компетентният орган най-компетентно си измива ръцете, вместо да поеме отговорност, и след четири становища за недопустимост на същия орган, сега изведнъж мината станала допустима...
В интерес на истината отбелязваме и ескалацията на становищата на БДДР по случая.
Три последователни становища твърдят, че мината е недопустима.
Четвъртото твърди, че е недопустима, освен ако ОВОС не докаже, че няма да настъпи увреждане на повърхностни и подземни води.
Петото становище твърди, че е допустима, ако се докаже, че няма да настъпи увреждане....
Дано не ги питат шести път, защото ще докажат, че всичко е пепел и рози, за да се прекратят мъките най-после и да се отърват! И ние плащаме данъци за издръжка на компетентните органи в същото време? Пет становища за едно и също нещо, докато най-после инвеститорът чуе това, което иска да чуе!
Мини в Трън няма да има, така че си припомнете Хасково отново,  изгледайте интервюто с проф.Павел Пенчев още веднъж и прекратете мъките навреме! Той потвърждава нашето твърдение, че подземните и повърхностни води ще бъдат необратимо увредени гарантирано, а не потенциално, както БДДР твърди, че сме казали в жалбата до ЕК. Същото Ви казват и от Националния Природонаучен Музей на БАН, и кой ще е тоя, който ще докаже обратното, и кой ще му повярва след Хасково? Не сме сигурни дали осъзнавате размера на катастрофата за хората в Хасково, но сме сигурни, че тежка катастрофа за компетентния орган за опазване на водите - МОСВ и всичките му структури, тепърва предстои!


На последно място в този доклад бихме искали да изразим и отрицатено становище относно още едно положително становище на БДДР за допустимост на кариерата до язовир Сопот:

Както става ясно от самото становище, СМВТ язовир Сопот е определено като зона за опазване на стопански ценни видове риби. По-лошото е, че екологичното състояние/потенциал на СМВТ е определено като добро и по-високо в ПУРБ 2016-2021 на ДР, а химичното - като неизвестно. И като си припомним заедно с БДДР, че трябва да предотвратим влошаване на състоянието/потенциала на СМВТ, бихме искали да помолим БДДР сама да си отговори на следния най-елементарен въпрос:

При положение че концесионната площ е на ръба и даже захапва част от принадлежащите земи на водоема /заливаемата площ/, и че ямата ще бъде най-малко 17 метра дълбока - дали някога ще е възможно едновременно язовирът да се напълни и кариерата да работи? И докъде ще може да се пълни язовирът, за да не наводнява кариерата?

За да помогнем на БДДР, изясняваме, че няма да е възможно язовирът да се качва над дъното на ямата, защото тогава ямата ще се пълни с вода. Това е обяснението защо на нито един друг язовир в страната и никъде по света, не се разработват кариери на ръба на принадлежащите им земи /заливаемите площи/. И ако язовирът никога няма да може да поддържа оптимално ниво за развитието на хайвера на стопански ценните видове риби, зоната за тяхната защита се унищожава. И тогава какво изобщо значат тия зони?

Да не говорим за останалите цели, заради които язовирът е построен - напояване и производство на електроенергия! Защото собствeникът на язовира трябва да изпълнява и задълженията си спрямо останалите ползватели, което няма как да стане с вечно празен язовир.
Още по-лоша ситуация би възникнала от гледна точка на риска от наводнения, защото язовирът трябва да може да се използва и като ретензионен обем! И всеки път при такава необходимост кариерата ще се наводнява!

В която и да е от горните ситуации, когато язовирът се напълни не догоре, а малко над нивото на дъното на кариерата, собственикът й ще може да съди Напоителни системи, точно както това се случва сега с язовир Бебреш! Кой ще му плаща обезщетенията всеки път, когато язовирът наводни кариерата?

Разбира се, трябва да се докаже и устойчивостта на откоса на ямата откъм язовира, за да може да издържа на 17 метра хидростатичен натиск.

В този смисъл намираме, че с неуместното си становище БДДР е предпоставила на собственика на язовира - Напоителни системи, клон Среден Дунав, невъзможност да спазва условията на чл.44в от ЗРА и по този начин БДДР сама е нарушила закона. Предпоставила е и невъзможност язовирът да се използва по предназначенията, за които е построен, най-важното от които е борбата с риска от наводнения!
Ама нямали мерки в ПУРБ и ПУРН? Ами Вие нямате и мерки срещу взривяване на атомни бомби, но това не значи, че трябва да ги разрешите, уважаеми от БДДР! И трябва ли всяко безумие на гордите инвеститори у нас да бъде предположено, за да се записват предварително мерки против него в същите планове? Тогава те трябва да станат безкрайни!

Дори и социализмът не е разрешавал кариери на брега на язовирите, понеже тяхната реализация е точно толкова смислена, колкото е и новият ВЕЦ на язовир Бебреш! То не е въпрос на мерки в ПУРБ или ПУРН, въпрос е на здрав разум. Толкова ли не може такива кариери да се правят далече от населени места и от водни обекти?
По този повод сме прикачили и възражението на Напоителни системи, клон Среден Дунав срещу кариерата, с надеждата да е полезно на МОСВ, на БДДР и на директора на РИОСВ Плевен - Рени Атанасова, която ударно е преценила да се изготви ДОВОС, вместо да прекрати процедурата - при положение че е получила възражения от кмета на община Троян, от кмета на с.Голяма Желязна, от Ловно-рибарско дружество Троян, от Клуб по военен туризъм Троян и от Напоителни системи ЕАД, клон Среден Дунав. И как тази госпожа си въобразява, че ще преминат обществените обсъждания със заинтересованите страни?

Ето защо настояваме г-жа Рени Атанасова незабавно да бъде уволнена, като уточняваме, че това трябваше да стане още след решението й по казуса с ВЕЦ Румянцево 2, където собственият и принципал - министърът на ОСВ, се принуди да  сезира прокуратурата за незаконните й действия!

И така, по повод всичко гореописано, Ви информираме, че на 22.04.2017г предстои голям общонационален протест на риболовци от цялата страна на магистралата при Стара Загора и в гр.Монтана. Причина за протеста са непрекъснатото обезрибяване на реки и водоеми, вследствие на беззаконията, които се вършат, и вследствие бездействието или съдействието на държавните органи. Става дума за бракониери, ВЕЦ-ове, замърсявания на реки и на подземни и питейни води, изпускане на хвостохранилища, нови мини и кариери, които убиват реките, и пр. - такова чудо никога не е било досега, такова беззаконие - също!

Взели сме и решение всички риболовни организации и сдружения да се обединим за съвместни действия. По този повод отправяме покана до всички структури на МОСВ да дойдат на протеста, за да могат да обещаят, че ще започнат да работят в правилната посока, тоест да спазват законите и здравия разум. В противен случай напрежението е възможно да ескалира.

Надяваме се да приемете и тази покана.
Предварително благодарим за разбирането и съдействието.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ