Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 4 април 2017 г.

Доклад от сдружение Балканка гр.София до МОСВ, БДИБР и БДЗБР - Грузия и Пчелина

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно участието на наш представител в световната конференция в Грузия -  RIVERGATHERING 28-31,2017, Tbilisi- Georgia.

 

В конференцията взеха участие представители на организации като нашата от целия свят - такива, които се борят да спасяват реките си. Пълна информация за конференцията можете да добиете от съответната тема от долния линк:

 

http://forum.balkanka.bg/viewtopic.php?f=5&t=144&sid=38ac8ebcf5a14176de1a278065256769  

Моля, да имате предвид, че темата ще бъде допълвана, с още много информация, която би могла да бъде полезна за работата на органите по управление на водите.

 

Тук само ще обърнем внимание, че на конференцията имаше представители и от целия Балкански полуостров. Всеки от тях сподели, че в техните държави усилено се развиват енергийни проекти, включително хидроенергийни, с тайната надежда електричеството да бъде продавано на Турция. Тя пък, от своя страна, също развива енергийни проекти, с надеждата да продава ток на съседните държави, Грузия също ще прави ток за да го продава на Турция и т.н.

Въобще, всеки ще продава ток на всеки, което създава една доста приятна картина за енергийната сигурност на района, обуславяща ситуация, в която няма начин да останем без ток...

 

На второ място, във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи, Ви уведомяваме, че през последните две години, и особено през последните месеци, следим много внимателно развитието на проекта за бъдещия в минало време язовир Яденица.  

 

Източниците ни на информация са - сайт на проекта, регистър на МОСВ за процедурите по ОВОС/ОС, както и ПУРБ 2010-2015 и ПУРБ 2016-2021 на ИБР. Запознати сме с решението на министъра на ОСВ да отхвърли докладите, както и с основанията за това. По всичко личи, че са внесени преработени доклади на 28.02.2017г. Във връзка с това, бихме искали да споделим, че, съобразно цитираните източници на информация, за този проект са извършени страшно много нарушения на действащата нормативна уредба. Съвсем малка част от нарушенията са описани в решението на министъра на ОСВ да отхвърли докладите по ОВОС/ОС, но има още множество други нарушения, които не са описани. Само три примера:

-          Директорът на БДИБР неправилно е изготвил становище през 2015г., че ИП е съвместимо с ПУРБ 2010-2015г. Причината е, че минималното водно количество, както то е определено в проекта - 10% от средномногогодишното, но не по-малко от минималното средно месечно водно количество с 95% обезпеченост..., не отговаря на ЕО и ОСВ на ПУРБ 2010-2015, както и на становището по ЕО на министъра на ОСВ, които изискват в защитените зони, в които опазването на водите е важен фактор за... да се изпускат най-малко 70% от средномногогодишното водно количество, а не 10%.

-          В ПУРБ 2016-2021 на ИБР неправилно е обосновано изключение за непостигане целите на водното тяло. Причината е, че водното тяло е в неизвестно химично състояние /виж чл.4 от Методиката за обосноваване на изключения/, както и че процедурата по ОВОС/ОС не е изпълнена в рамките на предходния ПУРБ, и дори до момента не е изпълнена /виж чл.41 от Методиката/. Считаме, че трябва да се прави разлика между внесени за оценка доклади по ОВОС/ОС и изпълнена процедура за същите в периода на действие на предходния ПУРБ. Обяснението е, че докладите подлежат на отхвърляне, промени и/или допълнения и така те няма да отговарят на включените в тях причини за обосноваване на изключения, които вече са залегнали в ПУРБ. Напротив - дори процедурата би могла да бъде прекратена и тогава изключението изобщо не би могло да залегне в ПУРБ.

 

Сигурни сме, че останалите БД, до които е изпратен този доклад, могат да потвърдят пред БДИБР истинността на горното, защото и те са обосновавали изключения и знаят каква е процедурата по-добре от нас.

 

Разбира се, молим, компетентният орган да има предвид и че има множество още по тежки нарушения на законодателството, които нямаме място да изложим тук напълно - само по данните от цитираните източници, възражението вече е 53 страници, а като се запознаем с окончателните доклади - кой знае докъде ще стигнем. Затова молим, този път компетентният орган да извърши наистина задълбочена проверка за съвместимост на докладите по ОВОС/ОС за бъдещия в минало време язовир с действащото законодателство в неговата цялост, защото тогава ще установи, че язовирът всъщност е недопустим с оглед целите на водното тяло и целите на защитената зона и поради противоречие с някои други закони, освен ЗВ, ЗООС и ЗБР.

 

Във връзка с горното и, доколкото ние нямаме достъп до внесените наново доклади, молим, стига да е възможно, да получим електронни копия от тях, за да подготвим качествено и добре обосновано възражение навреме.

 

Молим също така, компетентният орган да отчете, че сдружението е част от заинтересованата общественост /по смисъла на Орхуската конвенция/ и да ни информира за публикуването на докладите и за условията на провеждане на обществените обсъждания навреме, за да не ги пропуснем на сайтовете на съответните общини, защото следенето им не е никак лесно. Надяваме се това да стане в рамките на сътрудничеството и помощта, които нашите организации си оказват взаимно.

 

Нещо повече - предлагаме на компетентния орган, ако ни предостави докладите и ни даде една седмица да се запознаем с тях, да представим предварителното си възражение за информация на същия компетентен орган, преди да вземе окончателното решение за допускане на докладите до консултации с обществеността. Не настояваме, а само предлагаме да помогнем, защото знаем, че официалната процедура не изисква такова нещо. Но така би могло да се избегне сложната процедура, която ще последва, ако докладите бъдат допуснати за обществено обсъждане, защото са си оправили само неточностите, отразени в решението на министъра на ОСВ да ги отхвърли. Причината е, че ние никога досега не сме имали толкова железна теза за нарушения на законодателството, както е в този случай, и би могла да се избегне опасността компетентният орган да е пропуснал някои основания, и по този начин да се принизи неговото добро име пред обществото.

Би могла да бъде избегната и ситуация, както беше с МВЕЦ Илийна, при която ЕБВР и ЕИБ да разберат, че национален обект, със статут "PCI" на ЕС, не отговаря на националното законодателство и на законодателството на общността, а също и на техните собствени условия и изисквания за финансиране...

 

На трето място молим, БДИБР да ни информира, дали предприеха някакви мерки по случая с язовир Жребчево. Може би не сме обърнали достатъчно внимание в сигнала, че случаят налага спешни мерки и продължаваме да се питаме - в БДИБР има ли дирекция или отдел Контрол и дали този отдел изобщо има някаква дейност. Ако отговорът е Да - молим БДИБР да ни информира по въпроса.

И отново предлагаме на БДИБР, нашите две организации да извършат съвместна проверка на водохващанията на деривационен канал Яденица - в случай че изобщо имат отдел Контрол, разбира се.

 

 

На четвърто място обръщаме внимание на БДЗБР, че на 23.03.2017г., ВЕЦ Пчелина отново и безмилостно е изтровил река Струма. Сигнал получихме от наши съмишленици, но не сме го изпратили навреме, защото миналата седмица бяхме заети с конференията. Молим за извинение и настояваме никой да не извършва никакви проверки, от които няма никакъв смисъл. Не настояваме и висшестоящият орган да извършва проверка кой изобщо разреши този ВЕЦ и защо той продължава да убива реката, защото и от това няма смисъл. Както сме установили още на първото обществено обсъждане на ПУРБ 2016-2021 на ЗБР заедно с много свидетели, за БДЗБР е най-важно ползвателите на водните ресурси да си плащат мижавите такси, от които в БДЗБР си взимали заплатите и пр., и останалото е не чак толкова важно!

Обаче ще продължим да Ви информираме, как една цяла прекрасна река продължава да бъде убивана пред очите Ви, без всички Вие да правите нищо! В защитена зона за опазване на приоритетни речни местообитания и приоритетни водни животни и пр.

За факта че реката е изтровена, молим да разгледате прикаченото копие от съобщение във фейсбук.

 

На последно място се връщаме отново на конференцията в Грузия. Прикачили сме и едно писмо от участниците, в което се подкрепя възражение срещу Ръководството за Добри Практики за Хидроенергетика в Натура 2000 на Дирекция Околна Среда на ЕК. Представители на МОСВ са участвали неизвестно как в консултациите и неизвестно защо са пропуснали да уведомят ЕК, че хидроенергетика в Натура 2000 у нас повече няма да се развива. Прикачили сме и оригиналното възражение, което се подкрепя от участниците в конференцията. Надяваме се тези два документа да са полезни на МОСВ, следващия път да отстоява по-качествено националната визия, относно хидроенергетиката в Натура 2000.

 

Предварително на всички благодарим за разбирането и съдействието.

 

Предварително на всички благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ