Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 15 юли 2016 г.

Незаконно унищожаване на бреговете на река Тополница под бент Лесичово с цел добив на злато

1.  При  наше  посещение  на  река  Тополница  под  бент  Лесичово  на  08.06.2016г.,
установихме, че брегът на реката е превърнат в лунен пейзаж, като е разкопана и
изрината  ивица  със  широчина  поне  20  метра.  В  част  от  тази  ивица  е  изкопан
канал  пълен  с  тиня,  с  неизвестна  дълбочина.  Установихме,  че  причина  за
наблюдаваното  унищожаване  на  бреговата  ивица,  заедно  с  укрепващата
бреговете крайбрежната растителност, е дейност по добив на злато от бреговете
с  механизация  -  багер  и  камион-платформа,  със  съоръжение  за  пресяване  на
баластрата върху него и промиване на пясъка с вода.
2.  Веднага подадохме сигнал на зеления телефон на БДИБР, регистриран  в 12.20
часа в регистъра на сигналите под № ССТ 24.
3.  На следващия ден подадохме сигнал по електронна поща до МОСВ, и отново до
БДИБР,  като  включихме  два  видео  клипа  и  няколко  снимки  за  доказателство.

Заглавието на писмото по електронната поща е Доклад бент Лесичово, изпратен
в 11.37 часа на 09.06.2016г. За всеки случай сме прикачили отново снимките, а
ето и линкове за изпратените видеоклипове:

https://www.youtube.com/watch?v=wbQnReNFEtA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=NJTJxgL9sRE&feature=youtu.be

  Съвсем  естествено,  с  най-голям  интерес  следяхме  сайта  на  БДИБР,  за
резултатите от извършената проверка. И така, на 11.07.2016г., открихме в регистъра
за  сигнали  към  зеления  телефон  на  БДИБР  следния  резултат,  представен  с
автентичния му правопис:
КОнстатира  се  извършване  на  дейности  по  премахване  на  дървестна
 расрителност  в  имот  000341.  Според  представената  скица  имота  е  частна
общинска собственост с начин на трайно ползване :пясък.Действията се извършват от
ЕТ"Камелия-Георги  Пъхлев".  Представен  о  е  удостоверение  за  регистрация  а  лица
преработващи благородни метали издадено от Министерството на финансите.  Не се
констатира  извършване  на  дейности  в  р.Тополница.  Информацията  е  препратена  към
Министерството на енергетиката за предприемане на действия по компетентност

Горецитираният  текст  съдържа  доказателства  за  изключителна
некомпетентост, без да споменаваме правописа. Така например, проверяващите не
са установили, че:
1.  Речният  бряг  и  крайбрежната  ивица,  заедно  с  крайбрежната  растителност  са
напълно унищожени.
2.  От  реката  се  извършва  водовземане  за  промиване  на  отсятия  пясък.  Пълният
канал с промита тиня го потвърждава. Самата пресевна платформа черпи вода
от реката, за да промива пясъка.
3.  Очевидно  дейностите  по  разкопаване  на  брега  и  по  водовземане  са  били
неизвестни  на  проверяващите  и  очевидно  те  не  са  отразени  в  ПУРБ  на  ИБР,
иначе тези обстоятелства би трябвало да са упоменати.

А ето какво указва законодателството в конкретния случай, отчитайки че
при дейността се извършва и водовземане за промиване на пясък:

1.  Закон за водите
Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) По смисъла на този закон обществени интереси
се нарушават, когато в резултат на водовземане или ползване се създава опасност от:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) ограничаване на общото водовземане или ползване;
2. застрашаване на отбраната и сигурността на страната;
3. нарушаване условията на плановете за управление на речния басейн;
4. негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху защитени
територии или при разхищението на води.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно
предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за извършване на следните дейности:
1. развитие, модернизиране или технологично обновяване на съществуващи инсталации и технологични
процеси, водещи до незначително изменение на количеството и качеството на използваните води, определено с
вече издаденото разрешително;
2. ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за
изграждането на даден строителен обект, ако отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на
секунда и полученият отток след използването влияе незначително на качеството на водите;

Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) нарушаването на естественото състояние на леглата,
бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

Чл. 199а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2000 г.) (1) При прилагане на принудителните административни мерки
министърът на околната среда и водите:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) прекратява водовземането и/или ползването на водните
обекти;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) спира дейностите, в резултат на които се замърсяват
водите или се разрушават леглата или бреговете на реките;

 
2.  Закон за подземните богатства:
чл.1
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Забранява се добивът на подземни богатства във:
1. леглата на реките;
2. принадлежащите земи на реките и на водохранилищата;
3. крайбрежните заливаеми ивици на реките.


3.   НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА
КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ,
ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И
ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г.) Добивът на благородни метали се извършва от търговци,
вписани в регистъра по чл. 2, ал. 1:
1. по промишлен начин - след получаването на концесия по реда на Закона за подземните
богатства;
2. чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства -
след получаването по реда на Закона за общинската собственост на разрешение от кмета на
общината, на чиято територия се намира обектът;
3. чрез промиване на златоносен пясък с механизация - в участъци, определени с Плановете
за управление на речните басейни и с работните проекти съгласно Закона за водите.

  Съжаляваме,  че  трябва  да  цитираме  текстовете,  защото  сме  убедени,  че
основните получатели ги знаят по-добре от нас. Но, доколкото копие на настоящото
искане е изпратено и до БДИБР, се надяваме да е полезно за тях, за да научат, че
тези текстове витаят в правния мир.

И сега - нарушенията, които проверяващите не са забелязали:
1.  Не са установили, че от реката се извършва водовземане без разрешително или
без уведомление;
2.  Не са установили какво е отнетото водно количество. В конкретния случай дори
не  е  било  необходимо  мерене,  доколкото  водното  количество  е  указано  в
техническите  спецификации  на  промиващата  платформа.  В  противен  случай  е
трябвало да го измерят;
3.  Дори  и  да  е  по-малко  от  10л/сек,  което  е  невъзможно  /щяхме  да  знаем  със
сигурност, ако проверяващите бяха изпълнили задълженията си по предходната
точка/, водовземането не се извършва за строителен обект;
4.  Не са установили незаконно нарушаване на естественото състояние на брега на
реката и крайбрежната заливаема ивица;
5.  Не  са  установили  незаконен  добив  на  подземни  богатства  в  принадлежащите
земи на реката и крайбрежната заливаема ивица;Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ