Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 26 април 2016 г.

Докрад МВЕЦ Гурково и ВЕЦ Асеница 1 и 2

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДИБР на 23.04.2016г.  

Преди доклада, във връзка с мисията на Сдружението за повишаване информираността на държавните органи, молим, да обърнете внимание на втория посетен обект - ВЕЦ Асеница 1 и 2, защото случаят представлява едно много добро потвърждение за част от неотложните мерки, които считаме, че трябва да се предприемат, изложени в предходно наше писмо.

Ето защо докладът е изпратен до всички БД, тъй като сме убедени, че във всеки басейнов район има такива случаи.

И така - докладът:

1.      ВЕЦ Гурково, река Лазова - 23.04.2016г.

Посещението е при пролетно пълноводие. В реката се изпускат пет капки вода на час. Рибният проход продължава да е непреодолим за рибите и другите водни организми, но това няма значение, тъй като в реката няма какво да мигрира, т.е. - там няма живот. Но ползата за обществото от произведената електроенергия вероятно си струва такива малки, пренебрежими жертви.

За гореизложеното можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0066-dam/2016-04-23

 

1.      ВЕЦ Асеница 1 и 2, река Чая - 23.04.2016г.

Посещението е при пролетно пълноводие. В реката се изпуска водно количество, което е от порядък не повече от 300л/сек, при задължителни 900 л/сек., а реката е много голяма над водовземането - тя може да се види на последния клип.

Рибният проход продължава да е непреодолим за рибите и другите водни организми. Всъщност той представлява бетонова рампа, с тук там разнесени камъчета, наподобяващи дънен субстрат, които нямат нищо общо с изискванията за субстрат в подобни проходи. За разлика от другите БД, БДИБР разполага с необходимите експерти, за да знае това.

Рампата влиза в съоръжението и рибен проход въобще не се вижда. Дори да има нещо подобно, риби и други водни организми не могат да мигрират. В конкретния случай това е важно, тъй като в реката все пак има някакъв живот под водовземането. Например клен /речен кефал/, речна пъстърва и черна мряна, която освен че има защитен статус, е и изявен мигриращ вид, заедно с пъстървата.

Най-важното - при посещението установихме, че съоръжението за водовземане е в предаварийно състояние. Ето защо наблюдаването и откриването на подобни дефекти в конструктивни елементи се е превърнало в професионална деформация. Надяваме да повярвате, че наистина е необходима спешна реакция от компетентните органи.

 Относно състоянието на съоръжението - в най-близката до пътя греда, поддържаща първия стоманен затвор, се забелязват видими огромни пукнатини - порядъкът вероятно достига до 8-10мм. широчина на пукнатината в средата на гредата. Бетоновото покритие на долната армировка е сериозно нарушено, като в цели участъци напълно отсъства. Поради гарантираното наличие на активна корозия на бетона и особено - на армировката в пукнатините, както и поради недопустимите деформации на самата греда, следва да се приеме, че тя не отговаря на изискванията за сигурност при крайни гранични състояния и за експлоатационна годност в експлоатационни гранични състояния. Очаква се авария на гредата да настъпи в период от не повече от 5 /пет/ години, но може да настъпи и всеки момент.

 Поради естеството на повредите и доколкото са налице всички предварителни сигнали за предстояща авария, може да се счита за сигурно, че разрушението на гредата ще настъпи внезапно - или поради изчерпване на носещата способност на долната армировка в средното сечение на гредата - вследствие намалено сечение от корозия при най-голямата пукнатина, или поради изчерпване на носещата способност на натисковата зона на бетона, или и на двете заедно и едновременно.

 На останалите греди се забелязва пълно обрушаване на бетоновото покритие в големи участъци, което, рано или късно, ще доведе и до тяхното предаварийно състояние.

За всичко гореописано можете да се убедите от данните, качени на нашия сайт:

http://dams.reki.bg/0011-dam/2016-04-23

Провисналата греда се вижда на края на третия клип - най-лявата, а дефектите - на последните четири снимки.

 

Ето защо, считаме, че следва незабавно да се пристъпи към изготвяне на подробна конструктивна експертиза за състоянието на цялото съоръжение, придружена от препоръки за постигане на изискванията на чл.169 от ЗУТ,   като обръщаме внимание, че гредата, която е в предаварийно състояние, не притежава необходимата сигурност  да издържа допълнителни натоварвания от хора, оборудване или материали.

 

Препоръчваме също така, при проверките на ВЕЦ, осъществявани от БД, да се следи и за такива проблеми по съоръженията, доколкото и хидроинженерите имат, макар и най-груба, представа за конструктивна сигурност.

 

Разбира се, две мижави ВЕЦ не са от споменатото по-горе национално значение, нито са обекти на културно-историческото наследство. Обаче, ако гредата се разруши, това може да доведе до отваряне на първия затвор /ако не се е заклинил/, вследствие на което да се случат следните непоправими щети:

1.      Ударно изпускане на всичката вода от задбаражното езеро. Ако не нанесе по-големи щети на населени места надолу по течението, то има риск поне за хората, които лятно време си почиват покрай реката, къпят се или ловят риба.

2.      Ударно изпускане на инертните материали и тинята в задбаражното езеро, с всички последствия, които се случиха под ВЕЦ Лакатник през 2008г.

3.      И в двата случая производството на електроенергия ще спре. Доколкото за всяко инвестиционно предложение за МВЕЦ, с което сме се запознавали досега, се твърди от авторите на проекта и се приема от компетентните органи, че то е от огромно значение за националната енергийна сигурност - намираме, че същата ще бъде критично застрашена.

4.      Не на последно място - ползата за обществото от тази най-чиста и най-щадяща природата електроенергия ще бъде загубена.

 

За да не се превърнат описаните рискове в реални щети, се надяваме да предприемете някакви действия.

 

Конкретната препоръка в случая е - БДИБР да влезе във връзка с областната колегия на КИИП - Пловдив и да ги помоли за съдействие. Препоръчваме да им покаже настоящия доклад, да им каже кой го е написал, и да ги заведе на място, за да потвърдят нашите заключения. Ако имате и най-малък проблем за контакти с КИИП Пловдив, моля, не се колебайте да поискате съдействие от нас. Ние даже ще ги предупредим предварително за проблема.

 

Надяваме се също така, всички БД и МОСВ да се убедят, че оценка на състоянието на всички прегради и други съоръжения, представляващи миграционни бариери по реките, е крайно необходима, включително от гледна точка на сигурността. Следва да се има предвид, че конструктивната сигурност на всички елементи от съоръжението е един от най-важните фактори за оценка.

Що се отнася до нас - ние ще обърнем сериозно внимание на тези проблеми при бъдещите си проверки на съоръжения.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ