Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 6 април 2016 г.

Къде и кога ще бъде забранен риболовът през 2016 година

Заповед на МЗХ за забрана на риболова по области

 
ЗАПОВЕД

№ РД 09-98
гр. София 26.02.2016 г.


На основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка със съгласувателно писмо с изх. № 12-00-1960/27.01.2016 г. на МОСВ и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях,

НАРЕЖДАМ:


Забранявам извършването на риболов през 2016, 2017 и 2018 година в
рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях, както следва:

  1. Във водите на Черно море:

1.1.      Забранява се стопанският риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни), определени със заповеди на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

1.2.      Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи уреди в крайбрежните зони, както следва:
1.2.1.   От нос Сиврибурун до устието на нос Емине в зоната до три мили от брега;
1.2.2.   В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос Емине - фар „Несебър”;
1.2.3.   В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар „Несебър” - с. Черноморец, Южен нос;
1.2.4.   От с. Черноморец, Южен нос до устието на р. Резовска зоната до три мили от брега;
1.2.5.   Забранените за риболов зони по т.1.2. са свободни за риболов с пелагични тралове в периода от 15 септември до 15 декември за улов на преходни пасажни видове риба, с изключение на видовете по Приложение № 3 и Приложение № 4 към Закона за биологично разнообразие (ЗБР).  При наличие на приулов на екземпляри от квотирани видове, след изчерпване на квотата, те трябва да бъдат върнати на местата където са уловени, независимо от тяхното състояние;
1.2.6.   В зоните по т. 1.2.1. и 1.2.4. се допуска риболов с тралиращи средства между една и три мили от брега за кораби ползващи дерогация по правилата на Препоръка GFCM 36/2012/3, с изключение на видовете по Приложение № 3 и Приложение № 4 към Закона за биологично разнообразие;

1.3.      Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:
1.3.1.   В радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ „,Варна” във Варненското езеро;
1.3.2.   В акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока;
1.3.3.   В акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос Кая до нос Св. Димитър.

2.         Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

2.1.      В акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м от средата на устията на съответния приток;
2.2.      На отстояние 200 метра от брега от „Морски клуб” на река Дунав при гр. Силистра от р.км. 375 до лодкостоянка „Чаир майле” р.км. 376.800.;
2.3.      В устието и канала  на р.км. 407 на р.Дунав влизащ в остров Гарван;
2.4.      В защитена местност  „Комплекс Алеко – Телика „ и всички включени в нея български острови от р.км.468 до р.км 475.;
2.5.      В островите на р. Дунав в които попадат „Голям Бръшлен” от р. км 449.600 до 453.700, „Калимок”  р. км 437.300 – 441.500  и „Радецки”  от р. км 434.300 до 437.600.;
2.6.      В лимана на пристанище „Дунавски драгажен флот“ с вход при р.км. 489.950;
2.7.      В лимана при входа на пристанище със специално предназначение на АЕЦ Белене от р.км. 567 до р.км. 568;
2.8.      В ивицата дига бряг от р. км. 538 до р. км. 544,  на река Дунав.;
2.9.      В ивицата дига бряг от р. км. 560 до р. км. 567, островите „Вардим“, „Малък Вардим“ и „Предел“ на р.Дунав.;
2.10.    В лимана на Природен парк „Персина“ на р. Дунав от р. км. 580 до р. км. 581 намиращ се на входа на лодкостоянката на ХТК гр. Белене;
2.11.    В устието на река Дунав от  р. км. 611 до р. км. 612 (т. нар. Дунавски канал в м. „Карабоаз“);
2.12.    В лимана на пристанище „Русе Изток” с вход при р.км. 490;
2.13.    В лимана на пристанище със специално предназначение (АППД Русе) с вход при р.км. 491;
2.14.    В лимана на пристанища „Русе Запад” и „Русенска корабостроителница” на река Дунав с вход при р.км. 495.950;
2.15.    Във всички басейни и водоеми между с. Ряхово и гр. Тутракан по протежението на р. Дунав, както и във всички входни и изходни канали, попадащите в границите на ЗМ „Калимок-Бръшлен” и свързващи влажните зони с р. Дунав и на разстояние 200 м около заустването им – землища с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово и с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, както и с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра.
2.16.    В лимана на пристанището в град  Козлодуй;
2.17.    В акваторията в района на пристанището и фериботен комплекс на ГКПП град Оряхово;
2.18.    В зоната на особен режим и контролиран  достъп около АЕЦ град Козлодуй;
2.19.    В лимана на пристанището в АЕЦ „Козлодуй“;
2.20.     В лимана на пристанище Лом, при р.км. 742, общ. Лом;
2.21.    В разливище на р. Дунав под с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм, от р.км 713 до устието на р. Цибрица.

3.         Във водите на българския участък на река Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

3.1       В канали и затони и брега на самите острови и в прибрежната им зона на защитена местност „Калимок-Бръшлен”, която обхваща островите „Мишка” от р. км 458.700 до р.км  461.200, островната група между остров „Голям Бръшлен” и румънския бряг от р. км 451.500 до р.км 455.400, „Безименен” от р. км 445 до 448.00, както и канала между острова и българския бряг;
3.2.      В защитена местност „Гарвански блата”, землища с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра, с изключение на любителски риболов в периода 01.08. до 15.02. на следващата година;
3.3.      В защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”, землище с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, с изключение на любителски риболов в източната страна на блатото за   периодите от 01.01. до 14.04. и от 16.06. до 14.04.  на следващата година;
3.4.      Във временните и постоянни затони на защитена местност „Дойчов остров“ както и от брега от р. км. 527.500 до р. км. 528.700;.
3.5.      Забранен е риболовът от брега на островите, в канали и затони на самите острови на р. Дунав в които попадат „Голям Бръшлен” от р. км 449.600 до  453.700, „Калимок” от р. км 437.300 до 441.500 и „Радецки” от р. км 434.300 до р. км 437.600., в канала между о. Калимок и българския бряг, и в прибрежната им зона;
3.6.      В поддържан резерват „Сребърна“, в който попада и остров „Девня“, както и канала на река Дунав между острова и брега, с изключение на любителския риболов на брега на река Дунав от р. км. 390.300 до р. км. 393 и участъците по западния бряг на езерото.;

4.         Във вътрешните водни обекти:

4.1.      Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Област Благоевград

-                      р. Благоевградска Бистрица;
-                      притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на ДГС - Благоевград и обособените едродивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” до територията на Национален парк Рила на територията на община Благоевград;
-                     р. Лебница – от извора ú до вливането на река Ивановска в нея (под с.Иваново, общ. Петрич);.
-                      горното течение на река Ощавска с притоците ú р. Мочуришка и р. Бяла река – от водохващането на Малка водноелектрическа централа на кота 1045 м. до границата на Национален парк Пирин на територията на община Кресна;
-                      р. Градевска – от моста под отбивката за с.Долно Осеново, заедно с притоците ú в планините Рила и Пирин, до границите ú на парковите зони на територията на община Симитли и община Разлог;
-                      р. Перлеш – от извора до устието ú в р. Деселица;
-                      р. Десилица – от хижа Гоце Делчев до разсадника на ТП „ ДГС Добринище“;
-                     р. Манастирска – от местността „Ралеви лъки“ до вливането ú в р. Места на територията на община Банско;
-                      всички реки на територията на НП Рила и НП Пирин;
-                      р. Бистрица – над с. Пирин, от водохващането на последния МВЕЦ до границата на Национален парк „Пирин“;
-                      р. Загаза – от извора до вливането  ú в р.Влахина;
-                      р. Седруле – от извора до вливанвто ú в р. Места;
-                      р. Ръждавица – от извора до вливането ú в язовир „Вищерица“;
-                      р. Железнишка (Стара река) – от извора до устието ú;
-                      р. Делчовска – от извора до вливането ú в р. Труповишка;
-                      р. Туфча – от местността Чарка (землището на с.Брезница) до извора  ú;
-                      р. Бистрица – от местността Караманица (землещето на с. Плетена) до извора ú;
-                      р. Бистрица – от моста на с. Боголин до устието ú;
-                      р. Канина – от местността Сини вир до извора ú;

Област Бургас

-                      езеро Вая, в границите на защитена местност Вая;
-                      яз. Ясна поляна; (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
-                      яз. Ново Паничарево;
-                      яз. Камчия, (съгласно  Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
-                      в гранците на защитена местност Пода, в землището на гр. Бургас;
-                      езеро Узунгерен, в границите на защитена местност Узунгерен;
-                      в блатната част и акваторията на защитена местност Ченгене скеле, в землищата на с. Крайморие, община Бургас и с. Маринка, община Созопол в периода от 1 март до 30 юли;
-                     устието на р. Изворска, в границите на защитена местност Устие на р. Изворска, в землищата на с. Твърдица и с. Димчево;
-                      Поморийско езеро;
-                      в границите на защитена местност Острови Св. Св. Иван и Петър, в землището на гр. Созопол, за периода от 1 април до 30 юли .;
-                      в границите на природната забележителност Блато Алепу;
-                      р. Велека - от моста на път Е 87/ Звездец – Малко Търново/ до сливането с Младежка река;
-                      р. Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско, попадаща в границите на резерват Ропотамо.

Област Варна

-                      защитена месност Ятата, разположена в землищата на гр. Белослав, общ. Белослав и с. Константиново, общ. Варна;
-                      акваторията на защитена местност Казашко;

Област Велико Търново

-           р. Божичка - от извора,прилежащите и притоци  до вливането и́ в р. Веселина при с.Дрента -  2 км;
-           р. Липовска - от извора до вливането и́ в р. Веселина при местността Смесито - 3,8 км;
-           р. Иванкова - от извора, прилежащите и́ притоци до вливането и́ при с. Майтанеци 1 км;
-           р. Борощица – от извора прилежащите и́ притоци до вливането и́ в река Мийковска при местността „Вилите“ – 2,5 км;
-           р. Веселина - от с. Багалевци до вливането и́ в язовир Йовковци;
-           р. Бебровска - от извора до вливането и́ в р. Златаришка - 8 км.

Област Габрово

-           р. Росица с притоците и́ - р. Благарещица, р. Цървулщица, р. Зелениковец, р. Мокра бяла, р. Маришница, р.Голешица р. Суха бяла от изворите им до двата моста на с. Валевци;
-           р. Паничарка с притоците и́ - р. Борущица, р. Левичарска, р. Топлешка от изворите им до яз. Христо Смирненски;
-           яз. Христо Смирненски (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
-           р. Козята река, заедно с притоците и́ - р. Зеленишка и р. Белилска река от изворите им до рибарника в махала Червен бряг;
-           р. Янтра – от извора до кв. Ябълка, от ВЕЦ „Янтра“ до моста над реката при село Янтра, от  моста под с.Скалско при път 5002 до моста с.Гостилица – път 609.;
-           р. Бялата река – от откритото водохващане до моста на квартал „Шумели“;
-           р. Сивек – от откритото водохващане в с. Потока до местността „Тракулското”;
-           р. Тревненска – от моста на с. Добревци до моста на тунела;
-           р. Тревненска - от моста до кв.Тепавица до моста на с.Добревци;
-           р. Дряновска – от Дряновският манастир до с. Цинга;
-           р. Плачковска – от извора до моста на разклона за с. Кръстец;

Област Добрич

-                 Дуранкулашко езеро - в зона от 100 метра пред комплекс „Езерото“;
-  Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и  от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
  • южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м;
  • северния бряг на голямото огледало (от двете страни на ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 500 м;
  • западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м.
-              Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
  • необраслата с тръстика част в местност Перилото от страната на с. Езерец обхващащо брегова ивица с дължина 100 м ;
  • южната част на Шабленско езеро обхващащо брегова ивица с дължина 300 м

Област Кюстендил

-              езерата и горните течения на реките, попадащи в границите на Национален Парк „Рила“ и Природен Парк „Рилски манастир“

Област Кърджали

-              яз. Боровица (съгласно  Приложение № 1 от Наредба №  37 от 10.11.2008 г.)

Област Ловеч

-        р. Бели Вит – от бента на м.“Скрибътна” до бента на м. “Воловийте”.
-        р. Костина – от извора до вливането и́ с река Бели Вит.
-        р. Черна река – от извора до сливането и́ с река Дебелещица.
-        р. Дебелещица.
-        р. Бели Осъм – от извора, заедно с притоците и́ до сливането и́ с река Козещица.
-        р. Козещица.
-        р Жална – от извора до сливането и́ с река Кнежка.
-        р. Кнежка.
-        р. Зеленика – от извора до сливането и́ с река Бели Осъм.
-        р. Черни Осъм – от извора до сливането и́ с река Краeвица.
-        р.Краевица
-        р. Топля - от извора до вливането и́ в язовир Сопот.
-        р. Пръскалска – от  извора до ВЕЦ „ Видима“
-        р. Острешка – от извора до местност „Баранов мост“
-        р. Стърна – от извора до първия мост.
-        р. Зла река – от извора до приток  „Мусев дол“

Област Монтана

-        р. Цибърско разливище – под с. Горни Цибър, община Вълчедръм;
-        р. Шабовица – от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица;
-        р. Голема река – от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица;
-        р. Къса река – от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица;

Област  Пазарджик

-                 баластиера в с.Бошуля, общ.Септември;
-                 р.Рибна – от м. Дългия мост до м. Каратепе и от м. Софан до м. Арнаудска поляна;
-                 р. Софаница – от м. Дългия мост до м. Софан;
-                 Крива река – от м. Софан до м. Циганска лъка;
-                 р. Равна – от м. Софан до м. Арнаудска поляна;
-                 р. Баталач – от м. Сухата лъка до водохващането на Водев Чарк;
-                 Тели дере – от м. Зайков дол до м. Крачановото;
-                 Биндерски дол – целия;
-                 Епитров дол – целия;
-                 Тузленски дол – целия.

Област Перник

-       яз. Студена;
-       Езеро Байкал – ЗМ Чокльово блато;
-                 Горното течение на реките Матница, Кладнишка и р. Струма, преминаващи през територията на Природен парк Витоша до вливането им в яз. Студена.

Област Пловдив

-                 р. Тъмръшка с притоците ú – от извора до местността „Момин мост“
-                 р. Белишка – от извора до моста на разклона за с. Борово (местността Паткарника – старото пъстървово стопанство);
-                 Крушовска река – от изворите до вливането ú в р. Манастирска;
-                 р. Сушица с притоците ú – от извора до вливането ú в р. Лъкинска (Юговска);
-                 р. Манастирска – от изворите до водопада на местността Крушов четал;

Област Смолян

-        р. Арда с притоците ú – от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница;
-        р. Сивинска с притоците ú – от изворите до вливането ú в р. Арда;
-        р. Черна с всичките ú притоците – от изворите до тунела;
-        р. Крива река – от изворите до вливането ú в р. Черна;
-        р. Кутелска с притоците ú - от изворите до сливането ú в р. Виевска;
-        р. Девинска – от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник „Девин 4” (началото на защитената местност) и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин;
-        р. Буйновска с притоците ú – от изворите до горния мост на м. Попини лъки;
-        р.Триградска с притоците ú – от изворите до изпускателя на язовир Тешел;
-        р.Чеирска с притоците ú – от изворите до вливането ú в р. Триградска;
-        р.Широколъшка с притоците ú - от изворите до вливането ú в р.Въча;
-        р. Въча – от язовирната стената на яз. Цанков Камък до ВЕЦ „Цанков Камък” над  с. Михалково на местността Забрал до бетонен брод, намиращ се до портала на бившия ДАП;
-        р. Чудните мостове – от изворите до вливането ú в р. Забърдовска;
-        р. Караджа дере – от границата с ДГС „Широка поляна”, заедно с притоците ú до ГК „Чарка”;
-        р. Герзовска - с всичките ú притоци до вливането ú в р. Черна;
-        р. Бяла река – от изворите ú до вливането ú в р. Черна;
-        р. Тикалска – от изворите до вливането ú в р. Черна;
-        Смолянски езера – ЗМ, езерата: „Мътното”, „Бистрото”, „Тревистото” и „Салажа”;

Област София и София-град

-                 р. Меде дере - в района на ДЛ Копривщица по цялата ú дължина;
-                 р. Скакля в района на ДЛ Своге - от изворите до вливането ú в р. Искър;
-                 р. Габровница - в района на ДС Своге от изворите до манастир Седемте престола;
-                 р. Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до РС „Нишава” край гр. Годеч;
-                 р. Дълга - от извора до местността Косница;
-                 р. Свинска - в района на ДС Етрополе по цялата ú дължина;
-                 р. Ечемишка - в района на ДС Ботевград по цялата ú дължина;
-                 р. Еленска - в района на ДС Пирдоп от изворите ú до базиликата „Свети Илия”;
-                 р. Чавча - в района на ДС Костенец от изворите ú до курорта на с. Костенец;
-                 р. Леви Искър - общ. Самоков от изворите до вливането в р. Черни Искър;
-                 р. Урдина - от изворите до вливането ù в р. Черни Искър;
-                 р. Манина;
-                 р. Кору дере;
-                 р. Куфарита;
-                 баластриера с. Негован - западното езеро.

-                 всички реки в територията на ПП Витоша;

-                 р. Бакьовска – от района на ловен дом „Търсава” до района на с. Ябланица.

Област Стара Загора

-                 р.Тъжа – от извора ú по цялото поречие до вливането ú в река Тунджа, югоизточно от с. Търничене, общ. Павел Баня;
-                 р.Лешница – от извора ú по цялото поречие до бариерата на ТП ДЛС „Мазалат“при с.Ясеново.;
-                 р. Кадемлийска – десен приток на р. Тъжа – по цялото ú поречие;
-                 р. Селченска - от извора ú по цялото поречие до гр. Мъглиж;

-                     Област Сливен

-                 р.Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, община Сливен;

Област Хасково

-                 р. Харманлийска - горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на областта;
-                 р. Чулфанска (Банска)- от с. Сусам на запад до границата с област Пловдив, през месеците юли, август и септември;
-                 р. Арда - северната (лява по посока течението) брегова ивица, в границите на защитена местност Черната скала;
-                 брегова ивица на яз. Студен кладенец, в границите на защитена местност „Големия сипей“;

4.2      Забранява се през периода 2016 - 2018 година, при извършване на любителски риболов, задържането на улов от речна (балканска) пъстърва /Salmo trutta fario/ в участъците на реките и водните обекти, както следва:

            Област Благоевград

-                 р. Черна Места с притоците ú, от границите на НП Рила до вливането ú в река Места;
-                 р. Бела Места с притоците от границите на НП Рила до вливането в река Места;

Област Велико Търново

-        р. Мийковска – от махала Христовци до вливането  и́ в река Костелска – 3,8 км;
-        р. Костелска  - от извора, прилежащите и́ притоци до бента при с.Костел – 3,5 км;

Област Кюстендил

-                 р. Драговищица с притоците ú – от държавната граница на България    до вливането ú в река Струма;
-                 р. Рилска с притоците ú – от границите на ПП Рилски Манастир до вливането в р. Струма;
-                 р. Елешница с притоците – от изворите до вливането в река Струма;
-                 р. Треклянска (Раянска) с притоците - на територията на областта.

Област Ловеч

-                 р. Черни Вит – от границата ú с Национален парк Централен Балкан, заедно с притоците ú до ВЕЦ-а при отбивката за село Ямна;
-                 р. Стара Рибарица – от границата ú с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането ú с река Бели Вит;
-                 р. Заводна – от границата ú с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането ú с река Бели Вит;
-                 р. Златна Панега – от извора до входа на гр. Луковит.

Област Монтана

-                 р. Дългоделска Огоста и притоците ú - от изворите до вливането в р. Огоста.
-                 р. Ботуня заедно с притоците ú – от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец;

Област Пловдив

-        р. Бяла река с притоците ú – от границите на Национален парк „ Централен Балкан“ до вливането в река Стряма;
-        р. Тъмръшка с притоците ú – от месността Момин мост до с. Първенец;
-        р. Чепеларска (Чая) – в участъка от стария римски мост над  с. Бачково до първия тунел посока гр. Пловдив;


            Област Перник

-                 р. Ерма с притоците – по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с република Сърбия при с. Петаченци;
-                 р. Треклянска (Раянска) с притоците на територията на областта.

Област София

-                 р. Искрецка – от изворите до вливането ú в р. Искър;
-                 р. Искър – от стената на яз. Искър до ВЕЦ при Долни Пасарел;
-                 р. Черни Искър – в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането ú с р. Бели Искър.

Област Сливен

-                 р. Голямата река – от изворите до с.Бяла паланка, община Твърдица;

Област Стара Загора

-                 р. Габровница с притоците ú- от границите на Национален парк „Централен Балкан“ до бариерата на ДЛС „Мазалат“ при село Скобелево.

Област Шумен

-                 р. Брестова;


Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ЗАПОВЕД

№ РД 09-98
гр. София 26.02.2016 г.


На основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка със съгласувателно писмо с изх. № 12-00-1960/27.01.2016 г. на МОСВ и възникнала необходимост за опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях,

НАРЕЖДАМ:


Забранявам извършването на риболов през 2016, 2017 и 2018 година в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях, както следва:

1.              Във водите на Черно море:

1.1.      Забранява се стопанският риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов (даляни), определени със заповеди на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

1.2.      Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид тралиращи уреди в крайбрежните зони, както следва:
1.2.1.   От нос Сиврибурун до устието на нос Емине в зоната до три мили от брега;
1.2.2.   В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията нос Емине - фар „Несебър”;
1.2.3.   В зоната, ограничена от бреговата ивица до линията фар „Несебър” - с. Черноморец, Южен нос;
1.2.4.   От с. Черноморец, Южен нос до устието на р. Резовска зоната до три мили от брега;
1.2.5.   Забранените за риболов зони по т.1.2. са свободни за риболов с пелагични тралове в периода от 15 септември до 15 декември за улов на преходни пасажни видове риба, с изключение на видовете по Приложение № 3 и Приложение № 4 към Закона за биологично разнообразие (ЗБР).  При наличие на приулов на екземпляри от квотирани видове, след изчерпване на квотата, те трябва да бъдат върнати на местата където са уловени, независимо от тяхното състояние;
1.2.6.   В зоните по т. 1.2.1. и 1.2.4. се допуска риболов с тралиращи средства между една и три мили от брега за кораби ползващи дерогация по правилата на Препоръка GFCM 36/2012/3, с изключение на видовете по Приложение № 3 и Приложение № 4 към Закона за биологично разнообразие;

1.3.      Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:
1.3.1.   В радиус 500 м. от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ „,Варна” във Варненското езеро;
1.3.2.   В акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м. от средата на устието на притока;
1.3.3.   В акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена по права линия от нос Кая до нос Св. Димитър.

2.         Във водите на българския участък на река Дунав се забранява стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

2.1.      В акваторията пред устията на вливащите се в река Дунав притоци и канали в радиус 200 м от средата на устията на съответния приток;
2.2.      На отстояние 200 метра от брега от „Морски клуб” на река Дунав при гр. Силистра от р.км. 375 до лодкостоянка „Чаир майле” р.км. 376.800.;
2.3.      В устието и канала  на р.км. 407 на р.Дунав влизащ в остров Гарван;
2.4.      В защитена местност  „Комплекс Алеко – Телика „ и всички включени в нея български острови от р.км.468 до р.км 475.;
2.5.      В островите на р. Дунав в които попадат „Голям Бръшлен” от р. км 449.600 до 453.700, „Калимок”  р. км 437.300 – 441.500  и „Радецки”  от р. км 434.300 до 437.600.;
2.6.      В лимана на пристанище „Дунавски драгажен флот“ с вход при р.км. 489.950;
2.7.      В лимана при входа на пристанище със специално предназначение на АЕЦ Белене от р.км. 567 до р.км. 568;
2.8.      В ивицата дига бряг от р. км. 538 до р. км. 544,  на река Дунав.;
2.9.      В ивицата дига бряг от р. км. 560 до р. км. 567, островите „Вардим“, „Малък Вардим“ и „Предел“ на р.Дунав.;
2.10.    В лимана на Природен парк „Персина“ на р. Дунав от р. км. 580 до р. км. 581 намиращ се на входа на лодкостоянката на ХТК гр. Белене;
2.11.    В устието на река Дунав от  р. км. 611 до р. км. 612 (т. нар. Дунавски канал в м. „Карабоаз“);
2.12.    В лимана на пристанище „Русе Изток” с вход при р.км. 490;
2.13.    В лимана на пристанище със специално предназначение (АППД Русе) с вход при р.км. 491;
2.14.    В лимана на пристанища „Русе Запад” и „Русенска корабостроителница” на река Дунав с вход при р.км. 495.950;
2.15.    Във всички басейни и водоеми между с. Ряхово и гр. Тутракан по протежението на р. Дунав, както и във всички входни и изходни канали, попадащите в границите на ЗМ „Калимок-Бръшлен” и свързващи влажните зони с р. Дунав и на разстояние 200 м около заустването им – землища с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово и с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, както и с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра.
2.16.    В лимана на пристанището в град  Козлодуй;
2.17.    В акваторията в района на пристанището и фериботен комплекс на ГКПП град Оряхово;
2.18.    В зоната на особен режим и контролиран  достъп около АЕЦ град Козлодуй;
2.19.    В лимана на пристанището в АЕЦ „Козлодуй“;
2.20.     В лимана на пристанище Лом, при р.км. 742, общ. Лом;
2.21.    В разливище на р. Дунав под с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм, от р.км 713 до устието на р. Цибрица.

3.         Във водите на българския участък на река Дунав се забранява риболовът с всякакъв вид риболовни уреди и средства, както следва:

3.1       В канали и затони и брега на самите острови и в прибрежната им зона на защитена местност „Калимок-Бръшлен”, която обхваща островите „Мишка” от р. км 458.700 до р.км  461.200, островната група между остров „Голям Бръшлен” и румънския бряг от р. км 451.500 до р.км 455.400, „Безименен” от р. км 445 до 448.00, както и канала между острова и българския бряг;
3.2.      В защитена местност „Гарвански блата”, землища с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра, с изключение на любителски риболов в периода 01.08. до 15.02. на следващата година;
3.3.      В защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”, землище с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, с изключение на любителски риболов в източната страна на блатото за   периодите от 01.01. до 14.04. и от 16.06. до 14.04.  на следващата година;
3.4.      Във временните и постоянни затони на защитена местност „Дойчов остров“ както и от брега от р. км. 527.500 до р. км. 528.700;.
3.5.      Забранен е риболовът от брега на островите, в канали и затони на самите острови на р. Дунав в които попадат „Голям Бръшлен” от р. км 449.600 до  453.700, „Калимок” от р. км 437.300 до 441.500 и „Радецки” от р. км 434.300 до р. км 437.600., в канала между о. Калимок и българския бряг, и в прибрежната им зона;
3.6.      В поддържан резерват „Сребърна“, в който попада и остров „Девня“, както и канала на река Дунав между острова и брега, с изключение на любителския риболов на брега на река Дунав от р. км. 390.300 до р. км. 393 и участъците по западния бряг на езерото.;

4.         Във вътрешните водни обекти:

4.1.      Забранява се риболовът в участъците на реките и водните обекти, както следва:

Област Благоевград

-                      р. Благоевградска Бистрица;
-                      притоците на р. Благоевградска Бистрица - от старите рибарници на ДГС - Благоевград и обособените едродивечови стопанства „Тапането” и „Добро поле” до територията на Национален парк Рила на територията на община Благоевград;
-                     р. Лебница – от извора ú до вливането на река Ивановска в нея (под с.Иваново, общ. Петрич);.
-                      горното течение на река Ощавска с притоците ú р. Мочуришка и р. Бяла река – от водохващането на Малка водноелектрическа централа на кота 1045 м. до границата на Национален парк Пирин на територията на община Кресна;
-                      р. Градевска – от моста под отбивката за с.Долно Осеново, заедно с притоците ú в планините Рила и Пирин, до границите ú на парковите зони на територията на община Симитли и община Разлог;
-                      р. Перлеш – от извора до устието ú в р. Деселица;
-                      р. Десилица – от хижа Гоце Делчев до разсадника на ТП „ ДГС Добринище“;
-                     р. Манастирска – от местността „Ралеви лъки“ до вливането ú в р. Места на територията на община Банско;
-                      всички реки на територията на НП Рила и НП Пирин;
-                      р. Бистрица – над с. Пирин, от водохващането на последния МВЕЦ до границата на Национален парк „Пирин“;
-                      р. Загаза – от извора до вливането  ú в р.Влахина;
-                      р. Седруле – от извора до вливанвто ú в р. Места;
-                      р. Ръждавица – от извора до вливането ú в язовир „Вищерица“;
-                      р. Железнишка (Стара река) – от извора до устието ú;
-                      р. Делчовска – от извора до вливането ú в р. Труповишка;
-                      р. Туфча – от местността Чарка (землището на с.Брезница) до извора  ú;
-                      р. Бистрица – от местността Караманица (землещето на с. Плетена) до извора ú;
-                      р. Бистрица – от моста на с. Боголин до устието ú;
-                      р. Канина – от местността Сини вир до извора ú;

Област Бургас

-                      езеро Вая, в границите на защитена местност Вая;
-                      яз. Ясна поляна; (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
-                      яз. Ново Паничарево;
-                      яз. Камчия, (съгласно  Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
-                      в гранците на защитена местност Пода, в землището на гр. Бургас;
-                      езеро Узунгерен, в границите на защитена местност Узунгерен;
-                      в блатната част и акваторията на защитена местност Ченгене скеле, в землищата на с. Крайморие, община Бургас и с. Маринка, община Созопол в периода от 1 март до 30 юли;
-                     устието на р. Изворска, в границите на защитена местност Устие на р. Изворска, в землищата на с. Твърдица и с. Димчево;
-                      Поморийско езеро;
-                      в границите на защитена местност Острови Св. Св. Иван и Петър, в землището на гр. Созопол, за периода от 1 април до 30 юли .;
-                      в границите на природната забележителност Блато Алепу;
-                      р. Велека - от моста на път Е 87/ Звездец – Малко Търново/ до сливането с Младежка река;
-                      р. Ропотамо от устието до моста на пътя Бургас - Приморско, попадаща в границите на резерват Ропотамо.

Област Варна

-                      защитена месност Ятата, разположена в землищата на гр. Белослав, общ. Белослав и с. Константиново, общ. Варна;
-                      акваторията на защитена местност Казашко;

Област Велико Търново

-           р. Божичка - от извора,прилежащите и притоци  до вливането и́ в р. Веселина при с.Дрента -  2 км;
-           р. Липовска - от извора до вливането и́ в р. Веселина при местността Смесито - 3,8 км;
-           р. Иванкова - от извора, прилежащите и́ притоци до вливането и́ при с. Майтанеци 1 км;
-           р. Борощица – от извора прилежащите и́ притоци до вливането и́ в река Мийковска при местността „Вилите“ – 2,5 км;
-           р. Веселина - от с. Багалевци до вливането и́ в язовир Йовковци;
-           р. Бебровска - от извора до вливането и́ в р. Златаришка - 8 км.

Област Габрово

-           р. Росица с притоците и́ - р. Благарещица, р. Цървулщица, р. Зелениковец, р. Мокра бяла, р. Маришница, р.Голешица р. Суха бяла от изворите им до двата моста на с. Валевци;
-           р. Паничарка с притоците и́ - р. Борущица, р. Левичарска, р. Топлешка от изворите им до яз. Христо Смирненски;
-           яз. Христо Смирненски (съгласно Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г.)
-           р. Козята река, заедно с притоците и́ - р. Зеленишка и р. Белилска река от изворите им до рибарника в махала Червен бряг;
-           р. Янтра – от извора до кв. Ябълка, от ВЕЦ „Янтра“ до моста над реката при село Янтра, от  моста под с.Скалско при път 5002 до моста с.Гостилица – път 609.;
-           р. Бялата река – от откритото водохващане до моста на квартал „Шумели“;
-           р. Сивек – от откритото водохващане в с. Потока до местността „Тракулското”;
-           р. Тревненска – от моста на с. Добревци до моста на тунела;
-           р. Тревненска - от моста до кв.Тепавица до моста на с.Добревци;
-           р. Дряновска – от Дряновският манастир до с. Цинга;
-           р. Плачковска – от извора до моста на разклона за с. Кръстец;

Област Добрич

-                 Дуранкулашко езеро - в зона от 100 метра пред комплекс „Езерото“;
-  Дуранкулашко езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и  от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
·           южния бряг на голямото огледало (от югоизточно блато до полуострова срещу ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 1500 м;
·           северния бряг на голямото огледало (от двете страни на ресторант „Златна рибка”) обхващащо брегова ивица с дължина 500 м;
·           западния бряг на голямото огледало на водоема (при островите), обхващащо брегова ивица 500 м.
-              Шабленско езеро, с изключение на любителския риболов в периодите от 01.03 до 31.03 и от 01.07 до 31.10 в следните участъци на езерото:
·           необраслата с тръстика част в местност Перилото от страната на с. Езерец обхващащо брегова ивица с дължина 100 м ;
·           южната част на Шабленско езеро обхващащо брегова ивица с дължина 300 м

Област Кюстендил

-              езерата и горните течения на реките, попадащи в границите на Национален Парк „Рила“ и Природен Парк „Рилски манастир“

Област Кърджали

-              яз. Боровица (съгласно  Приложение № 1 от Наредба №  37 от 10.11.2008 г.)

Област Ловеч

-        р. Бели Вит – от бента на м.“Скрибътна” до бента на м. “Воловийте”.
-        р. Костина – от извора до вливането и́ с река Бели Вит.
-        р. Черна река – от извора до сливането и́ с река Дебелещица.
-        р. Дебелещица.
-        р. Бели Осъм – от извора, заедно с притоците и́ до сливането и́ с река Козещица.
-        р. Козещица.
-        р Жална – от извора до сливането и́ с река Кнежка.
-        р. Кнежка.
-        р. Зеленика – от извора до сливането и́ с река Бели Осъм.
-        р. Черни Осъм – от извора до сливането и́ с река Краeвица.
-        р.Краевица
-        р. Топля - от извора до вливането и́ в язовир Сопот.
-        р. Пръскалска – от  извора до ВЕЦ „ Видима“
-        р. Острешка – от извора до местност „Баранов мост“
-        р. Стърна – от извора до първия мост.
-        р. Зла река – от извора до приток  „Мусев дол“

Област Монтана

-        р. Цибърско разливище – под с. Горни Цибър, община Вълчедръм;
-        р. Шабовица – от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица;
-        р. Голема река – от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица;
-        р. Къса река – от изворите до кв. Беговица – гр. Берковица;

Област  Пазарджик

-                 баластиера в с.Бошуля, общ.Септември;
-                 р.Рибна – от м. Дългия мост до м. Каратепе и от м. Софан до м. Арнаудска поляна;
-                 р. Софаница – от м. Дългия мост до м. Софан;
-                 Крива река – от м. Софан до м. Циганска лъка;
-                 р. Равна – от м. Софан до м. Арнаудска поляна;
-                 р. Баталач – от м. Сухата лъка до водохващането на Водев Чарк;
-                 Тели дере – от м. Зайков дол до м. Крачановото;
-                 Биндерски дол – целия;
-                 Епитров дол – целия;
-                 Тузленски дол – целия.

Област Перник

-       яз. Студена;
-       Езеро Байкал – ЗМ Чокльово блато;
-                 Горното течение на реките Матница, Кладнишка и р. Струма, преминаващи през територията на Природен парк Витоша до вливането им в яз. Студена.

Област Пловдив

-                 р. Тъмръшка с притоците ú – от извора до местността „Момин мост“
-                 р. Белишка – от извора до моста на разклона за с. Борово (местността Паткарника – старото пъстървово стопанство);
-                 Крушовска река – от изворите до вливането ú в р. Манастирска;
-                 р. Сушица с притоците ú – от извора до вливането ú в р. Лъкинска (Юговска);
-                 р. Манастирска – от изворите до водопада на местността Крушов четал;

Област Смолян

-        р. Арда с притоците ú – от изворите до рибовъдното стопанство в с. Кошница;
-        р. Сивинска с притоците ú – от изворите до вливането ú в р. Арда;
-        р. Черна с всичките ú притоците – от изворите до тунела;
-        р. Крива река – от изворите до вливането ú в р. Черна;
-        р. Кутелска с притоците ú - от изворите до сливането ú в р. Виевска;
-        р. Девинска – от границата с РДГ Пазарджик до моста на рибарник „Девин 4” (началото на защитената местност) и от моста на гробищен парк Девин до моста при автогара Девин;
-        р. Буйновска с притоците ú – от изворите до горния мост на м. Попини лъки;
-        р.Триградска с притоците ú – от изворите до изпускателя на язовир Тешел;
-        р.Чеирска с притоците ú – от изворите до вливането ú в р. Триградска;
-        р.Широколъшка с притоците ú - от изворите до вливането ú в р.Въча;
-        р. Въча – от язовирната стената на яз. Цанков Камък до ВЕЦ „Цанков Камък” над  с. Михалково на местността Забрал до бетонен брод, намиращ се до портала на бившия ДАП;
-        р. Чудните мостове – от изворите до вливането ú в р. Забърдовска;
-        р. Караджа дере – от границата с ДГС „Широка поляна”, заедно с притоците ú до ГК „Чарка”;
-        р. Герзовска - с всичките ú притоци до вливането ú в р. Черна;
-        р. Бяла река – от изворите ú до вливането ú в р. Черна;
-        р. Тикалска – от изворите до вливането ú в р. Черна;
-        Смолянски езера – ЗМ, езерата: „Мътното”, „Бистрото”, „Тревистото” и „Салажа”;

Област София и София-град

-                 р. Меде дере - в района на ДЛ Копривщица по цялата ú дължина;
-                 р. Скакля в района на ДЛ Своге - от изворите до вливането ú в р. Искър;
-                 р. Габровница - в района на ДС Своге от изворите до манастир Седемте престола;
-                 р. Нишава - в района на ДС Годеч от изворите до РС „Нишава” край гр. Годеч;
-                 р. Дълга - от извора до местността Косница;
-                 р. Свинска - в района на ДС Етрополе по цялата ú дължина;
-                 р. Ечемишка - в района на ДС Ботевград по цялата ú дължина;
-                 р. Еленска - в района на ДС Пирдоп от изворите ú до базиликата „Свети Илия”;
-                 р. Чавча - в района на ДС Костенец от изворите ú до курорта на с. Костенец;
-                 р. Леви Искър - общ. Самоков от изворите до вливането в р. Черни Искър;
-                 р. Урдина - от изворите до вливането ù в р. Черни Искър;
-                 р. Манина;
-                 р. Кору дере;
-                 р. Куфарита;
-                 баластриера с. Негован - западното езеро.

-                 всички реки в територията на ПП Витоша;

-                 р. Бакьовска – от района на ловен дом „Търсава” до района на с. Ябланица.

Област Стара Загора

-                 р.Тъжа – от извора ú по цялото поречие до вливането ú в река Тунджа, югоизточно от с. Търничене, общ. Павел Баня;
-                 р.Лешница – от извора ú по цялото поречие до бариерата на ТП ДЛС „Мазалат“при с.Ясеново.;
-                 р. Кадемлийска – десен приток на р. Тъжа – по цялото ú поречие;
-                 р. Селченска - от извора ú по цялото поречие до гр. Мъглиж;

-                     Област Сливен

-                 р.Луда Камчия и нейните притоци от изворите до с. Ичера, община Сливен;

Област Хасково

-                 р. Харманлийска - горното течение, от моста преди с. Караманци на запад до излизането от територията на областта;
-                 р. Чулфанска (Банска)- от с. Сусам на запад до границата с област Пловдив, през месеците юли, август и септември;
-                 р. Арда - северната (лява по посока течението) брегова ивица, в границите на защитена местност Черната скала;
-                 брегова ивица на яз. Студен кладенец, в границите на защитена местност „Големия сипей“;

4.2      Забранява се през периода 2016 - 2018 година, при извършване на любителски риболов, задържането на улов от речна (балканска) пъстърва /Salmo trutta fario/ в участъците на реките и водните обекти, както следва:

            Област Благоевград

-                 р. Черна Места с притоците ú, от границите на НП Рила до вливането ú в река Места;
-                 р. Бела Места с притоците от границите на НП Рила до вливането в река Места;

Област Велико Търново

-        р. Мийковска – от махала Христовци до вливането  и́ в река Костелска – 3,8 км;
-        р. Костелска  - от извора, прилежащите и́ притоци до бента при с.Костел – 3,5 км;

Област Кюстендил

-                 р. Драговищица с притоците ú – от държавната граница на България    до вливането ú в река Струма;
-                 р. Рилска с притоците ú – от границите на ПП Рилски Манастир до вливането в р. Струма;
-                 р. Елешница с притоците – от изворите до вливането в река Струма;
-                 р. Треклянска (Раянска) с притоците - на територията на областта.

Област Ловеч

-                 р. Черни Вит – от границата ú с Национален парк Централен Балкан, заедно с притоците ú до ВЕЦ-а при отбивката за село Ямна;
-                 р. Стара Рибарица – от границата ú с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането ú с река Бели Вит;
-                 р. Заводна – от границата ú с Национален парк „Централен Балкан“ до сливането ú с река Бели Вит;
-                 р. Златна Панега – от извора до входа на гр. Луковит.

Област Монтана

-                 р. Дългоделска Огоста и притоците ú - от изворите до вливането в р. Огоста.
-                 р. Ботуня заедно с притоците ú – от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец;

Област Пловдив

-        р. Бяла река с притоците ú – от границите на Национален парк „ Централен Балкан“ до вливането в река Стряма;
-        р. Тъмръшка с притоците ú – от месността Момин мост до с. Първенец;
-        р. Чепеларска (Чая) – в участъка от стария римски мост над  с. Бачково до първия тунел посока гр. Пловдив;


            Област Перник

-                 р. Ерма с притоците – по цялото течение на реката от ГКПП Стрезимировци до границата с република Сърбия при с. Петаченци;
-                 р. Треклянска (Раянска) с притоците на територията на областта.

Област София

-                 р. Искрецка – от изворите до вливането ú в р. Искър;
-                 р. Искър – от стената на яз. Искър до ВЕЦ при Долни Пасарел;
-                 р. Черни Искър – в участъка от вливането на р. Пряка река до сливането ú с р. Бели Искър.

Област Сливен

-                 р. Голямата река – от изворите до с.Бяла паланка, община Твърдица;

Област Стара Загора

-                 р. Габровница с притоците ú- от границите на Национален парк „Централен Балкан“ до бариерата на ДЛС „Мазалат“ при село Скобелево.

Област Шумен

-                 р. Брестова;


Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

http://nivabg.com/news/kude-i-koga-shte-bude-zabranen-ribolovut-prez-2016-godina-3173/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ