Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 4 май 2016 г.

Доклад за Петровска река - ВЕЦ Петрово, Яново, Катунци 1

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, представяме доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на БДЗБР на 01.05.2016г.  

 

            Настоящият доклад е изпратен до всички БД, тъй като наблюденията от него са общовалидни и се надяваме да бъдат отчетени от всички - дори и от БДЧР, ако при тях се появи такъв случай.

 

И така - посетихме отново река Петровска на територията на БДЗБР. Прекрасна река, с приказна красота и атмосфера, дотам, докъдето има вода, т.е. - почти доникъде.

Посетихме водохващането до извора Бистрец, в планината Алиботуш /Славянка/, която е защитена зона по Натура 2000, определена за опазване на местообитания и биологични видове. Водовземнето е за ВЕЦ-овете Петрово, Яново и Катунци 1

 

В предходни доклади сме Ви уведомявали, че малки притоци на река Петровска се обитават от ручеен рак /AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM/, за което сме представяли доказателства.

 

При посещението, в реката се изпускат около 50л/сек, които отговарят на условията на разрешителното. През правоъгълния отвор в стоманения савак не могат да преминават риби, но това не е важно, тъй като риби в реката няма отдавна. За гореописаното можете да се убедите от данните на нашия сайт:

 

http://dams.reki.bg/0210-dam/2016-05-01

 

И сега - по важната част.

Информирали сме нееднократно МОСВ и БДЗБР, че определеното в разрешителното за водовземане минимално водно количество е в тежко нарушение на Закона за водите. Съгласно

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eea/

за периодите 1991- 2010, 1992-2011, 1993-2012, минималното водно количество на карстов извор Бистрец - Qmin е измервано между 460 и 645л/сек., а изворът е почти непосредствено до водохващането. С други думи - определеното водно количество от 50л/сек е около 10/десет/ пъти по-малко, отколкото е определено в Закона за водите.

В ПУРБ на ЗБР 2010-2015 има мерки за водното тяло „Преразглеждане на количествените параметри на разрешителното за водовземане".

Срокът на разрешителното е изтекъл на 18.01.2015г.

Мерките в ПУРБ, ако са изпълнени при удължаването на срока на разрешителното - не се спазват от собственика. Обаче по-вероятно не са преразгледани количествените параметри, ако изобщо е удължаван срокът, тъй като вече знаем, че БДЗБР възнамерява да ги променя чак през 2021г.

Намираме, че подобно намерение не отговаря на изискванията на законодателството и молим, да бъдат предприети необходимите действия.

 

Подобни случаи има и други - на територията на БДЗБР за карстовите извори Язо и Кьошка, на територията на БДДР - карстов извор Глава Панега - за ВЕЦ Румянцево, на територията на БДИБР - за каскада Лепеница.

Както Ви е известно, има още множество грешки при определянето на минималните водни количества на множество разрешителни за водовземане на ВЕЦ. Интересното е, че грешките са винаги в полза на собственика на ВЕЦ и никога в полза на живота в реката.

 

Ето защо, отново използваме случая да обосновем предложението да се преразгледат всички разрешителни за водовземане на ВЕЦ, действащи и бъдещи, не само от гледна точка на количествени параметри.

Напротив, декларираме убедено, че във всички случаи, които сме разгледали досега и за които имаме документи, има много по-брутални нарушения.

 

Доскоро първото място се държеше от МВЕЦ Румянцево 2, за който Вие предприехте правилните стъпки и Ви поздравяваме.

 

За кратко лидерска позиция зае ВЕЦ Димитровград, който проучваме в момента и направо не ни се вярва това, което четем в Становище на БДУВИБР от 2010г. и последвалите го решения на БД и РИОСВ.

 

Но сега имаме нов лидер - бъдещия МВЕЦ Рилски манастир. За него няма нито един ред от законодателството, който да не е нарушен. Търсихме нещо да е спазено... и няма - това е абсолютният шампион.

Ще имаме удоволствието да Ви запознаем със специално Възражение по случая в най-скоро време.

 

Предварително благодарим за разбирането и съдействието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ