Карта на действащите ВЕЦ в България

понеделник, 2 февруари 2015 г.

Вкопаването на река Марица

Извадки от един доклад за състоянието на крайречната растителност:В средата на 20-ти век са извършени корекции на повечето големи български реки в.т.ч. и на р. Марица. Целта е била да се осигуряват повече работни земеделски земи за нуждите на икономиката, както и против наводнения. С течение на годините чрез направата на диги и изправянето на коритата на реките се увеличава скоростта на водния отток, пада нивото на подпочвените води, като се ерозира речното легло и крайречните територии.

Най-голяма причина обаче за падане нивото на подпочвените води и вдълбаване на реката е нерегламентираното изземване на инертни материали от коритото на реката през последните две-три десетилетия. Концесиите за инертни материали сега в повечето случаи се издават за добив на инертни материали от острови в р. Марица, но винаги се извършват от речното легло до бреговата ивица и то в огромни размери. Това изземване нараства в последните години и нивото на реката драстично падна. През седемдесетте и осемдесетте години на двадесети век добива е бил ограничаван като обеми и извършван само в островите на реката, като след добива ползувателя се е задължавал да извърши възстановителни дейности, които в много случаи са включвали и направата на бентове. Следствие на това изземване през поседните десетилетия, нивото на реката на територията на Пловдивска област е от 1 до 4 метра под нивото на крайбрежните територии.

Поречието на реката/както и на другите големи реки/, най-общо се дели на две –коригирани участъци и течение на реката извън тях. Коригираните участъци, в които има изградени хидромелиоративни съоръжения за предпазване на вредното въздействие на водите се управляват от „Напоителни системи” ЕАД към МЗХ, а отговорността за речната територия извън тях е на Басейнова дирекция.  В тези участъци са необходими спешни мерки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ