Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 18 февруари 2015 г.

Да върнем живота в реките

Обобщение на резултатите от проведена работна среща относно актуализацията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) между Басейновите дирекции и неправителствени организации (НПО) с екологична насоченост.

18.02.2015 г.

„Да върнем живота в реките”, каза пред медиите министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, след като на 12 февруари откри двудневна работна среща в София, на тема "Актуализация на Плановете за управление на речните басейни". Събитието беше организирано като съвместна инициатива на Министерство на околната среда и водите, инициативата „Прозрачни планини” и WWF България. Срещата беше уникална, защото за първи път събра служители от всички басейнови дирекции, отдела по управление на водите на МОСВ, голям брой граждански и екологични организации, рибарски клубове, каякарски и рафтинг клубове, представители на научните среди и БАН, граждани. Темата бяха реките и тяхната съдба.

Всички участници се обединиха около необходимостта да се вземат спешни мерки за възвръщане на живота в реките и възстановяване на тяхното екологично равновесие. Бяха разисквани следните основни проблеми:
  • Мерки за управление на реките, методи за оценка състоянието на водите в реките, мониторинг и наблюдение състоянието на реките.  По време на срещата беше обсъдено как Министерство на околната среда и водите да включи гражданите в управлението на водите и координирането на този процес.
  • Малките ВЕЦ-ове и как да се решат проблемите, които създават с осушаване или унищожаване на реките. Обсъжданите мерки включват спиране на строителство на нови ВЕЦ и намаляване на въздействието на вече построените.
  • Добив на инертни материали, водещ до вкопаване на речни корита, унищожаване на биоразнообразие и инфраструктура. Обсъдени бяха мерки за пълна забрана, както и такива за борба с незаконния добив.
  • Унищожаване на крайречна растителност, защитените речни местообитания и ерозията на бреговете.
  • Защитени зони по реките за целите на водния туризъм (каяк, рафтинг) и рибарството.
Предстои обобщаване на всички предложения, получени по време на срещата, и оповестяването им на платформата за гражданско участие www.prozrachniplanini.org с цел обществено обсъждане с най-широк кръг хора и възможност за гражданско участие. Цялата среща беше излъчвана онлайн. Видео запис и всички презентации могат да се видят в блога на Прозрачни планини.

Прозрачни планини (www.prozrachniplanini.org) e инициатива на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение Байкария - Велинград и рибарско сдружение Балканка 2009. Целта ѝ е да се насърчи гражданското участие при управлението на планинските ресурси. Екипът работи в областта на управлението на защитени територии, гори и водите в Югозападна България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ