Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 6 февруари 2022 г.

Поздравителен адрес от сдружение Балканка до БДИБР и малко по промените в ЗВ и по междинния преглед на значимите проблеми във връзка с новите ПУРБ и ПУРН

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на
Българските реки и на хората от убийственото въздействие на Минното
дело, ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с
поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, и с
мисията на сдружението за повишаване информираността на всички
останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им
капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите,
рибарството и аквакултурите, риска от наводнения за населените места,
пресушаването на питейни язовири и езера в национални паркове,
изсичането на крайбрежна растителност, задръстването на речните корита
с габиони и прочее неподходящи уреди, подкопаването на мостовете над
реките, кражбата на речна баластра, пясък, други подземни богатства и
метални полезни изкопаеми, строителството на Магисрали, Турски
газопроводи и т.н., пресушаването и/или отравянето на подземни води,
реки, езера, водопади и язовири, включително питейни, превръщането на
държавата ни в Галактически Боклучарник и Лунен Пейзаж от дупки за
мини, газови и петролни полета, незаконни баластриери и кариери,
включително маскирани и като "Рибарници", увреждането на сградния фонд
и имуществото на гражданите в непосредствена близост до любимите на
МОСВ баластриери, липсата на множество реки, неотразени в кадастъра,
строителството на супер безсмислени нови Язовири и на Водопроводи от
Дунава или до Перник, или Бургас, Усвояването и/или Покриването на
речните корита в населените места, застрояването на всичките ни реки с
тръби и баражи, включително в Натура 2000 зоните и прочее Ваши иначе
благородни инициативи, както и за избягване на нови наказателни
процедури от ЕК, а също така и на нови досъдебни производства и
съдебни дела срещу Ваши действия и/или бездействия, което вече е
неизбежно:Изказваме поздравления за БДИБР във връзка с назначаването на новия им
директор и му пожелаваме успех!Няма да скрием, че сме получили много добри отзиви и сме изпълнени с
надежда, че най-после нещо в тая Басейнова ще се промени, като тук ще
изброим най-значимите и актуални в момента проблеми.Преди това Ви уведомяваме, че измененията на Закона за водите,
одобрени от КОСВ, представляват губо нарушение както на Рамковата
Директива за Водите, така и на Директивата за наводненията на ЕС. Още
повече че удължаването на срока на действие на изтеклите ПУРБ и ПУРН
се прави безсрочно, тоест може и никога да не видим такива нови
планове.Разбира се, да си стоим без действащи ПУРБ и ПУРН е още по-голямо
нарушение, поради което сме поели ангажимент да не информираме ЕК за
измененията на ЗВ. Обаче, този ангажимент сме поели Само при условие,
че от Ваша страна се спазва ангажимент за борба с Корупцията, както
сте обявили. Ето защо накрая на това изложение ще изложим някои
допълнителни съображения по тематиката.Също така Ви уведомяваме отново, че Вашият Междинен преглед на
значимите проблеми в управлението на водите за новите ПУРБ не струва и
пет пари, за което сме Ви изпратили отлично мотивирано и обективирано
становище. Подчертаваме този факт специално за новия директор на БДИБР
в светлината на проблемите, изложени по-долу.Ето защо отново молим на сайтовете на Басейновите да бъдат качени
всички получени становища по Междинния преглед, защото се надяваме
някои други организации, като НС ЕАД, НЕК ЕАД и пр. да засегнат
проблеми, в които ние не сме се задълбочавали, а би трябвало.Също така молим новото ръководство на МОСВ да разпореди на всичките си
РИОСВ и БД да започнат да качват на сайтовете си документите, които
досега крият от обществеността. Например - писма до възложителите от
РИОСВ или Разрешителни за ползване на повърхностен воден обект от БД
за "чистенето" на речните корита и пр., които са с характер на
индивидуални административни актове по легалната дефиниция на АПК,
поради правните последици, които се пораждат от подобни хартии.

Засега например, нито една РИОСВ не качва писмата си до инвеститорите,
с които им одобрява и разрешава значителни изменения на параметрите на
ИП, а БДИБР например, не качва на сайта си разрешителните за кражба на
наносни отложения от коритата на реките - например за "чистенето" на
Марица при вливането на Чая.И сега, към проблемите в БДИБР.

Няма да скрием, че посрещнахме с известен ентусиазъм следното
волеизявление на новия директор пред БНР:

https://bnr.bg/plovdiv/post/101596436/baseinova-direkcia-kontrolira-veche-sklucheni-dogovori-za-pochistvane-na-marica?fbclid=IwAR1XH4GmWaL9UGa_kMnZ6f9RXh4s7Wv-K5SNXMkjkDlFhcW9uotrV5RiA6YРазбира се, ние, заедно с рибарчетата от Пловдив, които сме подавали
десетки сигнали за "чистенето" на Марица, посрещаме с колеблива
неувереност изявлението, че се бил осъществявал "стриктен контрол" от
страна на БДИБР. Така например, при директор Чопкова БДИБР ни отказа
да дойде на проверка докато бяхме при багерите, копаещи на не повече
от пет километра от бюрата в БДИБР...

Надяваме се новият директор да добие представа за какъв "стриктен
контрол" става дума от следните видеоматериали:

https://gospodari.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8/https://bnt.bg/news/zashto-11-mosta-okolo-plovdiv-sa-s-podkopani-osnovi-301184news.html?fbclid=IwAR3eRqyedtfRZHjZZPIe8_I_kKEFqiui4robkrlCEsC5txN7lykDfHOygFMhttps://bnt.bg/news/firmi-kopayat-bezplatno-balastra-i-pyasak-za-milioni-302180news.htmlСпоред нас, ако Басейновата извършваше стриктен контрол, показаните
кражби нямаше да се случват, нали така?Във връзка с горното, като пожелаваме успех на новия директор на
БДИБР, се надяваме да заострим вниманието му върху следните нашумели
проблеми в ИБРБУ, за които сме изпращали средно по два-три доклада или
възражения до БДИБР, само за да бъдат изхвърлени в коша на БДИБР за
разумните възражения и сигнали:1. Издадено е разрешително за ползване на ПВО за "чистенето" на Марица
при Чая. Разрешителното не е качено на сайта на БДИБР! Същото е хипер
незаконно, защото Марица там е замязала на море заради дългогодишната
дейност на една стационарна драга, която е показана и в предаването на
БНТ по-горе. Няма никаква нужда Марица да се "чисти" още на същото
място и за никакво "чистене" не става дума, а за най-обикновена кражба
на речна баластра. В историята е замесена и РИОСВ Пловдив, като на
сайта й не се открива потенциално писмо до възложителя, което да е
дало основание на БДИБР за разрешителното за ползване на ПВО, което
също не се открива никъде.2. В процедура по издаване на хипер незаконно разрешително за ползване
на ПВО е и едно "почистване" на Стряма надолу от Розино. За това ИП
има положително становище на БДИБР, което не учудва никого, най-малко
нас. Целта е да се захлеби малко от отсечената дървесина, а също така
и да се поизкопаят и откраднат малко наносни отложения. В историята
пак е замесена и РИОСВ Пловдив.3. По случая с напуканите къщи в село Мирянци. Тук БДИБР прояви
нечувана наглост, като по наш сигнал отиде и провери само кладенците
на местните хора, в които водата е потънала, НО не провери нищичко от
параметрите на баластриерата - нито нивото на водата в гьола, нито
дълбочината на самия гьол, която е много по-голяма от първоначално
оценената в процедурите по ЗООС и за която самата Басейнова е издавала
становище за допустимост спрямо ПУРБ. Обръщаме специално внимение на
този случай, за да не слушаме нови волеизявления, че и там всичко било
наред!4. По случая с ВЕЦ Кадиево и отровените питейни кладенци на
Брестовица. От волеизявлението на новия директор става ясно, че той не
знае за наличието на Доклад на БАН и МГУ, както и на отделен доклад от
учени на ИИКАВ-БАН, които доказват, че причината за замърсяването на
питейните води Е ВЕЦ Кадиево! Никой в БДИБР не е компетентен да
оценява тези доклади на БАН и да ги отхвърля, още повече пък в
национален ефир. При следващи волеизявления на който и да е от БДИБР
молим, да се има предвид и че доста хора ги слушат и не вярват на
ушите си, включително и запознатите със случая, както и жертвите в
Брестовица!

Информираме директора също така, че БДИБР ни отказа да извърши
проверка на ВЕЦ-а и да установи официално нарушението на параметрите
на ИП, тъй като блатото е с около два километра по-дълго и достига
точно до кладенците. Същото ни беше отказано и от РИОСВ Пловдив, за
което тия дни ще се срещнем с тях в АССГ.ВАЖНО:

В последните два случая Басейновата е получавала от нас поне по два
доклада и си затвари очите. Не само че ги затвори, ами наказа местните
от Мирянци за това, че са се оплаквали.

Специално за ВЕЦ Кадиево и баластриерата в Мирянци, очакваме БДИБР да
извърши проверките и, като установи нарушенията, заедно с двата
доклада на БАН за Кадиево, да информира министъра на ОСВ, с покана той
да изпълни задълженията си по чл.199 и 199а от ЗВ, тоест да прекрати
разрешителните и да спре дейностите, довели до увреждане на
състоянието на повърхностните и подземните водни тела, здравето и
имуществото на населението!Не на последно място, информираме новия директор на БДИБР, че на
територията на ИБРБУ в момента има най-малко два ВЕЦ-а - Лесето и
Буйновска, които от седем месеца работят без разрешителни за
водовземане!

Старите разрешителни са изтекли, а нови не могат да се издадат, поради
нарушения на изисквания от Наредбата за позване на ПВО - именно поради
липса на документи за учредено възмездно право на строеж в
принадлежащите земи на реките! Следователно е невъзможно и да се плаща
за използваната вода, поради липсата на правно основание за това.Ето защо най-сммирено приканваме новия директор да вземе да прекрати
водовземането и да спре дейността на тия два ВЕЦ-а, която се извършва
без разрешителни по ЗВ. Това трябва да стане с предварително
изпълнение на актовете, за да се спре моментално тежкото нарушение на
ЗВ. Освен това се надяваме да си изпълни задълженията, вменени Му от
чл.79 от Закона за водите, като Му обръщаме изрично внимание, че срещу
предишния директор на БДИБР в момента се води досъдебно производство
от прокуратурата в Пловдив по чл.282 от НК за неизпълнение на служебни
задължения в полза на трети лица - точно заради бездействията му в
частна полза за инвеститорите на тези два ВЕЦ-а.По всеки един от описаните тук случаи в МОСВ и БДИБР са получавали
поне по два специални сигнала от нас. Следователно е най-добре новите
ръководства да се запознаят с тези сигнали, а не да слушат служителите
на тези ведомства как всичко било наред, още по-малко да се изявяват
пред медиите, без да са добре подготвени.

В противен случай ние съзираме известен риск с нашите необятни
комуникационни способности и медиен потенциал, да влезем в твърде
неравностойно съревнование с органите на МОСВ. Дано да не се стига
дотам, но ако не ни вярвате, моля, питайте предходните ръководства на
МОСВ за какво става дума и моля, модулирайте доколкото е възможно
потенциални изяви на тема води, особено по най-болезнените за
обществото теми, освен ако не носите добри новини. Когато новините са
добри, моля, информирайте ни навреме, за да можем да Ви похвалим със
средствата на гореспоменатия медиен потенциал! Вече имаше такива
случаи, както, вярваме, сте забелязали, но не на тема води.Накрая на този поздравителен адрес ще се върнем в началото. Нистина
ние сме поели ангажимент да не пускаме жалба до ЕК във връзка с
измененията на ЗВ, с които се нарушават брутално РДВ и Директивата за
наводненията. Процесът обаче се надяваме да е двустранен, поради което
Ви информираме, че ангажиментът ни е валиден Само ако ни дадете
достатаъчно основания да вярваме, че по поставените тук проблеми има
някакво движение в посока спазване на законодателството. В мига, в
който се убедим в обратното - че проблемите пак се прикриват, всякакви
поети от нас ангажименти отпадат!Накрая отново пожелаваме успех на новите ръководства на МОСВ и БДИБР и
молим от тези ведомства да ни изпратят входящи номера!И ни стискайте палци утре да Ви осъдим във ВАС за незаконно решение на
иначе уважаваната от нас г-жа Михаела Доцова с характер на отказ МОСВ
да ни разглежда една жалба срещу едно непубликувано и до момента писмо
на РИОСВ Монтана до инвеститора на ВЕЦ Огоста 9. Осъдихме Ви в АС
Монтана и моля, не се тревожете за утре - не се очаква да има никакви
проблеми и във ВАС.Предварително благодарим за разбирането и съдействието на всички.С непресъхващо уважение,Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ