Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 13 август 2019 г.

Специален Доклад - Възражение на сдружение Балканка до МОСВ


В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

Ви уведомявам, че възразяваме най-категорично срещу срещу намеренията Ви да се разширят значително дейностите за добив на метални полезни изкопаеми в площ Хан Аспарух в района на Крумовград.

Намираме, че Вие неправилно сте обективирали необходимостта от Оценка на Степента на Въздействие в писмо до инвеститора относно неговото желание да търси и проучва още в три участъка от района на концесионната площ Хан Аспарух.

Ето линк към самото Ваше ново писмо до инвеститора:

По този повод бихме искали да Ви обърнем внимание, че Вие самите сте одобрили докладите по ОВОС и ОСВ за инвестиционното предложение, което уж щеше да се развива САМО в участък Ада тепе и нямаше да се разширява въобще.

Ето Ви само три ключови цитата от ДОСВ, които Вие безусловно сте одобрили:

стр.5 - т.2.2.1
"Инвестиционното предложение ще се разработва само в участък Ада тепе на находище Хан Крум и предвижда добив и преработка на руда в количество 0.85 млн.т/г. при очакван експлоатационен период около 9 години".
............................................................
стр.51 - т.4.4.1
"Възможен е кумулативен ефект при увеличаване на разработваните находища и при поява на други инвеститори в района, което ще причини значително отрицателно въздействие на ниво зона."

стр.80- т.5
Предвид вида и обхвата на ИП, могат да бъдат предвидени комплексни смекчаващи дейности за местообитания и видове, които ще бъдат засегнати от ИП в потенциална зона от Значение за общността (pSCIs) - "Източни Родопи" BG0001032.
При реализиране на ИП, но съчетано с нереализиране на други инвестиционни предложения с подобен характер, е необходимо да се приложат следните смекчаващи мерки:

5. Да не се допускат други инвестиционни предложения в зоната на територията на община Крумовград, които засягат местообитания и видове – предмет на опазване на зоната или се намират в зоната или в радиус по-малък от 100 м от границата й, в определената зона на въздействие, чието влияние може да има кумулативен или синергичен ефект с очакваните въздействия от настоящото инвестиционно предложение.

Досежно горните текстове ние намираме, че:

1. ИП е ясно и еднозначно обозначено - САМО в участък Ада тепе!

2. Каквито и да било други нови подобни ИП за добив на метални полезни изкопаеми извън участък Ада тепе или увеличаване на разработваните находища в площ Хан Аспарух, следва да се считат за нови ИП или в случая - за разширение на съществуващото ИП извън Ада тепе, които ще причинят значително отрицателно въздействие на ниво зона!

3. Каквито и да било други нови подобни ИП извън участък Ада тепе или увеличаване на разработваните находища в площ Хан Аспарух, не трябва да се допускат на територията на община Крумовград!
                                                                
Следователно няма никакъв смисъл да се извършват каквито и да било дейности по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, тъй като дори и да се открие нещо, то после няма да може да се добива, нали така?

Въз основа на гореизложеното, молим да отчетете нашето най-категорично възражение срещу нарушението, което сте извършили в процесното писмо до инвеститора, и да напишете ново писмо, в което правилно и кристално ясно да обозначите, че новото ИП за търсене и проучване е недопустимо!

Страхуваме се, че тези Ваши действия, ако не си ги оправите в съответствие с относимата правна рамка, ще имат крайно негативен ефект И върху доверието на гражданите във всички други случаи за нови подобни ИП, защото се отправя ясно послание към обществеността, че всяко ново подобно ИП, където и да било в държавата, няма да се съобразява с първоначалните условия, нито с ограниченията, обективирани в докладите по ОВОС/ОСВ.

После да не се чудите защо хората се вдигат на бунт, като чуят, че ПАК сте разрешили нещо подобно.

Страхуваме се също така, че така нанасяте непоправима щета и върху доверието на хората в което и да било друго решение на Вашето ведомство по който и да било друг въпрос, както и върху собствената репутация на всеки един от Вас. Тези неща се градят с години, а се сриват само в един миг, и после дори и ние не успяваме да помогнем за връщането на доверието, независимо какви неимоверни усилия полагаме от известно време насам в социалните мрежи.

Забелязали сте, надяваме се, че полагаме огромни усилия, напипвайки пулса на Вашата репутация, който от известно време напълно е спрял да тупти.

Ако не ни вярвате - направете, моля, проучване на общественото мнение относно доверието във Вас, а може би по-добре недейте.

Ето защо настояваме сега да напишете новото писмо с отказ до инвеститора по случая с новото ИП за проучване с цел разширяване добива на злато в площ Хан Аспарух, с копие до нас, за да може да ни дадете поне един шанс да популяризираме някое правилно Ваше решение!

Разбира се, не по-маловажна цел е да спестим време и на Вас, и на инвеститора, както и да Му спестим значителни разходи, стига да оцените, съобразено с цитатите по-горе, че всяко Ваше решение в рамките на евентуална процедура по ЗБР за търсене и проучване, да не говорим за разширяване на добива, освен категоричен отказ още сега, тоест на най-ранен етап, няма никакви шансове да издържи пред правораздавателните органи.
Надяваме се да вземете правилното решение.

В качеството си на заинтересована страна по случая, моля да ни информирате  на най-ранен етап за всяко Ваше бъдещо действие или бездействие, за да Ви похвалим, ако се налага, или да вземем и всички останали неотложно необходими мерки, за които ни се дават права от относимото Европейско законодателство.


Предварително благодаря за разбирането и съдействието

С непресъхващо уважение

Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ