Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 9 август 2019 г.

Многоцелеви Доклад на сдружение Балканка до всички БД за жертвите на ВЕЦ и малко за НСЗП по отношение на хижа Мусала

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички останали държавни органи с цел усъвършенстване на административния им капацитет за справяне с проблемите на околната среда и водите, рибарството и аквакултурите, риска от наводнения и т.н., и за избягване на нови наказателни процедури от ЕК, което вече е неизбежно:

Представям на Вашето внимание настоящия доклад относно децата -жертви, които взимат ВЕЦ-овете у нас под Вашите благосклонни погледи и учтиво за инвеститорите бездействие.

След кратка справка установихме, че от 2011г. насам, 6 /шест/ деца са се удавили в канали за ВЕЦ. Ето Ви данни от медиите, за да се убедите:

Общо две деца в канала за ВЕЦ Мездра
2019
2014


Едно дете в канала за ВЕЦ Стара Загора


Общо три деца в канала за ВЕЦ Лозята

Едно дете в канала за ВЕЦ Огоста

Доста диви животни в реконструирания канал за ВЕЦ Лопушна:

Сега, във връзка с горното, ние настояваме, Вие да спрете работата на всички нисконапорни ВЕЦ с деривационни канали, а така също и на всички останали ВЕЦ, които имат долни вади във вид на канали, защото жертвите само ще се увеличават!

Моля, зарежете за малко всички останали важни дела и вземете мерки!
Ако не ни лъже паметта, при обсъждането на ПУРБ на всички ДР ние и ВВФ България предложихме мярка за обезопасяване на каналите! Не ни се проверява дали всички БД я приеха, но и да не са я приели, обезопасяването на каналите е наложително, защото ще има още жертви.
Пак моля, вземете мерки!

И сега - още малко за Хижа Мусала - Нова
Очевидно в рамките на процедура по ОСВ, БДДР е издала брилянтно становище за допустимост, с което можете да се запознаете от ТУК:

Досежно това становище ние бихме искали да заострим вниманието на НСЗП върху факта, че все пак в него е заложен следният малък проблем, обективиран на стр.2 от самата БДДР в следния ключов цитат:

Водовземането от езерото е разположено в повърхностната част от терена. При спадане на ниво на езерото под 5 см от максималното водно ниво, тръбата, с която се водовзема от езерото, остава във въздушно сухо състояние и в нея не постъпва вода, което гораничава водовземането на по-големи водни количества и осигурява защита на езерото от пресушаване.

За разлика от БДДР ние намираме, че ако наистина са налице някакви съществуващи водовземни съоръжения при Алековото езеро, каквито не са налице и не съществуват, то водовземане чрез тях е абсурдно при гореописаните условия.

Причината е, че Алековото езеро е замръзнало под един метър лед през поне 6 /шест/ месеца средно многогодишно. Тогава тръбата, която е на 5 /пет/ сантиметра под максимално водно ниво, няма как да взима вода от леда, нали така?

От друга страна, през август, септември и октомври езерото спада с поне един метър - самите служители на БДДР, с които осъществихме проверката през октомври 2018г., могат да потвърдят това. И тогава тръбата ПАК няма да може да взима вода, ако не се заблуждаваме в изчисленията.

И от трета страна, ние считаме за недоказано, че през сухите месеци отнемането на 12 м3 на ден от притока на езерата под Алеково езеро, няма да доведе до пълно пресъхване. Те и без това почти пресъхват през лятото и есента. Притокът в Алеково и езерата под него наистина е огромен при снеготопенето, но, когато то свърши, всяко отнемане на вода ще е фатално.
Ако не ни вярвате - питайте служителите на БДДР колко бяха спаднали езерата през есента на миналата година. 
Всъщност на-големият проблем е свързан не толкова със самото Алеково езеро, а с по-долните езера - Каракашевото и другите две преди хижата-хотел.
Следователно компетентният орган заблуждава инвеститора, че всичко е в ред с неговото ИП и самата НСЗП също така.

Интересна подробност е и че самата БДДР е издала отказ за разрешително за водовземане от Алеково езеро № ПВ-00215 от 17.04.2019, а сега е положително настроена към процесното ИП.

От четвърта страна, отбелязваме, че съгласно  Наредба 2 от 2005 г. - чл.17, ал.2, която можете да откриете ТУК
... необходимото средно денонощно водно количество възлиза на 150-250 литра на ден, а не 100 литра на ден на човек, както е записала БДДР в становището си. Следва се приеме, че хижата е хотел с бани и гостите ще искат да се изкъпят след тежкия ден в планината, след като виждат, че има бани. Тогава трябва да се приеме 250 литра на човек на денонощие.

И, разбира се, съгласно чл.18 от горната наредба, трябва да се приемат и 20% загуби, а това значи при 120 е.ж. - общо 300 литра на човек на ден. Следователно ще се водовземат по 36 кубика на ден, а не по 12.
Молим БДДР да ни поправят, ако бъркаме някъде в изчисленията, които напоследък не са ни силна страна.

И на последно място обръщаме внимание на НСЗП, че водното тяло попада в зона за защита на питейните води, за която в ПУРБ 2016-2021 на ДР има мярка DW_1,с код на действие  DW_1_3:
Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство.

Тогава, съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г., чл.5:
Чл. 5. Забранява се експлоатация на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.

За съжаление това означава, че за да се пусне процесното ИП в експлоатация, трябва да се изгради СОЗ, а това означава да се огради цялото Алеково езеро и достъпът на хора да се преустанови, а покрай него преминава пътеката за връх Мусала, който е в Рила, а не в Пирин, за сведение на доктор Димов, имайки предвид позицията, изразена в последното Му интервю пред БНТ.

И така, въз основа на гореизложеното настояваме НСЗП да прекрати процедурата за процесното ИП за хижата-хотел Мусала - нова!

И пак молим, вземете мерки за да не се давят деца в каналите на ВЕЦ!

С непресъхващо уважение
Сдружение Балканка, гр.София

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ