Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 9 август 2019 г.

Многоцелеви доклад до БДДР - река Владайска и река Янтра

 В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на българските реки от убийственото влияние на всякакви водохващания у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетено водохващане на територията на БДУВДР на 09.06.2019г, като ви информирам, че е направено и второ посещение на 30.06.2019г., което потвърди и първото наблюдение. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

Настоящият доклад е за водохващания в обхвата на БДУВДР, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите проверки нито са целенасочени, нито имаме някаква друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода, защото явно те не могат да се самоконтролират.


1. Водохващане на река Владайска:


Водохващането е разположено на територията на ПП Витоша, на река Владайска на главната обиколна пътека, по която преминава и маршрута Витоша 100 над село Владая.

Водохващането попада и на територията на две защитени зони от мрежата Натура 2000:
ЗЗ 
Витоша (BG0000113) по директивата за хабитатите и по директивата за птиците;

 

Координатите на водохващането са следните:  42.61912 , 23.20996.


Предназначението на водохващането не ни е известно. 

Посещението е при високи води за сезона, като под водохващането не се изпуска и капчица вода! Рибен проход също не е изграден. Абсолютно нарушение в една защитена и по ЗЗТ територия, чията цел е и да се опазват местообитанията. Река Владайска над село Владая представлява потенциално местообитания на редица защитени видове, като някои от тях са приоритетни за опазване в ев

ропейска та общност. А както е видно от снимки и приложеното видео ... реката напълно изчезва след водохващането.


Снимки за направеното наблюдение са приложени към настоящия доклад.


Видео от водохващането може да гледате от следния линк:

 https://www.youtube.com/watch?v=ftuXLhyUN60&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DaGhCgoRecmrlqWgPOCLFogwbd7m3T16h3482D2Qu_dv1hJiw8fa9Vxk


Моля да направите проверка, като ни информирате за предназначението на водохващането, кои са неговите собственици и ако установите нарушения, които ние вече два пъти установяваме, да предприемете предвидените по закон действия.


2. ВЕЦ Сини Вир и ВЕЦ Леденик

Във връзка с обявленията за ВЕЦ Сини Вир и ВЕЦ Леденик на река Янтра. Припомням Ви един мой коледен доклад от ВЕЦ Сини Вир. Разгледайте внимателно, защото дори незнам какво се опитвате да му разрешите на тоя, при положение, че той си взема цялата река Янтра при Търново ... от която остава една застояла локва под самото водохващане: https://dams.reki.bg/0264-dam/2016-08-05


Големи сте вълшебници ... както е модерно да се говори в духа на г-н Министър Председателя.


Като човек, отрасъл край река Янтра, ви пиша като силно засегнат(разгневен) от последните обявления от вашата Дирекция. Горе ръцете от най-великата българска река - Янтра. Вместо да търсите отговорност на нарушителите, които сме ви показвали, вие се опитвате да им позволите още по-големи нарушения. 


Затова във връзка и с последните събития: настоятелно молим МОСВ да издаде тълкувателно становище по следния ключов въпрос:

 

Дали увеличаването на годишния лимит за водовземане на даден ВЕЦ от 40 или от респективно  77 милиона кубични метра, до 98 милиона кубични метра, представлява негативна промяна на хидроморфологичния режим на реката или е положителна промяна, или пък е неутрална?  


3. Развитието по наш сигнал


Моля да ни информирате за развитието и предприети действия по наш сигнал от миналата година с вх. № на БДДР С-98/06.11.2018 г. Настоящият сигнал засяга установено неправомерно изземване на наносни материали от коритото на река Янтра при село Петко Каравелово.


Предварително Ви благодарим!

 
Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ