Карта на действащите ВЕЦ в България

петък, 13 май 2016 г.

Доклад Петровска река и проект ANCHOR

В качеството си на отговорник в Сдружение Балканка по въпросите на екосистемните проблеми, моля, в прикачения файл да се запознаете със становище на сдружение Балканка, гр.София, във връзка с проекта:
>
Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките ANCHOR
>
>  
>
Преди това, се налага да коментираме две писма, които БДЗБР любезно ни изтпрати, точно докато се запознавахме с проекта. Не изцяло, а само три най-важни неща.
>
> Първото писмо е във връзка с наш доклад за река Петровска:
>
> Отхвърлено е нашето твърдение, че разрешителното за водовземане и неговото удължаване през 2015г не отговарят на законодателството по отношение опеделеното минимално водно количество. Отхвърлянето демонстрира известна некомпетентност и непознаване на законодателството. Приканваме МОСВ да извърши проверка по случая, доколкото наистина е налице нарушение на определението за минималeн допустим отток от ЗВ за ВЕЦ Петрово. Имате и доказателствата за това.
>
>  
>
> Много по-важното - в доклада ние споделихме, че изпусканото водно количество е в рамките на разрешителното за водовземане. Оспорили сме самото разрешително. Не успяхме да си изясним защо накрая на отговора от БДЗБР сме поканени да внимаваме повече какво съдържат докладите, за да не сме им губели времето да извършват проверки след нас.
>
>  
>
> Обръщаме внимание - винаги досега, във всички доклади, до всички басейнови дирекции, сме уточнявали изрично случаите, когато водното количество отговаря на разрешителните. Надеждата ни е била - в тези случаи да помогнем на БД, за да не си губят времето да търчат след нас да проверяват.  Така се създава възможност БД да проверяват на друго място.
>
>             В конкретния случай с БДЗБР отчетливо се забелязва тенденцията да проверяват и тези случаи най-внимателно. Ако това съдържа някакъв смисъл, ние не го намираме, но отказваме категорично да приемем горните обвинения.
>
> Налага се да подчертаем - за бъдещите доклади изобщо не очакваме никакви проверки от никоя БД, доколкото тези проверки нямат никакъв ефект. Смисълът на докладите ще продължава да бъде само във връзка с мисията на сдружението за повишаване информираността на държавните органи.
>
>  
>
>  
>
> Второто писмо съдържа пълен отказ на всичките ни предложения за ПУРБ. Отново, което не е никаква изненада.
>
> Тук ще коментираме само случая със стопански ценните видове риби и др. водни организми, защото други две БД са приели предложенията - ще го коментираме само по тази причина.
>
> Както предния път, едното основание за отказ на БДЗБР, е, че щели да постигнат добро състояние на ВТ и така да се постигне опазването на стопански ценните риби, което е неприемливо по очевидни причини, след като не са предвидени мерки.
>
>  
>
> Този път има една много важна добавка - стопанският риболов бил разрешен само в Дунав и Черно море, така че тия риби не били важни за вътрешните водни обекти.
>
> Налага се да оспорим най-категорично това твърдение, за да не повярват в него и останалите БД.
>
>  
>
> При никакви обстоятелства не приемаме, че значението на дадени видове риби за икономическото развитие е свързано само със стопанския риболов. В противен случай речната/балканска/ пъстъва нямаше да я има в списъка, понеже тя не обитава нито Дунав, нито Черно море. Доколкото вярваме в компетентността на екипа на МОСВ, който я е включил в списъка, и се надяваме той да е съгласуван с ИАРА, намираме, че БДЗБР е трябвало да предположи друга много по-важна причина, а като не са знаели - поне да бяха попитали.
>
>  
>
> Стопанското значение на сладководните видове риби от списъка на МОСВ накратко се заключава в следното:
>
> 1.      На много места в страната се извършва риборазвъждане, платен риболов и други свързани дейности. Рибите от списъка имат огромно значение, доколкото те осигуряват и съхраняват генофонда на съответния вид, когато ги има в диво състояние в реките. Това е от изключително значение за горните дейности, за да може да се опреснява кръвта или да се подменят изцяло маточните стада например. В противен случай поколенията им се израждат.
>
> 2.      Рибите от списъка представляват и най-голям интерес за любителския риболов. Има много случаи в страната, когато населените места са зависими от подобни посетители в техните райони, защото се развиват заведения за хранене, къщи за посетители и т.н. Не в Западно Беломорски район, разбира се, по очевидни причини. Да не говорим за значението на любителския риболов за здравословния начин на живот, пълноценна почивка сред природата и т.н.
>
> 3.      В крайна сметка, развитието на икономиката и здравословния начин на живот на населението са неразривно свързани.
>
> 4.  Рибите от списъка са и интересен обект за научни изследвания. Слава богу през последните години това се отнася с особена сила за речната пъстърва. Връзката наука - икономика също е много важна.
>
>  
>
> Бихме препоръчали на БДЗБР, когато им кажем нещо за риби, просто да ни повярват, а не да се измъчват да демонстрират собственото си неведение. Обръщаме им внимание, че с наши предложения са внасяни промени в ЗРА, целогодишната забрана - всяка година. Сътрудничеството ни с ИАРА е многогодишно и се дължи на тяхната убеденост в нивото на експертиза в сдружението по въпроса за сладководните риби. Ако не ни вярвате - питайте тях или Дирекция Морско дело и рибарство към МЗХ!
>
>  
>
> Между другото - три от предложенията за ПУРБ са по идея на наши тайни съмишленици от екипа на МОСВ, но БДЗБР непреклонно отхвърли и тях. Самоличности няма да разкрием, дори да бъдем измъчвани на площада в Благоевград...
>
>  
>
> По отношение проекта на РЕЦ - становището не го довършихме докрай, след като прочетохме писмата от БДЗБР, поради загуба на ентусиазъм. Понеже все пак бяхме разгледали голяма част от Методологията и намираме, че не сме съгласни с някои постановки от нея, в изпратеното становище се съдържат основни бележки и заключение. Последните четири-пет страници не са разглеждани, нито други документи по проекта, защото ги нямаме.
>
>  
>
> Молим, да не ни се изпращат и входящи номера. Това е становище, с което не ангажираме никого.
>
> Молим и БДЗБР, да не извършва проверка на Петровска река отново, освен ако не планират такава.
>
>  
>
> Благодарим за разбирането и съдействието.
>
>

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ