Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 14 януари 2014 г.

БФА публикува данни за инсталираните ВЕИ мощности в България за 2013

Българската фотоволтаична асоциация публикува данни за фотоволтаичния сектор в страната, инсталирани ВЕИ мощности (включително и ВЕЦ), география на присъединените инсталации, дял от производство и потребление на електроенергия и др.
Според документа, изготвен въз основа на статистика от АУЕР,ЕСО и БФА, през 2013 г. към този момент са инсталирани 2,1 MW PV и 2,9 MW вятърни мощности в сравнение с 843,8 MW PV и 153,5 вятърни мощности през 2012 г.
Най-многобройни са фотоволтаичните централи с мощност между 5 и 200 kWp - 923 от общо 1305.
Данните на БФА показват, че ВЕИ секторът (без ПАВЕЦ) има около 11% дял от електропроизводството на страната за 2012 г. Делът на фотоволтаични мощности е 1,7% от производството, а на вятърна енергия - 2,58%, а на ВЕЦ - 6,68%.

Очакваният дял на електроенергията, произведена от ВЕИ, спрямо брутното потребление на електроенергия за 2013/2014 г. е приблизително 13%.

Направените инвестиции в сектора през 2009 – 2012 г. са изцяло частни и надхвърлят 3 млрд. евро, подчертават от асоциацията. Директно заети във ВЕИ сектора през 2012 г. са били около 10 000 души, от които в експлоатацията на ВЕИ централи – около 7000, а в обслужване на ВЕИ централи - около 3000 работници.Инсталирани ВЕИ мощности по години:


Hydro
Wind
PV
Boimass
Years
MW
MW
MW
MW
1905
1581.8552003
21.9832004
11.832
1.575


2005
10.995
1.01


2006
8.575
16.875
0.02

2007
23.839
7.15
0.285

2008
6.469
90.385
0.48

2009
12.684
83.81
7.1

2010
14.946
376.405
23.5

2011
21.594
22.8
135
5.523
2012
22.1384
153.5
843.8
15.83
2013
14.039
2.9
2.1

TOTAL
1750.9494
756.41
1012
21.638


Инсталирани ВЕИ мощности:


MW
ВЕЦ, МВЕЦ
1750.9494
ВтЕЦ
756.41
ФтЕЦ
1011.976
ЕЦ на биомаса и биогаз
21.638


В мрежата на кое ЕРП/НЕК са присъединени инсталациите:

Мегавати
ЕСО
ЕВН
ЧЕЗ
Енерго-Про
ВЕЦ, МВЕЦ
1470.8300
81.8674
185.0490
13.203
ВтЕЦ
435.5
37.75
18.12
265.04
ФтЕЦ
275.781
494.866
140.475
100.854
ЕЦ на биомаса и биогаз
13.189
1.83
6.334
0.285
Общо:
2195.3000
616.3134
349.9780
379.382
ВЕИ СЕКТОРЪТ В БЪЛГАРИЯ - общи данни

  ВЕИ секторът (без ПАВЕЦ) има около 11% дял от електропроизводството на страната за
2012г. 
  Очакваният дял на електроенергията, произведена от ВЕИ, спрямо брутното потребление
на електроенергия за 2013/2014г. е да бъде приблизително 13%. 
  1 740 дружества регистрирани в сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
(АУЕР) към 31.10.2013г. 
  Направените инвестиции в сектора през 2009 – 2012 надхвърлят 3 милиарда евро 
  Реализирани са преки чуждестранни инвестиции на стойност около 2 милиарда евро –
осъществени в години на икономическа криза. 
  Инвестициите в сектора са изцяло частни, като включват и инвестиции в инфраструктура -
енергийна, пътища, социални придобивки. 


СОЦИАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЕИ СЕКТОРА - пряко и непряко около 20 000 работни места: 

  Директно заети в сектор ВЕИ през 2012г. са около 10 000, от които: 
    - експлоатацията на ВЕИ електроцентралите – около 7 000; 
    - обслужването на ВЕИ електроцентралите - около 3 000 работници. 
  Свързаните със сектора доставки и услуги създават още около 10 000 работни места. 
  Допълнително заети в сферата на строителството и местни проектанти в чужбина са около
1 000 души. 
  Секторът е високотехнологичен и бързоразвиващ се, паради което поне 50% от заетите са
високообразовани млади специалисти. 
  През последните години се създаде национално ноу-хау, което в момента се изнася извън
страната. 
  При «размразяване» на сектора очакваме допълнителна заетост от порядъка на 15 000
работни места. 


ДЯЛ НА ВЕИ ОТ ОБЩОТО ПРОИЗВОДСТВО/ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (без ПАВЕЦ)
за 2012г.

Тип ВЕИ   % от производството  % от потреблението
Вятър  2.58  3.25
Фотоволтаика  1.70  2.13
ВЕЦ  6.68  8.40
БиоЕЦ  0.07  0.08
Общо  11.02  13.86ИНСТАЛИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

Общо ВЕИ /без ПАВЕЦ/    19,30% от производствените мощности
  ВяЕЦ            4,92% от производствените мощности   ФтЕЦ            7,36% от производствените мощности
  ВЕЦ /без ПАВЕЦ/      6,85% от производствените мощности
  Биомаса          0,17% от производствените мощности


ГОДИШНО ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО ПО ЦЕНТРАЛИ
Общо ВЕИ /без ПАВЕЦ/    11,02% от произведената електроенергия
  ВяЕЦ            2,58% от произведената електроенергия
  ФтЕЦ            1,70% от произведената електроенергия
  ВЕЦ /без ПАВЕЦ/         6,68% от произведената електроенергия
  Биомаса           0,07% от произведената електроенергия

ГОДИШНО ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАЛИ
Общо ВЕИ /без ПАВЕЦ/    13,86% от брутното  електропотребление
  ВяЕЦ            3,25% от брутното  електропотребление
  ФтЕЦ            2,13% от брутното  електропотребление
  ВЕЦ /без ПАВЕЦ/        8,40% от брутното  електропотребление
  Биомаса          0,08% от брутното  електропотребление  

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ