Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 22 май 2013 г.

ВНЕСЕНИ СА ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ И НАВОДНЕНИЯТА, МОНИТОРИНГ И ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР) внесе две проектни предложения за борба с горските пожари и наводненията. Общата стойност на предложенията е 195 млн. лв. и ще бъдат финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.".

Проектното предложение „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари" е насочено към обезпечаване изпълнението на дейностите по локализиране и предотвратяване на пожари в националните и природни паркове, резерватите и поддържаните резервати. Предвидено е осигуряване на специализирана летателна техника за мониторинг и гасене на горски пожари, съвременни специализирани пожарогасителни автомобили с висока проходимост, лични предпазни средства и друго оборудване. Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на загубата на биологично разнообразие и опазването на растителните и животинските видове от дивата флора и фауна. Нуждата от реализацията на проекта е продиктувана с увеличения брой, честота и интензивност на горските пожари през последните години и липсата на специализирана техника и оборудване в районите служби за пожарна безопасност.

Конкретната цел на второто проектно предложение „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за реакция при наводнения" е да обезпечи изпълнението на дейности за борба с наводненията с цел защитата на населението и околната среда, както и овладяване на последствията от наводнения, чрез осигуряване на специализирана техника и оборудване за изпомпване с голям капацитет, за издирване и спасяване по вода, за пречистване на вода, предотвратяване на наводнения и временно настаняване при наводнения. Необходимостта от реализирането на проекта се подчертава от големия размер загуби от наводнения, които страната ни понася, през последните години. Провежданите превантивни мероприятия не носят необходимата ефективност, тъй като използваните в териториалните звена на ГДПБЗН-МВР техника и оборудване са остарели и недостатъчни, а много видове от необходимата спасителна техника липсват изцяло.

Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" внесе проект за мониторинг и защита на реката от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения. Стойността на проекта е 8 млн. лева и също ще бъде финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.".

Конкретната цел на проекта е да се осигури специализирана техника и оборудване, които ще допринесат за опазване на околната среда, вкл. за локализиране и отстраняване на замърсявания от корабоплавателна дейност, както и оптимизиране на дейностите за контрол върху премахването на наносни отложения от реката. Предвидените мерки ще допринесат съществено за опазването на 18 защитени зони за опазването на дивите птици и 30 защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна от мрежата НАТУРА 2000.

Мерките, насочени към борба с горските пожари, предотвратяване и борба с наводненията, мониторинг и защита на водите, са включени в направеното изменение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.". Предложеното разширяване на обхвата на програмата, чрез включването на нови мерки и бенефициенти е подадено в Европейската комисия.

Дейностите, предвидени в проектите, трябва да бъдат изпълнени до 30 септември 2014 г. и ще имат значителен ефект за опазване на биологичното разнообразие и устойчивото управление на водите и защитни мерки в случаи на природни бедствия.

http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/456/page/4

05.02.2013

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ