Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 21 май 2013 г.

Създава се Национален механизъм за координация на дейностите за изпълнение на Дунавската стратегия

29 Август 2012

Правителството прие решение за създаване на Национален механизъм за координация на дейностите за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

 

Структурата на механизма включва Национална група на високо ниво и Направляваща група на национално ниво.

 

Председател на Националната група е Националният координатор за Стратегията на ЕС за Дунавския регион (министърът на регионалното развитие и благоустройството) и в състава и влизат министрите на външните работи, на финансите, по управление на средствата от ЕС, на вътрешните работи, на околната среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, енергетиката и туризма, на образованието, младежта и науката, на земеделието и храните, на културата, главният секретар на МС.

 

Националната група заседава два пъти годишно и в нейните функции е поемането на ангажименти на високо политическо ниво, представянето и защитата на българските приоритетни проекти по Дунавската стратегия при участие в международни срещи, актуализацията на Плана за действие за участието на България в Дунавската стратегия и др.

 

В Направляващата група на национално ниво участват заместник-министри, главният секретар на МВР, директорът на дирекция „Координация по въпросите на ЕС" в МС, директори на дирекции в министерства, представители на други ведомства и на местните власти, гражданското общество, научните и академичните среди. Функциите на участниците в Направляващата група са координационни и експертни.

 

Успешното участие на България в Дунавската стратегия изисква непрекъснато осъществяване на дейности от различни ведомства и координация между тях за изпълнението на общ план за действие на всички заинтересовани страни с ясно дефинирани отговорности и конкретни задачи. Създаването на Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион съответства на изискванията за добро управление и ефективно институционално взаимодействие и партньорство.


Р   Е   П   У   Б   Л   И   К   А       Б   Ъ   Л   Г   А   Р   И   Я 
М   И   Н   И   С   Т   Е   Р   С   К   И       С   Ъ   В   Е   Т 
Препис
 
 
 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №   7 3 1 
от    31 август    2012 година
 
 
ЗА  СЪЗДАВАНЕ  НА  НАЦИОНАЛЕН  МЕХАНИЗЪМ  ЗА  КООРДИНАЦИЯ  НА
ДЕЙНОСТИТЕ  ПО  СТРАТЕГИЯТА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  ЗА
ДУНАВСКИЯ РЕГИОН
 
 
М   И   Н   И   С   Т   Е   Р   С   К   И   Я   Т         С   Ъ   В   Е   Т 
Р   Е   Ш   И : 
 
 
1.  Създава  Национален  механизъм  за  координация  на  дейностите
по  Стратегията  на  Европейския  съюз  за  Дунавския  регион,  наричана 
по-нататък „Дунавската стратегия", със следната структура:
1.1. Национална група на високо ниво с председател националният
координатор  за  Стратегията  на  Европейския  съюз  за  Дунавския  регион  и
членове:  министърът  на  външните  работи,  министърът  на  финансите,
министърът  по  управление  на  средствата  от  Европейския  съюз,  министърът
на вътрешните работи, министърът на околната среда и водите, министърът на
транспорта,  информационните  технологии  и  съобщенията,  министърът  на
икономиката,  енергетиката  и  туризма,  министърът  на  образованието,
младежта  и  науката,  министърът  на  земеделието  и  храните,  министърът  на
културата или техни заместници и главният секретар на Министерския  съвет.
Националната  група  на  високо  ниво  заседава  два  пъти  годишно  и  има
следните функции:
1.1.1.  поема ангажименти на високо политическо ниво  и следи как
Дунавската  стратегия  е  отразена  в  програмните  документи  (партньорските
договори,  оперативните  програми  и  програмите  за  териториално
сътрудничество);

1.1.2.  представя  и  защитава  българските  приоритетни  проекти  по
Дунавската  стратегия  при  участие  в  международни  двустранни  и
многостранни  срещи  и  търси  политическото  партньорството  на  другите
страни - участнички в стратегията;
1.1.3.  актуализира  Плана  за  действие  за  участието  на  Република
България  в  Дунавската  стратегия  и  одобрява  предложенията  и  документите,
изготвени от Направляващата група на национално ниво;
1.2.  Направляваща  група  на  национално  ниво  с  председател
Националното  лице  за  контакт  и  членове:  заместник-министри,  главният
секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на дирекция
„Координация  по  въпросите  на  Европейския  съюз"  в  администрацията  на
Министерския  съвет,  директори  на  дирекции  в  министерствата,
представители  на  министерствата  в  Направляващите  групи  (Steering  groups)
по  приоритетните  области  на  Дунавската  стратегия,  представители  на  други
ведомства,  участващи  със  съвещателен  глас,  представители  на  местните
власти,  на  гражданското  общество,  на  научните  и  академичните  среди.
Направляващата група на национално ниво има следните функции:
1.2.1.  гарантира  националната  ангажираност  за  изпълнение  на
Дунавската стратегия, изразяваща се в конкретни действия, изготвя ежегоден
доклад  за  изпълнението  на  Плана  за  действие  за  участието  на  Република
България  в  Дунавската  стратегия  и  доклад  за  напредъка  на  Република
България  за  изпълнението  на  Дунавската  стратегията  до  Европейската
комисия;
1.2.2.  следи  за  участието  на  българските  представители  в
заседанията  на  Направляващите  групи  по  приоритетните  оси  на  Дунавската
стратегия  и  регулярно  се  информира  за  взетите  решения  във  всяка
приоритетна област;
1.2.3.  осъществява  контакти  и  консултации  относно  проектни
предложения,  актуализира  списъка  на  конкретни  проектни  предложения,
изготвя  доклади  и  документи,  свързани  с  изпълнението  на  Дунавската
стратегия;
1.2.4. изготвя документи и предложения и ги предлага за одобряване
от Националната група на високо ниво;
1.3.  Национален  координатор  за  Дунавската  стратегия.  Той
представлява  Република  България  при  разработването  и  прилагането  на
Дунавската стратегия.

1.4.  Национално  лице  за  контакт  за  Дунавската  стратегия.
Националното  лице  за  контакт  участва  в  срещите  на  високо  ниво  за
Дунавската  стратегия  и  в  заседанията  на  националните  лица  за  контакт  и
координаторите  на  приоритетни  области,  осъществява  оперативна  връзка  с
Европейската комисия и с държавите, участващи в Дунавската стратегия.
1.5.  Секретариат,  който  подпомага  дейността  на  направляващата
група при организиране на заседания, изготвя протоколи от тях и обобщава
информация.
1.6.  Експертни  звена  или  експерти  във  всяко  секторно
министерство.  Те  осъществяват  хоризонталната  политика  по  изпълнение  на
Дунавската  стратегия,  като  вземат  под  внимание  действащите  оперативни,
трансгранични  и  транснационални  програми,  чиито  приоритети  отчитат
целите на стратегията.
2.  Министърът  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  да
възложи  със  заповед  на  дирекция  „Европейска  координация,  връзки  с
обществеността и протокол" на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството  да  изпълнява  функциите  на  секретариат  на
Направляващата група на национално ниво.
3.  Министрите  по  т.  1,  подточка  1.1  да  определят  своите
представители в Направляващата група на национално ниво.
4.  Министърът  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  със
заповед  да  определи  поименния  състав  на  Направляващата  група  на
национално ниво.
 
 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен ЖелязковЕто и презентация по темата

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ