Карта на действащите ВЕЦ в България

вторник, 18 май 2021 г.

Съобщение до медиите за организиран протест срещу унищожението на река Искър - 18.05.2021 от 18:30, с. ГерманПрес съобщение от Риболовен клуб "Балканка" за Протест за спасяването на
река Искър от кмета Фандъкова

Във връзка със започналото "почистване" на коритото и бреговете на река
Искър в района на с.Герман под бент Панчарево, предизвикало бурни
реакции в социалните мрежи заради унищожаването на естественото
състояние на бреговете и леглото на река Искър в горния край на
с.Герман, както и заради бруталната сеч на крайбрежната растителност,
укрепваща бреговете на реката срещу ерозия, формираща крайбрежните
местообитания и играеща ключова роля за самопречистващите функции на
реката, включително и заради унищожаването на  приоритетни за опазване в
рамките на ЕС крайречни местообитания,

...в размножителния период на видовете, които населяват реката и
крайбрежните зони, сред които има и застрашени видове птици.

Риболовен клуб Балканка кани всички заинтересовани от опазването на
реките граждани на протест за спасяването на река Искър от кмета
Фандъкова.

Протестът ще се проведе на 18.05.2021 - вторник, от 18:30 часа, в горния
край на с.Герман, при металното мостче. Координатите са 42.608057 /
23.405796.

Нарушенията на действащото законодателство, извършени от кмета
Фандъкова:


1. Нарушен е чл.143 от Закона за Водите, който гласи:

Чл. 143. За защита от вредното въздействие на водите се забранява:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) нарушаването
на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните
заливаеми ивици;

2. Нарушена е мярка от Плана за Управление на Речния Басейн 2016-2021 на
Дунавски район на басейново управление с код HY_1, и действие към нея с
код HY_1_8, коeто гласи:

Забрана за Сеч на Крайбрежна Растителност!

3. Прехваленото от кметицата "чистене" на речното корито, всъщност се
изразява и в изземване на наносни отложения от коритото на реката, които
впоследствие са натрупани върху десния бряг. Доказателство има в
прикачената снимка с багера, който рови в реката. За целта обаче, според
чл.46, ал.1, точка 4 от Закона за водите, е необходимо разрешително за
ползване на повърхностен воден обект, издадено от Басейнова Плевен.
Такова разрешително Басейновата не е издавала!

4. След справки с кадастралната карта, в ликвидирания участък реката
протича между имоти, които са с вид територия Горска и Земеделска!
Тоест, територията, през която протича реката НЕ Е Урбанизирана!

Тогава, съгласно чл.140 от ЗВ, компетентен орган за всякакво "чистене"
на речното корито е Областният Управител, а не уважаемата Кметица!

Нарушен е и Законът за биологичното разнообразие, който защитава
приоритетните местообитания и застрашените видове в района на
престъплението, като голяма част от отсечените и предвидени за
премахване дървета са приоритетно местообитания за опазване в
Европейския съюз.

От Басейнова Плевен и от РИОСВ-София вече посетиха мястото и съставиха
констативен протокол. Очакваме да бъде издаден АУАН на кметицата.

Надяваме се, това престъпление да бъде прекратено навреме от органите на
МОСВ.

Ако не го спрат те, ще го спрем ние!

Ето и един видео клип, показващ Унищожението:

https://www.youtube.com/watch?v=j0e62mJ5dJI

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ