Карта на действащите ВЕЦ в България

сряда, 12 февруари 2020 г.

13.02.2020, 09:00 - Протест на Сдружение Балканка срещу плануваните промени в 118ж


ПРЕДСТОИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЛОБИСТКИ ПОПРАВКИ НА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАПЛАШВАЩИ
БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ


На 13 февруари 2020 г. от 9:00 часа, пред задния вход на Народното
събрание природозащитници ще протестират срещу лобисткото предложение на
народния представител Валери Симеонов за промяна на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия (
https://www.parliament.bg/bills/44/954-04-223%20(2).pdf). Предложението
за изменение и допълнение на ЗИД на Закона за безопасно използване на
ядрената енергия е поредният опит на народните представители да променят
чл. 118 ж на Закона за водите през преходни и заключителни разпоредби на
друг закон, без каквито и да било мотиви.

Г-н Симеонов предлага да отпаднат забраните, които не допускат
водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия,
когато тази част  от реката попада в зона на защита и без да се
съобразява с действащите забрани в плановете за управление на речните
басейни.

Това предложение на г-н Симеонов е поредният опит за погазване
прилагането на европейското екологично законодателство, което би вкарало
България в сериозна наказателна процедура за неизпълнение на
международните спогодби.

Природозащитниците припомнят, че Валери Симеонов беше един от
инициаторите за скандалните поправки в Плана за управление на Национален
парк Пирин, допускащ сечи и строителство на повече от половината на
територията на парка. Впоследствие Върховен административен съд отхвърли
тези поправки като противозаконни  Оказа се, че това действие на Валери
Симеонов не е било  последното посегателство срещу природата на
България.

Сдружение „Балканка" от години изследват проблемите на реките у нас като
поставят въпросите за управлението на водните ресурси пред институциите.
Те са установили редица нередности, водещи до силно влошаване на
условията по българските реки и невъзможност за постигане на поетите от
страната ни ангажименти като страна членка на ЕО, по отношение целите на
Рамковата директива за водите. Статистиката показва, че :

➢       От работещи около 260 водно-електрически централи у нас, около 170 от
тях са построени след 2000г.;
➢       76% от всички ВЕЦ-ове са защитени зони от мрежата  НАТУРА 2000;
➢       98% от всички ВЕЦ-ове нарушават законите на страната и ЕС;
➢       Над 95% от всички ВЕЦ-ове нямат или имат неработещ рибен проход. Само
4 съоръжения са съгласувани с ИАРА съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗРА;
➢       Само 2 действащи нови ВЕЦ-а са с учредено право на строеж от МС (
чл.62, ал.1 от ЗЕ) и нито един няма концесия!
❖       Така се оказва, че у нас няма изградена ВЕЦ, която да покрива всички
изисквания на националното и международно законодателство, като в почти
всички случаи издадените разрешителни са в тежко нарушение на Закона за
устройство на територията!!!;
➢       ВЕЦ-овете под 1MW съставляват над 55% от общия брой централи, но
допринасят само с 2,7% към общата инсталирана мощност (по данни за
ДРБУ);
➢       ВЕЦ-овете под 10MW произвеждат под 2% от електроенергията в страната
(по данни на ЕСО), а ако работят без да нарушават законите ще
произвеждат под 1%!;


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ