Карта на действащите ВЕЦ в България

неделя, 8 юли 2018 г.

Доклад на сдружение Балканка относно дейности на Басейнова Дирекция Дунавски Район

 

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, представяме становище относно дейности на БДДР през последните два месеца.

Доколкото част от дейността на БДДР засяга воден обект на територията на РИОСВ Враца, докладът изпращаме и до това учереждение.

 

Становището ни регулярно засяга издадени становища за допустимост и разрешения за водовземане или ползване, с цел повишаване ефективността на БД и привеждане на техните решения в пълно съответствие с националното и Европейско законодателство, както обикновено.

 

И така - докладът:

1. МВЕЦ Бетани - становище за допустимост

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2018/06_2018/3451_21062018.PDF

 

Към това становище имаме следните бележки:

На стр. 3 е отбелязано следното: Реализирането на ИП може да доведе до влошаване на екологичното състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели.

 

В мотивираната оценка на стр.8: Реализирането на ИП може да доведе до потенциално значително въздействие върху водите и водните екосистеми

 

 

И на стр.6 в Заключението: Реализирането на ИП е свързано с изменение на хидроморфологичните характеристики на ПВТ.

 

От друга страна в таблица 1.1.1 е обявено, че водното тяло е в умерено екологично състояние, а целта за ВТ е: Удължен срок за постигане на добро екологично състояние по чл.156в до 2021г.  Очевидно се има предвид чл.156в от ЗВ, разбира се.

 

И ето сега по-важните мерки за ВТ от ПУРБ 2016-2021, цитирани в становището на БДДР:

Мярка HY_11 с код на действие  HY_11_4  Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др.съоръжения, препречващи изцяло речното корито

                

Мярка PM_9 с код на действие  PM_9_2  Недопускане реализацията на ИП, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела

 

Забележка:

На стр.7 под таблицата, някак с половин уста БДДР е споменала и за мерките от ЕО на ПУРБ, вместо да ги цитира точно, пълно и всеобхватно. Пропускът е изключително важен, както ще изясним по-надолу.

 

От гореописаното БДДР навежда следните правни изводи:

ИП е допустимо спрямо мерките и целите, заложени в ПУРБ 2016-2021 в Дунавски Район, при прилагане на горепосочените мерки, включително ОВОС, при задължително отчитане на кумулативния ефект от всички въздействия върху водно тяло BG11S135R1226

 

Ние уверено намираме, че наведените изводи на БДДР са дълбоко погрешни. На първо място, ВТ е в умерено екологично състояние при заложена цел до 2021г. добро екологично състояние. ИП ще доведе до изменение на хидроморфологичните характеристики и може да доведе до потенциално значително въздействие, според самата БДДР.

Тогава излиза, че всеки МВЕЦ изменя положително характеристиките на ПВТ и има потенциално значително положително въздействие върху водите и водните екосистеми, за да постигнем заедно с БДДР добро състояние от умерено. Парадоксът е възможен само в ДРБУ и никъде другаде по света.

 

Нещо повече - Мярка HY_11 с код на действие  HY_11_4  забранява цялостно преграждане на водното течение, а в описанието на ИП се предвижда точно това. Затова са и двете диги по бреговете на реката.

 

На базата на описаното дотук имаме специално послание до РИОСВ Враца.

Река Искър е подложена на убийствен натиск от водовземания за ВЕЦ до момента. За да се убедите, моля, да се запознаете с картата на действащите/сините точки/ и бъдещите/жълтите точки/ ВЕЦ по реката от следния линк:

https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/HPP_at_the_Iskar_River.jpg

 

От Своге, до вливането в Дунав, има предвидени общо 35 парчета и ВЕЦ-овете стават един до друг. Между тях няма да тече река. Ето защо въобще не ги слушайте БДДР. Отчитането на кумулативни ефекти в случая с река Искър е крайъгълен камък на девет последоватебни жалби на сдружение Балканка до ГД Околна среда на ЕК и предстои наказателна процедура.

Моля, да предадете това на инвеститора, а така също и на евентуалните експерти по ОВОС, които ще напишат в доклада по ОВОС, че няма да има кумулативен ефект, та после да им се смее целия свят. Достатъчно сме се изложили вече с каскадата Среден Искър в Европа.

Моля, предайте на инвеститора също така, да се запознае най-внимателно с мерките от ЕО на ПУРБ, които БДДР е пропуснала да изпише, за да разбере, че ще си харчи парите напразно, защото дори и да успее да го пусне в експлоатация, после ВЕЦ-ът ще бъде спрян. Нещо повече, на този МВЕЦ не може да му се издаде нито разрешително за водовземане, нито за ползване на повърхностен воден обект.

Ако БДДР издадат разрешителните въпреки всичко, те ще бъдат атакувани в съда и ще паднат на базата на мерките в ПУРБ.

Това е и причината, с решение  РО-177/19.03.2018 на директора на БДДР да е било отнето разрешителното за водовземане на този ВЕЦ, понеже за ИП не са били спазени сроковете по разрешителното. Не ни е ясно как БДДР е решила през март да спази закона, а сега свенливо се увива, че ИП било полудопустимо. Не е допустимо и това си е!

И ако БДДР сега са осенени свише, че тази ВЕЦ трябва да се построи, при отнето разрешително за водовземане, тогава сега трябва да издадат ново разрешително за водовземане, а така също и разрешително за ползване на повърхностен воден обект.


Тогава им предлагаме да осмислят бъдещата си стратегия, ако ще се увиват  по същия начин и за останалите ВЕЦ по реката. Рискът от наводнения става невъобразим - идете си вижте останалите сега действащи ВЕЦ, че са пълни с тиня догоре, уважаеми от БДДР. Дори да не бяха, като се построят всичките, ще имате чудовищен проблем с филтрацията и покачването на нивото на подпочвените води, който е неразрешим. За това явление също трябва да се отчете кумулативен ефект, което не сте направили навремето, когато сте издавали безутешно всичките разрешителни!

 

По отношение на самата процедура на РИОСВ Враца относно ИП, се надяваме да бъде отчетено, че съгласно § 1. т.20 от ДР на ЗООС:

20. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

 

В конкретния случай това означава, че за да се премине към процедура по ЗООС, за ИП трябва да има отстъпено право на строеж в коритото на реката с решение на Министерски съвет. Причината е, че коритата на реките и принадлежащите земи на реките са публична държавна собственост съгласно чл.11 във връзка с чл.13 и чл.31 на ЗВ, във връзка с § 1, алинея 1, т.27 и т.81 от ДР ЗВ.

 

Накрая на тази част отново молим РИОСВ Враца да прекрати процедурата за това ИП навреме и да обясни на инвеститора в приятелски разговор, да не си харчи парите напразно, дори за ОВОС. Алтернативно - инвеститорът да прецени шансовете си да се справи с всички препятствия, както те са описани тук, да прецени отново решението на БДДР за отнемане на разрешителното за водовземане, и тогава информирано да си хвърля парите на вятъра, без после да се оплаква от съдбата, защото имаме и такива случаи в практиката.

 

Оттук, насетне докладът не засяга РИОСВ Враца и, ако искат, могат да не четат, макар че е много интересен.

 

 

2. ВЕЦ Батошево 2 - Съобщение за издаване на разрешително за водовземане

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Razreshitelen%20rejim/Saobshtenia%20chlen62a%20ZV/2018/06.2018/PV4-00001.pdf

 

Ето това съобщение при бърз прочит представлява един принципен, много добре мотивиран, съставен и почти напълно законосъобразен документ. Към него имаме следните съвсем кратки бележки:

1. Няма дата на издаването, а това го прави временно незаконосъобразен, защото сроковете по него /за обжалване например/ не могат да започнат да текат. Ето защо молим, директорът на БДДР да издаде ново съобщение, с нов номер, дата и срок за обжалване, за да обмислим по-задълбочено с какви възможности разполагаме в четиринайсет дневния срок.

2. Разрешителното за водовземане е изтекло на 24.10.2015г, а сега сме 08.07.2018г. Това означава, че ВЕЦ Батошево 2 е работил незаконно почти цели три години и би следвало да търпи санкции по чл.200 от ЗВ за незаконно водовземане и незаконно ползване на ПВО. Ето защо молим, директорът на БДДР да ни уведоми на настоящия електронен адрес, какви санкции е наложил на нарушителя съгласно ЗВ. Ако е пропуснал, няма проблем - санкциите могат  да се наложат и сега, и това трябва да стане преди издаването на нови разрешителни.

 

                  

3. ВЕЦ Бели Вит - становище за допустимост на ИП за изграждане на рибен проход.

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/Stanovista%20za%20Dopustimost/2018/05_2018/3339_29052018.PDF

 

Като се имат предвид препоръките относно избора на тип рибен проход, становището е прекрасно. Поздравяваме БДДР и ги даваме за пример на останалите БД!

Изпитваме и дълбоко удовлетворение от съвместните дългогодишни усилия, които сме положили по въпроса заедно с МОСВ и БД, а също така изказваме благодарност на тези членове от Работната Група по Наредбата за рибните проходи, които са застъпили теза, аналогична на нашата, за да се стигне дотук.

 

Е, има и една малка особеност, разбира се, но никой не е съвършен. Съгласно разрешителното за водовземане, минималното водно количество за ВЕЦ Бели Вит е 450 л/сек, а в описанието на ИП на стр.2 от горния документ става ясно, че рибният проход е оразмерен за преминаващо водно количество от 40 л/сек.

Ние уверено твърдим, че в случая цялото минимално водно количество от 450л/сек трябва да преминава през РП и от никъде другаде. Иначе рибите винаги биват привличани от основното течение, когато мигрират нагоре, и ако през РП текат само 40л/сек, а 410 литра протичат от някъде другаде, входът на рибния проход няма да го открие никой. Допълнително, за описаните в становището типове РП е необходими многократно по-голямо водно количество от 40 л/сек. Тъй като този ВЕЦ е деривационен, препоръчително е също така разположението на прохода да е от същата страна на реката като водовземните решетки, скоростта на водата при решетките да се ограничи до 0.5 метра в секунда, защото зоната е все още шаранова, и да се приложат допълнителни мерки за отблъскване на рибите от решетките и за привличането им към входа на РП в посока надолу, където скоростта на навлизане на водата трябва да е по-голяма от 0.5 метра в секунда.

 

Ето защо молим, БДДР да обмисли една корекция на становището за допустимост, като разпореди поне минималното водно количество да преминава изцяло през РП. Бентът на Скрибътна е култово препятствие за миграцията на рибите по реката. Понеже е нисък, стойността на новото съоръжение няма да е голяма и дайте да направим най-после един рибен проход в страната като хората, за да можем и ние да кажем най-после една добра дума за някой ВЕЦ и за някоя БД!

Мястото е супер подходящо за природосъобразен тип РП, който ще струва смешни пари.

Изразяваме съгласие настоящото ни становище да бъде препратено и на РИОСВ Плевен, за отразяване при процедурата по ЗООС.

 

 

4. ВЕЦ Радомирци и ВЕЦ Камен рид - становища за допустимост на ИП за изграждане на рибен проход.

Тук бележките са същите, както за ВЕЦ Бели Вит, с тази разлика, че изобщо не е уточнено какво водно количество ще преминава през рибните проходи, а трябва.

Минималното водно количество за ВЕЦ Радомирци е 470 литра в секунда, а

за ВЕЦ Камен рид - 940 литра в секунда. Затова и препоръките ни са същите, като за ВЕЦ Бели Вит.

 

Накрая на този доклад се извиняваме на останалите БД, че не сме изследвали и техните решения от близо два месеца, обаче бяхме страшно заети да възразяваме срещу промените в ЗВ и с други дела - детски училища, прожекции на филми, протести, пресконференции, участие в международни събития в чужбина и у нас, и прочее. Сега започнахме от БДДР и не ни стигна времето. Ще оправим пропуска в най-скоро време.

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействието.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ